Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Pleban 75 WGZałącznik do decyzji MRiRW nr R - 506 /2016d z dnia 03.11.2016 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-176/2012 z dnia 20.12.2012 r.


Posiadacz zezwolenia:
HELM AG, Nordkanalstrase 28, 20097 Hamburg, Republika Federalna Niemiec, tel.: +49 40-
2375-0, fax: +49 40-2375-1845.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
HELM POLSKA Sp. z o.o. ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa, tel: 22 654-35-00, fax: 22
654 29 50, e-mail: hps@helmpolska.pl.


Pleban 75 WG


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 750 g/kg (75%)


Zezwolenie MRiRW Nr R-176/2012 z dnia 20.12.2012 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 681/2015d z dnia 20.08.2015 r.
decyzją MRiRW nr R - 380/2016d z dnia 01.08.2016 r.
oraz decyzją MRiRW nr R-506/2016d z dnia 03 .11.2016 r.UWAGA

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH208- Zawiera tribenuron metylowy. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P280 – Stosować ubranie ochronne.
P391 - Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

Pleban 75 WG jest środkiem chwastobójczym w formie mikrogranulatu do sporządzania
zawiesiny wodnej, przystosowanym do odmierzania objętościowego, stosowanym nalistnie,
przeznaczonym do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenicy jarej,
jęczmieniu jarym i pszenżycie ozimym.
Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Etykieta środka ochrony roślin Pleban 75 WG, załącznik do decyzji MRiRW
Pleban 75 WG jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest przez
liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamuje podział komórek w stożkach wzrostu,
wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Szybki rozkład środka w glebie ogranicza możliwość
pobierania go przez korzenie. Pierwsze efekty działania środka widoczne są po 14 dniach od
wykonania zabiegu. Środek najlepiej działa na młode intensywnie rosnące chwasty.
Pleban 75 WG charakteryzuje się selektywnością czynną, co oznacza, że zboża rozkładają
środek na związki nieaktywne. Środek w zalecanych dawkach jest selektywny dla zbóż w
okresie od fazy dwóch liści do fazy strzelania w źdźbło.
Środek można stosować na wszystkich typach gleb, na których uprawia się zboża.
Opady deszczu występujące w trakcie lub wkrótce po zabiegu obniżają skuteczność
działania środka.
Chwasty wrażliwe:

zboża ozime - dawka 20-25 g/ha:
chaber bławatek, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, tobołki polne.

zboża jare - dawka 15-20 g/ha:
chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, nawrot
polny, przytulia czepna (dawka 20 g/ha), rumianek pospolity (dawka 20g/ha), tasznik
pospolity, tobołki polne,
Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, ostrożeń polny, rdestówka powojowata.
Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima, pszenżyto ozime
Środek stosować:
a) jesienią, od rozwinięcia trzeciego liścia do końca fazy krzewienia (BBCH 13-29).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g/ha.

Liczba zabiegów: 1.
lub
b) wiosną, po ruszeniu wegetacji, od fazy końca krzewienia do początku fazy strzelania
w źdźbło (BBCH 29-30).
Środek stosować z dodatkiem adiuwanta (środek wspomagający).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
Pleban 75 WG 25 g/ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/ha.
Pleban 75 WG 25 g/ha + Silwett 0,1 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Pleban 75 WG 20-25 g/ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/ha.
Pleban 75 WG 20-25 g/ha + Silwett 0,1 l/ha.

Liczba zabiegów: 1.

Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Pszenica jara, jęczmień jary.
Środek stosować od fazy krzewienia do początku fazy strzelania w źdźbło,
w fazie 2-4 liści chwastów.
Etykieta środka ochrony roślin Pleban 75 WG, załącznik do decyzji MRiRW
Środek stosować z dodatkiem adiuwanta (środek wspomagający):
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
Pleban 75 WG 20 g/ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/ha.
Pleban 75 WG 20 g/ha + Silwett 0,1 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Pleban 75 WG 15-20 g/ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/ha.
Pleban 75 WG 15-20 g/ha + Silwett 0,1 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

UWAGI:
1. Silna rosa lub opady występujące wcześniej niż w 4 godziny po zabiegu mogą obniżyć
skuteczność działania środka.
2. Wyższą z zalecanych dawek środka stosować na chwasty w późniejszych fazach
rozwojowych lub w przypadku silnego zachwaszczenia plantacji.
3. W zależności od przebiegu pogody po zabiegu może wystąpić nieznaczne żółknięcie
liści oraz krótkotrwałe zahamowanie wzrostu zbóż. Objawy te ustępują bez ujemnego
wpływu na plon.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych w następnym sezonie wegetacyjnym.
W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji, po wykonaniu orki i upływie
30 dni od zabiegu można uprawiać zboża i kukurydzę.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Strategia zarządzania odpornością
Środek Pleban 75 WG zawiera substancję czynną należącą do herbicydów z grupy
inhibitorów ALS. Stosowanie po sobie herbicydów o tym samym mechanizmie działania
może prowadzić do wyselekcjonowania chwastów odpornych. Aby zminimalizować
ryzyko wystąpienia i rozwoju odporności chwastów, herbicydy z grupy inhibitorów ALS
powinny być stosowane zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:

postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosuj
środek w zalecanej dawce w terminie zapewniającym najlepsze zwalczania
chwastów,
− dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju
i nasilenia chwastów,
− używaj różnych metod kontroli zachwaszczenia w tym rotację upraw, itp.,
− stosuj rotacje herbicydów o różnym mechanizmie działania,
− stosuj mieszanki herbicydu z grupy ALS z herbicydami o odmiennym mechanizmie
działania,
− stosuj w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych
chwastów,
− stosuj herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w sezonie wegetacyjnym
rośliny uprawnej,
− informuj posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
− w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z doradcą lub
z producentem środka ochrony roślin.
2. Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome
ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza
przed użyciem w innych roślinach niż zboża.
3. Środka nie stosować:

łącznie z nawozami stosowanymi nalistnie,
Etykieta środka ochrony roślin Pleban 75 WG, załącznik do decyzji MRiRW

w zbożach z wsiewką roślin bobowatych,

na rośliny mokre od deszczu lub rosy

na plantacjach roślin chorych, osłabionych przez szkodniki, mróz, nadmiar wilgoci,
suszę, niedobór składników mineralnych lub inne czynniki powodujące osłabienie
wzrostu.
4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,

nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Środek odmierzyć załączoną do opakowania wyskalowaną miarką (lub odważyć).
Odmierzoną ilość środka wsypać bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza napełnionego
częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do połowy zbiornika następnie
dodać Atpolan 80 EC/Silwett. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza
uzupełnić wodą ciągle mieszając.
Ciecz użytkową środka sporządzić bezpośrednio przed użyciem.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak jak z resztkami cieczy użytkowej.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka
myjącego.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użtykowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie
wykonywania zabiegu.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Etykieta środka ochrony roślin Pleban 75 WG, załącznik do decyzji MRiRW
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin i stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w
przypadku stosowania dawki powyżej 15 g/ha.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy po uwzględnieniu następstwa roślin.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą, w temperaturze 0ºC - 30ºC.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Zabrania się wykorzystania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.


Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
Etykieta środka ochrony roślin Pleban 75 WG, załącznik do decyzji MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody