Weź udział w konkursie 
i zgarnij czapeczkę! 
  

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Porter 250 EC

Załącznik do postanowienia MRiRW nr 37/2016 z dnia 07.03.2016 r.

Posiadacz zezwolenia
:
INNVIGO Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa, tel.: +48 22 468 26 70, e-mail:
biuro@innvigo.com

PORTER 250 EC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:
difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 250 g/l (24,78%)

Zezwolenie MRiRW nr R - 44/2016 z dnia 26.02.2016 r.
Niebezpieczeństwo

H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H315 - Działa drażniąco na skórę.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P261 - Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P310 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM
ZATRUĆ lub z lekarzem.
P331 - NIE wywoływać wymiotów.
P302 + P352 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody
z mydłem.
P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić
lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku
w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P391 - Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Porter 250 EC jest fungicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o
działaniu
układowym
do
stosowania
zapobiegawczego
i
interwencyjnego
w ochronie rzepaku, buraka cukrowego oraz pszenicy ozimej przed chorobami grzybowymi.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych.

Etykieta środka ochrony roślin Porter 250 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
STOSOWANIE ŚRODKA
Burak cukrowy
chwościk buraka
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować po pojawieniu się pierwszych objawów choroby,
w fazie wzrostu rozety co 14-21 dni, nie więcej niż 1-2 razy w sezonie.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni

Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Rzepak ozimy
czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych,
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Środek Porter 250 EC do zwalczana ww. chorób można również stosować łącznie ze
środkiem Propico 250 EC/ Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC w następujących
dawkach:
Porter 250 EC 0,5 l/ha + Propico 250 EC 0,5 l/ha lub
Porter 250 EC 0,5 l/ha + Joga 250 EC 0,5 l/ha lub
Porter 250 EC 0,5 l/ha + Weto 250 EC 0,5 l/ha lub
Porter 250 EC 0,5 l/ha + Ares 250 EC 0,5 l/ha

Termin stosowania: Środek zastosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych
objawów chorób w fazie wydłużania pędu głównego, od widocznych dwóch międzywęźli
(BBCH 32-39).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Pszenica ozima
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści,
septorioza plew
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Środek Porter 250 EC do zwalczana ww. chorób można również stosować łącznie ze
środkiem Propico 250 EC/ Joga 250 EC/ Weto 250 EC/ Ares 250 EC w następujących
dawkach:
Porter 250 EC 0,3 l/ha + Propico 250 EC 0,5 l/ha lub
Porter 250 EC 0,3 l/ha + Joga 250 EC 0,5 l/ha lub
Porter 250 EC 0,3 l/ha + Weto 250 EC 0,5 l/ha lub
Porter 250 EC 0,3 l/ha + Ares 250 EC 0,5 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu
pierwszych objawów chorób od fazy trzeciego kolanka (BBCH 33) do pełni fazy kłoszenia
(BBCH 55). Środek stosować nie częściej niż 1-2 razy w sezonie, w odstępnie co 14-21 dni.
W przypadku konieczności wykonania dwóch zabiegów, pierwszy zabieg zaleca się wykonać
od fazy trzeciego kolanka (BBCH 33) do fazy nabrzmiewania pochwy liściowej liścia
flagowego (wczesna faza rozwoju kłosa) (BBCH 41), drugi natomiast od początku fazy
kłoszenia (BBCH 53) do pełni fazy kłoszenia (BBCH 55).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni
Etykieta środka ochrony roślin Porter 250 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Środek stosować w temperaturze powietrza powyżej 12°C.
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące
rośliny uprawne oraz nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych
i uwrociach.
3. Ze względu na strategię antyodpornościową rekomenduje się stosowanie środka:
-
tylko w dawkach zalecanych, zgodnie z etykietą,
-
przemiennie ze środkami grzybobójczymi, zawierającymi substancje czynne należące
do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Przed użyciem środka wstrząsnąć zawartością opakowania. Odmierzoną ilość środka wlać
do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do
zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie
wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą
przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej
oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą w trakcie wkraczania na obszar
potraktowany środkiem.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Dokładnie umyć ręce po użyciu.
Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.Etykieta środka ochrony roślin Porter 250 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku upraw zbóż
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy
ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W przypadku uprawy buraka lub rzepaku
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy
ochronnej o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Burak cukrowy – 62 dni
Rzepak ozimy – 93 dni
Pszenica ozima – 61 dni

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 5oC - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub
z lekarzem.
Nie wywoływać wymiotów.
W przypadku dostania się na skórę: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku
dostania się do dróg oddechowych:
wyprowadzić
lub
wynieść
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji
umożliwiającej swobodne oddychanie.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
Etykieta środka ochrony roślin Porter 250 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
Okres ważności – 2 lata
Data produkcji –
Zawartość netto –
Nr partii

Etykieta środka ochrony roślin Porter 250 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody