Weź udział w konkursie Dziękujemy Mamom
i wygraj nagrody dla Ciebie i Twojego dziecka

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Pilot 10 EC

Załącznik do decyzji nr R - 146/20
2 1
0 7
1 d
7
d z
z dn
d i
n a
i
a 12.04.2017 r.
zm
z ie
i n
e i
n a
i j
a ąc
ą ej
e ze
z z
e wo
w l
o e
l n
e i
n e
i
e MR
M i
R R
i W
R
n
r
n
r R
R - 17
1 3
7 /
3 20
2 1
0 6
1
6 z

z dn
d i
n a
i
a 18
1 .
8 08
0 .
8 20
2 1
0 6
1
6 r.
r

Posiadacz zezwolenia:
Ni
N s
i san
a
n Ch
C e
h m
e ic
i al
a
l Eu
E r
u op
o e
p
e S.
S A.
A R.
R L.
L ,
. 10 A Rue de la Voie Lactée Pa
P r
a c d’
d A
’ f
A fai
a r
i e
e de
d
e Cr
C éc
é y
y
69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Republika Francuska, tel.: +33
3
3 43
4 7
3 644 020, fax:
+33 437 646 874.

Po
P d
o m
d iot
o wpr
p ow
o ad
a z
d aj
a ą
j c
ą y
y śr
ś od
o e
d k
e
k oc
o h
c r
h on
o y
y roś
o l
ś in
n na
n
a ter
e yt
y or
o ium
u
m Rz
R ec
e z
c yp
y o
p s
o p
s o
p l
o itej
e
j
Polskiej:
Arysta LifeScience Po
P l
o s
l ka
a
Sp
S .
p z
z
o.
o o.
o ,
. ul
u .
l Pr
P za
z s
a ny
n s
y ka
a
6b
6 ,
b 01
0 -756 Warszawa,
tel.: +48 22 866 41 80, e-mai
a li:
l sek
e ret
e ar
a ia
i t
a @a
@ r
a ys
y ta.
a c
. om
o

Po
P d
o m
d iot
o od
o p
d o
p w
o ied
e z
d i
z al
a n
l y
y za ko
k ń
o c
ń o
c w
o e
e pa
p k
a o
k w
o an
a i
n e
e i et
e yk
y i
k et
e ow
o an
a i
n e
e śr
ś od
o k
d a
k
a oc
o h
c r
h on
o y
y
roślin:
Fr
F eg
e at
a a
a S.
S A.
A , ul
u .
l Grun
u w
n a
w l
a d
l z
d k
z a
a 49
4 7
9 ,
7 80
8 -309 Gdańsk-Oliwa, tel.: +48
4
8 58
5
8 55
5 2
5
2 00
0
0 27
2
7 do
d
o 29
2 ,
9
fax: +48 58 552 48 31.

PILOT 10 EC

Śr
Ś od
o e
d k
e
k pr
p zez
e na
n c
a z
c on
o y
n
y do
o st
s os
o o
s w
o an
a i
n a
a pr
p zez
e
z uż
u yt
y ko
k w
o ni
n kó
k w
ó p
r
p of
o es
e j
s o
j n
o a
n l
a n
l yc
y h
c
h


Za
Z w
a a
w r
a toś
o ć sub
u s
b t
s an
a c
n j
c i
i czy
z nn
n e
n j
e :
:
chizalofop-P-etylowy (zwi
w ą
i z
ą e
z k
e z
z gru
r p
u y
p
y po
p c
o ho
h d
o n
d y
n c
y h
h kwa
w s
a ów
ó
w ar
a yl
y o
l f
o en
e o
n k
o sy
s p
y r
p op
o i
p o
i n
o o
n wy
w c
y h)
h –
100 g/l (9,8 %)

Ze
Z z
e w
z ol
o en
e i
n e
e M
Ri
R RW
R nr
n R

R - 17
1 3
7 /
3 20
2 1
0 6
1
6 z
dn
d i
n a
a 18
1 .
8 08
0 .
8 20
2 1
0 6
1
6 r.
r
zmien
e i
n on
o e
n
e de
d c
e y
c z
y j
z ą
j
ą MRi
R R
i W
R
nr
n
r R - 146/2017d z dnia 12.04.20
2 1
0 7 r.


Niebezpieczeństwo

H318 – Po
P w
o o
w d
o u
d j
u e
e po
p w
o a
w ż
a ne
n
e us
u zk
z od
o z
d e
z n
e i
n e
i
e oc
o zu
z .
u
EUH066 – Po
P w
o t
w ar
a za
z j
a ąc
ą e
e się
i
ę na
n r
a aż
a e
ż n
e i
n e
i
e moż
o e
ż
e po
p w
o o
w d
o o
d w
o a
w ć
a wy
w s
y us
u za
z n
a i
n e
i
e lu
l b
u
b pę
p k
ę an
a i
n e
i
e s
k
s ór
ó y.
y
EUH401 – W cel
e u
l
u un
u i
n k
i ni
n ę
i c
ę ia
i
a za
z g
a roż
o e
ż ń
e
ń dl
d a
l
a zd
z r
d ow
o i
w a
i
a lu
l d
u zi
z
i i
i środ
o o
d w
o i
w s
i ka,
a
, na
n l
a e
l ż
e y
y po
p s
o tęp
ę o
p wa
w ć
a
ć
zgodnie z instrukcją użycia.
P280 – St
S os
o ow
o a
w ć
a ręk
ę aw
a i
w ce
e oc
o hr
h on
o n
n e
n /
e o
d
o z
d i
z e
i ż
e
ż oc
o hron
o n
n ą
n /
ą
/ oc
o hr
h on
o ę
n
ę oc
o zu
z /
u oc
o h
c r
h on
o ę
n
ę t
wa
w r
a zy.
y
P305+P351+P338 – W PR
P Z
R Y
Z P
Y A
P D
A K
D U
K
U DO
D ST
S AN
A I
N A
I
A SI
S Ę
Ę DO
D
O OCZ
C U
Z :
U
: Os
O tr
t oż
o n
ż i
n e
i
e pł
p u
ł k
u ać
a wo
w d
o ą
d
pr
p ze
z z
e kilik
l a
a min
i u
n t
u .
t Wyj
y ąć
ą soc
o ze
z wk
w i
i kon
o t
n ak
a tow
o e
w ,
e jeż
e e
ż l
e il są
ą i moż
o n
ż a
n
a je
e ła
ł two
w
o us
u un
u ą
n ć
ą . Na
N d
a a
d l
a
płukać.
P310 – Na
N t
a yc
y hm
h ia
i s
a t
s sk
s on
o t
n ak
a tow
o a
w ć
a się
i
ę z
z O
ŚR
Ś O
R DK
D I
K EM
E
M ZA
Z T
A RU
R Ć
U
Ć lu
l b
u
b le
l k
e ar
a z
r e
z m
e .

OPIS DZIAŁANIA
Pilot 10 EC jest he
h r
e bi
b c
i yd
y e
d m
e w formie koncentratu do
d
o spo
p r
o zą
z d
ą z
d a
z n
a i
n a
a em
e ul
u s
l j
s i
i wo
w d
o n
d e
n j
e ,
przeznaczonym do zwa
w lc
l za
z n
a ia
i
a
jed
e n
d o
n l
o ilś
i cie
i n
e ny
n c
y h
h
chwa
w s
a tów
ó
w
roc
o zn
z yc
y h
h
i wieloletnich
w ni
n e
i k
e tór
ó yc
y h
h r

o liln
i a
n c
a h
h rol
o n
l i
n c
i zyc
y h
h i
i wa
w r
a zywn
w yc
y h.
h
Zg
Z od
o n
d i
n e
i
e
z
z
kla
l s
a yf
y ik
i ac
a j
c ą
ą
HR
H A
R C
A
C
sub
u s
b tan
a c
n j
c a
a
czyn
y n
n a
n
a
chizalofop-P-etylowy
została
zaklasyfikowana do grupy A.
Etykieta środ
o k
d a
a o
c
o hr
h ony
n r
ośliln
i
n Pi
P lo
l t
o
t 10
1
0 EC
E ,
, za
z łą
ł c
ą zn
z ik
i d
o
d
o ze
z zw
z ole
l n
e ia
i
a MR
M iRWŚrodek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych.


DZIAŁANIE NA CHWASTY
Pilot 10 EC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, stosowanym nalistnie po
wzejściu chwastów. Środek Pilot 10 EC pobrany przez liście, przemieszczany jest do korzeni
i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie ich wzrostu i rozwoju. Działanie środka na
chwasty objawia się żółknięciem, a następnie zasychaniem najmłodszych liści. Pełny efekt
działania jest widoczny po około 2-3 tygodniach lub nieco później w przypadku utrzymywania
się niskich temperatur. Chłodna pogoda i susza opóźniają działanie środka, ale nie obniżają
jego skuteczności.
Chwasty roczne są najbardziej wrażliwe na działanie środka od fazy 2 liści do początku
krzewienia, perz właściwy w fazie 4-6 liści.

Chwasty wrażliwe:

a) w dawce 0,5 – 0,6 l/ha: chwastnica jednostronna, samosiewy zbóż, owies głuchy.
Niższą dawkę stosować do początku fazy krzewienia;
b) w dawce 1,0 – 1,25 l/ha – perz właściwy.

Chwasty odporne:
rośliny dwuliścienne.

STOSOWANIE ŚRODKA
Środek Pilot 10 EC stosować w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów uwzględniając
zalecane fazy rozwojowe rośliny uprawnej, dawkę dostosować do gatunku zwalczanego
chwastu.

Burak cukrowy (plantacje produkcyjne)
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 1,25 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od fazy widocznej pierwszej pary jeszcze
nierozwiniętych liści buraka do fazy, gdy liście zakrywają 90% powierzchni gleby (BBCH11-
39).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwaga:
Nie stosować innego herbicydu w okresie 3 dni po wykonaniu zabiegu.

Ziemniak
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 1,0 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od fazy początku rozwoju pierwszych liści ziemniaka do
fazy przed całkowitym zakryciem międzyrzędzi (BBCH 10-39), zanim chwasty zostaną
całkowicie zakryte.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwaga:
Etykieta środka ochrony roślin Pilot 10 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW


Nie stosować innego herbicydu w okresie 21 dni po wykonaniu zabiegu.

Rzepak ozimy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 1,25 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od fazy całkowicie rozwiniętych liścieni do fazy
widocznych 9 lub więcej międzywęźli rzepaku (BBCH 10-39), zanim chwasty zostaną
całkowicie zakryte.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwaga:
Nie stosować innego herbicydu w okresie 14 dni po wykonaniu zabiegu.

Marchew
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 1,25 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od fazy całkowicie rozwiniętych liścieni marchwi do
fazy, gdy korzeń osiągnie typowy kształt i wielkość (BBCH10-49).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH
MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność
środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych
ponosi wyłącznie jego użytkownik

Len zwyczajny uprawiany na nasiona, len zwyczajny uprawiany na włókno, konopie
siewne uprawiane na włókno

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 1,25 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od fazy rozwiniętych liścieni do fazy rozwiniętego
szóstego liścia właściwego (BBCH 10-16).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Uwaga:
Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 14 dni po wykonaniu zabiegu.

Rzepak jary

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 1,25 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od fazy całkowicie rozwiniętych liścieni do fazy
widocznych 9 lub więcej międzywęźli (BBCH 10-39).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Etykieta środka ochrony roślin Pilot 10 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW


Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Uwaga:
Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 14 dni po wykonaniu zabiegu.


Słonecznik zwyczajny
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 0,6 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od fazy całkowicie rozwiniętych liścieni do fazy 6 liści
(BBCH 10-16).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Uwaga:
Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 14 dni po wykonaniu zabiegu.

Bób, fasola szparagowa, groch siewny cukrowy uprawiany na strąki

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 1,25 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od fazy rozwiniętego pierwszego liścia właściwego do
fazy, gdy widoczne są pierwsze płatki, ale pąki kwiatowe są nadal zamknięte (BBCH 11-59).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Uwaga:
Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 14 dni po wykonaniu zabiegu.

Groch siewny uprawiany na świeże nasiona, fasola zwyczajna uprawiana na świeże
nasiona

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 1,25 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od fazy rozwiniętego pierwszego liścia właściwego do
fazy, gdy widoczne są pierwsze płatki, ale pąki kwiatowe są nadal zamknięte (BBCH 11-59).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Uwaga:
Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 14 dni po wykonaniu zabiegu.

Fasola zwyczajna uprawiana na suche nasiona, groch siewny uprawiany na suche
nasiona, soczewica jadalna

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 1,25 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od fazy rozwiniętego pierwszego liścia właściwego do
fazy, gdy widoczne są pierwsze płatki, ale pąki kwiatowe są nadal zamknięte (BBCH 11-59).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Etykieta środka ochrony roślin Pilot 10 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW


Uwaga:
Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 14 dni po wykonaniu zabiegu.

Bobik, groch pastewny (peluszka), łubin biały, łubin żółty, łubin wąskolistny

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 1,25 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od fazy rozwiniętego pierwszego liścia właściwego do
fazy, gdy widoczne są pierwsze płatki, ale pąki kwiatowe są nadal zamknięte (BBCH 11-59).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Uwaga:
Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 14 dni po wykonaniu zabiegu.

Soja

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 1,25 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od fazy rozwiniętej pierwszej pary liści właściwych do
fazy, gdy widoczne są pierwsze pąki kwiatowe (BBCH 11-51).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Uwaga:
Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 14 dni po wykonaniu zabiegu.

Burak ćwikłowy, burak pastewny
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 1,25 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od fazy widocznej pierwszej pary jeszcze
nierozwiniętych liści do fazy gdy liście zakrywają 90% powierzchni gleby (BBCH 11-39).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Uwaga:
Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 3 dni po wykonaniu zabiegu.

Pietruszka korzeniowa, seler korzeniowy, pasternak, brukiew, chrzan pospolity, rzepa

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 1,25 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od fazy całkowicie rozwiniętych liścieni do fazy, gdy
korzeń osiągnie typowy kształt i wielkość (BBCH 10-49).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Pomidor, bakłażan
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 1,25 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od fazy czwartego rozwiniętego liścia na pędzie
głównym do fazy, gdy widocznych jest 9 lub więcej pędów bocznych pierwszego rzędu
Etykieta środka ochrony roślin Pilot 10 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW


(BBCH 14-29).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Topinambur (skarmianie dzikich zwierząt)

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 1 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od fazy początku rozwoju pierwszych liści do momentu,
gdy widocznych jest 9 lub więcej międzywęźli (BBCH 10-39).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla
roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej
środkiem Pilot 10 EC (np. w wyniku wymarznięcia lub uszkodzenia roślin przez choroby czy
szkodniki) na polu tym można uprawiać rośliny, w których środek zaleca się stosować, lub
inne rośliny dwuliścienne.
Rośliny jednoliścienne można uprawiać nie wcześniej niż po 6 tygodniach od zastosowania
środka Pilot 10 EC.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Strategia zarządzania odpornością:
Środek zawiera substancję czynną należącą do herbicydów z grupy inhibitorów
karboksylazy acetylokoenzymu A. Stosowanie po sobie herbicydów o tym samym
mechanizmie działania może prowadzić do wyselekcjonowania chwastów odpornych. Aby
zminimalizować ryzyko wystąpienia i rozwoju odporności chwastów, herbicydy z grupy
inhibitorów ACCazy powinny być stosowane zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
– postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosuj
środek w zalecanej dawce w terminie zapewniającym najlepsze zwalczanie chwastów,
– dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju
i nasilenia chwastów,
– używaj różnych metod kontroli zachwaszczenia w tym rotację upraw,
– stosuj rotacje herbicydów o różnym mechanizmie działania,
– stosuj mieszanki herbicydu z grupy inhibitorów ACCazy z herbicydami o odmiennym
mechanizmie działania,
– stosuj w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych
chwastów,
– stosuj herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz wciągu sezonu
wegetacyjnego rośliny uprawnej,
– informuj posiadacza zezwolenia o niesatysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
– w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z doradcą lub
z posiadaczem zezwolenia na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin.
2. Opady deszczu występujące co najmniej 2 godziny po zabiegu nie mają wpływu na
działanie środka.
3. Po zabiegu zwalczania perzu nie wykonywać mechanicznej uprawy przez okres 21 dni.
4. Środka nie stosować:
– podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie
rośliny uprawne, zwłaszcza rośliny jednoliścienne (np.: kukurydza, zboża);
– gdy temperatura powietrza przekracza 27oC.
5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, przy czym szczególną
Etykieta środka ochrony roślin Pilot 10 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW


ostrożność zachować w sytuacji, gdy w sąsiedztwie uprawiane są zboża,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do
potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w
mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw
w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, należy dokładnie wymieszać
ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub,

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin lub,

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą
przed oddziaływaniem środków ochrony roślin oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze)
w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Stosować rękawice ochronne w przypadku styczności z miejscami, które miały kontakt ze
środkiem.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.
Zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczół i innych owadów
zapylających.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
Przy zastosowaniu dawki 1 l/ha i niższej, w celu ochrony roślin lądowych oraz stawonogów
niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie:
– strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub
– strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo z równoczesnym
zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o
Etykieta środka ochrony roślin Pilot 10 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW


50%.
Przy zastosowaniu dawki powyżej 1 l/ha (do maksymalnej dawki 1,25 l/ha), w celu ochrony
roślin lądowych oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie:
– strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub
– strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo z równoczesnym
zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o
50%.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Rzepak ozimy, len zwyczajny uprawiany na nasiona, rzepak jary, słonecznik zwyczajny, soja –
90 dni.
Burak cukrowy, burak ćwikłowy – 60 dni.
Ziemniak, fasola zwyczajna uprawiana na suche nasiona, groch siewny uprawiany na suche
nasiona, soczewica jadalna – 45 dni.
Bób, fasola szparagowa, groch siewny cukrowy uprawiany na strąki – 42 dni.
Marchew, pietruszka korzeniowa, seler korzeniowy, pasternak, chrzan pospolity, rzepa – 40
dni.
Groch siewny uprawiany na świeże nasiona, fasola zwyczajna uprawiana na świeże nasiona
35 dni.
Pomidor, bakłażan – 21 dni.
Len zwyczajny uprawiany na włókno, konopie siewne uprawiane na włókno nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Burak pastewny, liście buraka cukrowego – 60 dni.
Bobik, groch pastewny (peluszka), łubin żółty, łubin biały, łubin wąskolistny, topinambur – 45
dni.

Brukiew – 40 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać
lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0oC - 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Etykieta środka ochrony roślin Pilot 10 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW


Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony
roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących
postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast
skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr partii - .........
Etykieta środka ochrony roślin Pilot 10 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody