Weź udział w konkursie
i wygraj ursusa

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Plexus1
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 114/2016 z dnia 20.04.2016 r.

Posiadacz zezwolenia:
Oxon Italia SpA, Via Sempione 195, 20016 Pero (MI), Republika Włoska
tel.: +39 02 353781, fax: +39 02 3390275, email: oxon@oxon.it

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
CHEMINOVA Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212 A, 02-486 Warszawa,
tel.: 22 571 40 50, fax: 22 571 40 51, www.cheminova.plPLEXUSŚrodek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnychZawartość substancji czynnych:
cymoksanil (związek z grupy iminoacetylomoczników) – 200 g/l (16,65%)
fluazynam (związek z grupy pochodnych aniliny) - 300 g/l (24,98%)Zezwolenie MRiRW Nr R- 114/2016 z dnia 20.04.2016 r.

Uwaga

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H373 - Może powodować uszkodzenie narządów ( krwionośnych, grasicy) poprzez długotrwałe
lub powtarzalne narażenie
H361fd - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie
na dziecko w łonie matki.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH208 – Zawiera 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie
z instrukcją użycia.

P260 - Nie wdychać rozpylonej cieczy.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P333 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/
zgłosić się pod opiekę lekarza.
Etykieta środka ochrony roślin Plexus – załącznik do zezwolenia MRiRW

2
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 114/2016 z dnia 20.04.2016 r.

P391 - Zebrać wyciek.


OPIS DZIAŁANIA
Plexus jest fungicydem w postaci koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Środek
o działaniu powierzchniowym i wgłębnym przeznaczony do stosowania zapobiegawczego
i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy
polowych.


STOSOWANIE ŚRODKA
Ziemniak
zaraza ziemniaka (nać i bulwy)
Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonywać zgodnie z sygnalizacją lub w okresie zwierania
roślin w międzyrzędziach (odmiany wczesne) oraz na odmianach późnych w momencie
wystąpienia pierwszych objawów choroby w danym rejonie na odmianach wczesnych. Nastęne
zabiegi wykonywać w odstępach co 7-10 dni. Srodek stosować w fazach widocznego pierwszego
pedu bocznego (> 5 cm) na głównym pędzie (BBCH 21) do fazy, gdy jagody pierwszego
owocostanu są pomarszczone (BBCH 89).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 200 - 600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Uwagi:
1. Większą ilość wody stosować w uprawach zagęszczonych lub o silnie rozwiniętej naci
ziemniaka.
2. Krótszy odstęp pomiędzy zabiegami stosować w przypadku dużego zagrożenia chorobą.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ
ROLNICZĄ
1. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

2. W ramach strategii antyodpornościowej zaleca się
- stosowanie środka Plexus tylko jako ogniwo programu ochrony, do którego włączone są
środki grzybobójcze, zawierających substancje czynne o innych mechanizmach działania
(stosowanie przemienne środków),
- nie stosowanie środka Plexus w dawkach niższych niż zalecane,
- wybór środków zawierających substancję czynną fluazynam (w tym Plexus) do maksymalnie
połowy przewidzianych w sezonie zabiegów.


SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z
włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do opryskiwacza
nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Etykieta środka ochrony roślin Plexus – załącznik do zezwolenia MRiRW

3
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 114/2016 z dnia 20.04.2016 r.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku stosowania środka w mieszaninie z innymi
środkami przestrzegać ściśle zaleceńdotyczących sporządzania cieczy użytkowej tych środków.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy należydokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.


POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz
skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli
jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same
środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,
które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed
oddziaływaniem środków ochrony roślin, w trakcie przygotowywania cieczy uzytkowej oraz w
trakcie wykonywania zabiegu.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Dokładnie umyć ręce po użyciu.
Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości
10 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Ziemniak - 7 dni

Etykieta środka ochrony roślin Plexus – załącznik do zezwolenia MRiRW

4
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 114/2016 z dnia 20.04.2016 r.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające
przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą,
− w temperaturze 0°C - 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.


PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM
ZATRUĆ lub z lekarzem.
W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod
opiekę lekarza.


Okres ważności 2 lata.
Data produkcji -
Zawartość netto -
Nr partii -
Etykieta środka ochrony roślin Plexus – załącznik do zezwolenia MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody