Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Pirimor 500 WGZałącznik do decyzji MRiRW nr R-428/2017d z dnia 22.08.2017 r.

Posiadacz zezwolenia:
Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01 - 748 Warszawa,
tel.: 22 326 06 01, fax: 22 326 06 99.PIRIMOR 500 WGŚrodek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.


Zawartość substancji czynnej:
pirymikarb
(związek z grupy karbaminianów) – 500 g /kg (50%).


Zezwolenie MRiRW nr R- 30/2013 z dnia 19.02.2013 r.,
ostatnio zmienione
decyzją MRiRW nr R- 361/2017d z dnia 19.07.2017 r.


Niebezpieczeństwo


H301 – Działa toksycznie po połknięciu.
H319 – Działa drażniąco na oczy.
H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H351 – Podejrzewa się, że powoduje raka.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
EUH208 – Zawiera pirymikarb. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

P261 – Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301 + P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem
zatruć lub z lekarzem.
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P337 + P313 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P391 - Zebrać wyciek.

1
Etykieta środka ochrony roślin Pirimor 500 WG,

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-428/2017d z dnia 22.08.2017 r.


OPIS DZIAŁANIA
Środek owadobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu
kontaktowym, żołądkowym i gazowym przeznaczony do zwalczania mszyc. Zwalcza także
mszyce uodpornione na związki fosforoorganiczne.
Na roślinie działa systemicznie.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy sadowniczych lub polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA
Jabłoń
mszyca jabłoniowa
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 kg/ha
Termin stosowania: Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 500 - 750 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Kapusta głowiasta (uprawa w gruncie)
mszyca kapuściana
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,45 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 - 0,45 kg/ha
Termin stosowania: Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Zalecana ilość wody: 300 - 600 l/ha

Pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary
mszyce
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 kg/ha
Termin stosowania: Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika, od początku kłoszenia do
fazy pełnej dojrzałości woskowej ziarna zboża (BBCH 51-85).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 150 - 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15oC.
2. Wyższe z zalecanych dawek (kapusta) stosować w przypadku:
− dużej liczebności mszyc,
− gdy liście zwijają się ,
− bujnej masy roślinnej,
− gdy temperatura jest niższa niż 15oC.
3. W przypadku opryskiwania roślin (kapusta) lub szkodników (mszyca kapuściana),
pokrytych nalotem woskowym, dodać do cieczy użytkowej środek zwilżający.
4. Aby zapobiec zjawisku odporności:
− środek stosować 1 raz w sezonie wegetacyjnym,
− zabiegi wykonać przemiennie ze środkami należącymi do innych (niż karbaminiany
i fosforoorganiczne) grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania,
− nie stosować środka, gdy lokalnie stwierdzono wystąpienie odporności szkodników
na karbaminiany (konsultacja z doradca rolniczym).
5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,2
Etykieta środka ochrony roślin Pirimor 500 WG,

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-428/2017d z dnia 22.08.2017 r.

− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne,
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed
oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w
trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest zastosowanie 15 metrowej strefy
buforowej od zbiorników i cieków wodnych w uprawie jabłoni (zastosowania wczesne i
późne).

W celu ochrony stawonogów pożytecznych konieczne jest zastosowanie:
− 10 metrowej strefy buforowej od terenów nieużytkowanych rolniczo, dla zastosowania
wczesnego w uprawie jabłoni,
− 15 metrowej strefy buforowej od terenów nieużytkowanych rolniczo, w przypadku
zastosowania późnego w uprawie jabłoni.
3
Etykieta środka ochrony roślin Pirimor 500 WG,

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-428/2017d z dnia 22.08.2017 r.

W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających dla dawki powyżej (210 g s.cz/ha)
0,42 kg/ha nie stosować:
− na rośliny w czasie kwitnienia,
− kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,
− w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o
szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych dla zastosowania w uprawie kapusty
głowiastej oraz pszenicy ozimej, pszenicy jarej i jęczmienia jarego.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo dla
zastosowania w uprawie kapusty głowiastej oraz pszenicy ozimej, pszenicy jarej i jęczmienia
jarego.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
jabłoń


- 7 dni,
kapusta głowiasta

- 3 dni.
jęczmień jary, pszenica ozima, pszenica jara - 35 dni.


WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą.
Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowanie po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

OBJAWY ZATRUCIA
Nadmierne pocenie, bóle głowy, osłabienie, omdlenia i zawroty głowy, mdłości, bóle żołądka,
wymioty, zwężenie źrenic, zaburzenia wzroku, drżenie mięśni.
Jeśli wystąpiły jakiekolwiek spośród wyżej wymienionych objawów, zwłaszcza jeśli znana
jest przyczyna skażenia: przerwać pracę, zdjąć zanieczyszczoną odzież, umyć
zanieczyszczoną skórę i włosy, nie dopuścić do jakiegokolwiek wysiłku, natychmiast wezwać
lekarza i pokazać mu etykietę.

ZALECENIA DLA LEKARZA
4
Etykieta środka ochrony roślin Pirimor 500 WG,

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-428/2017d z dnia 22.08.2017 r.

Leczenie:
1. Specyficzną odtrutką jest atropina, zastosowana możliwie jak najszybciej.
Może być podawana przez wykwalifikowany personel.
Podawać domięśniowo, co 20 minut, dawkę 2–5 mg (w przypadku dzieci w kilku
dawkach), aż do wystąpienia pełnej atropinizacji. Mogą być potrzebne duże ilości
atropiny.
2. Nie należy podawać atropiny pacjentowi, u którego występuje sinica.
W pierwszej kolejności podać tlen.
3. Nie podawać opiatów i barbituranów.
4. W przypadku wystąpienia drgawek podać diazepam (10 mg dożylnie).
5. Do oznaczenia aktywności cholinoesterazy należy pobrać 10 ml krwi żylnej.
6. W zatruciu, po połknięciu można podawać adsorbenty (węgiel aktywowany).

Inne środki zaradcze:
1. Zapewnić dostęp świeżego powietrza.
2. Jeśli środek został połknięty – szybko wywołać wymioty (dotykając palcami tylnej części
gardła) i podając 1 lub 2 szklanki wody do wypicia.
Jeżeli konieczne jest wykonanie płukania żołądka lub sprowokowanie wymiotów należy,
w przypadku zatruć formulacjami żrącymi lub na bazie olejów, zabezpieczyć drogi
oddechowe przed przedostawaniem się treści pokarmowych.
Kontynuować dopóty, dopóki wymiociny nie będą przejrzyste.
Nie podawać niczego doustnie, jeśli poszkodowana osoba jest nieprzytomna.
3. Obserwować oddech. Jeśli wystąpiły zaburzenia w oddychaniu wykonać sztuczne
oddychanie
i utrzymywać aż do momentu przybycia lekarza. Możliwe, że będzie konieczna intubacja
endotrachealną rurką lub tracheotomia, w połączeniu ze sztucznym oddychaniem.
4. Zapewnić pacjentowi ciepło, pełny odpoczynek i hospitalizować przez co najmniej 24
godziny.


Okres ważności – 2 lata.
Data produkcji -
Zawartość netto -
Nr partii -
5
Etykieta środka ochrony roślin Pirimor 500 WG,

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody