Dzwonek  Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Portos


Załącznik do decyzji MRiRW nr R-686/2015d z dnia 31.07.2015
zmieniającej pozwolenie MRiRW nr R-87/2014 h.r. z dnia 12.12.2014 r.
Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:
Monsanto Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 49, Trinity Park III, 02-672 Warszawa,
tel:(22) 395 65 00; fax: (22) 398 65 01, infolinia: (22) 395 65 09, www.monsanto.pl
PORTOS
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
sulfosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 750 g/kg (75 %)
Pozwolenie MRiRW nr R-87/2014 h.r. z dnia 12.12.2014 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R -686/2015d z dnia 31.07.2015 r.
Uwaga
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
Zebrać rozsypany produkt.
OPIS DZIAŁANIA
PORTOS jest środkiem chwastobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej,
stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania miotły zbożowej i
chwastów dwuliściennych oraz ograniczenia wzrostu i rozwoju perzu właściwego
w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i pszenicy jarej. Środek jest pobierany przez liście
oraz korzenie roślin i szybko przemieszczany w całej roślinie. Wstrzymuje całkowicie lub
ogranicza wzrost i rozwój chwastów wkrótce po zabiegu.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
P
ortos 1
3,3 – 26,5 g
/ha + Atpolan 80 EC 1
,5 l/ ha
P
ortos 1
3,3-20,0 g
/ha + Chwastox Extra 300 SL 1
,5 l/ ha
P
ortos 1
3,3 g
/ha + Mustang 306 SE 0
,4 – 0,6 l/ ha
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, gorczyca polna, miotła
zbożowa, perz właściwy, rdest plamisty, samosiewy rzepaku, stulicha
psia, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny, iglica pospolita, jasnota różowa, komosa
biała, niezapominajka polna, maruna bezwonna, owies głuchy,
poziewnik szorstki, przytulia czepna, rumianek pospolity, rdest
powojowy, rdest ptasi.
Chwasty średnio odporne: chaber bławatek, fiołek polny.
Chwasty odporne: bylica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, podbiał pospolity,
przetacznik polny, przetacznik perski, przetacznik bluszczykowy,
przetacznik perski, chwasty wieloletnie głęboko korzeniące się np.
ostrożeń polny, powój polny.
P
ortos 13,3 – 20,0 g/ha + Starane 250 EC 0,4 l/ha
Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna bezwonna,
miotła zbożowa, przytulia czepna, tasznik pospolity.
Chwasty średniowrażliwe: przetacznik polny.
Chwasty średnioodporne: mak polny.
P
ortos 13,3 – 20,0 g/ha + Granstar 75 WG 15 g/ha
Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, mak polny, maruna
bezwonna, miotła zbożowa, przytulia czepna, tasznik pospolity.
Chwasty średniowrażliwe: przetacznik polny.
Uwagi:
Obfite opady deszczu i niska temperatura powietrza po zabiegu mogą obniżyć skuteczność
działania środka na perz właściwy.
Uproszczona uprawa gleby, duża ilość rozłogów perzu właściwego oraz brak dostatecznej
obsady rośliny uprawnej mogą spowodować odrastanie perzu.
STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 26,5 g/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 13,3 – 26,5 g/ha.

Środek Portos należy stosować z adiuwantem Atpolan 80 EC
Portos 13,3 – 26,5 g/ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować wiosną, na intensywnie rosnące chwasty.
Zabieg wykonywać po rozpoczęciu wegetacji rośliny uprawnej do fazy drugiego kolanka
zbóż. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się, gdy chwasty dwuliścienne znajdują się
w fazie 3-5 liści (5-10 cm wysokości), miotła zbożowa znajduje się od fazy wschodów do fazy
2-4 liści (5 cm wysokości), a perz właściwy w fazie 3-5 liści (5-20 cm wysokości).
Liczba zabiegów: 1
Niższą z zalecanych dawek można stosować w przypadku zwalczania miotły zbożowej.
W celu poszerzenia zakresu zwalczanych chwastów dwuliściennych i miotły zbożowej
w pszenicy ozimej środek można stosować w mieszaninach z następującymi herbicydami:
P
ortos 1
3,3 - 20,0 g
/ha + Chwastox Extra 300 SL 1
,5 l/ ha .
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 20,0 g/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 13,3 - 20,0 g/ha.
Liczba zabiegów: 1
albo
P
ortos 1
3,3 g
/ha + Mustang 306 SE 0
,4 – 0,6 l/ ha
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 13,3 g/ha.
Liczba zabiegów: 1
albo
P
ortos 13,3 – 20,0 g/ha + Starane 250 EC 0,4 l/ha
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 20,0 g/ha.
Liczba zabiegów: 1
albo
P
ortos 13,3 – 20,0 g/ha + Granstar 75 WG 15 g/ha
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 20,0 g/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 13,3- 20,0 g/ha.
Liczba zabiegów: 1
Mieszaniny środków stosować w terminach zalecanych dla herbicydu, z którym mieszany
jest Portos (tj. od pełni fazy krzewienia do jej końca).
Uwaga:
Ze względu na antagonizm działania (obniżenie skuteczności chwastobójczej środka
w zwalczaniu perzu) nie stosować wyżej wymienionych mieszanin w celu jednoczesnego
zwalczania perzu właściwego oraz chwastów dwuliściennych. W takim przypadku wykonać
oddzielne zabiegi.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Pszenżyto ozime
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 26,5 g/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 13,3 – 26,5 g/ha.

Środek Portos należy stosować z adiuwantem Atpolan 80 EC w dawce:
Portos 13,3–26,5 g/ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować wiosną, na intensywnie rosnące chwasty.
Zabieg wykonywać po rozpoczęciu wegetacji rośliny uprawnej do fazy drugiego kolanka
zbóż. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się, gdy chwasty dwuliścienne znajdują się
w fazie 3-5 liści (5-10 cm wysokości), miotła zbożowa znajduje się od fazy wschodów do fazy
2-4 liści (5 cm wysokości), a perz właściwy w fazie 3-5 liści (5-20 cm wysokości).
Niższą z zalecanych dawek można stosować w przypadku zwalczania miotły zbożowej.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Pszenica jara
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 26,5 g/ha.

Środek Portos należy stosować z adiuwantem Atpolan 80 EC w dawce:
Portos 26,5 g/ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować od fazy krzewienia do fazy 2-go kolanka.
Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się gdy chwasty dwuliścienne znajdują się w fazie 3-
5 liści (5-10 cm wysokości), perz właściwy w fazie 3-5 liści (5-20 cm wysokości), a owies
głuchy w fazie 1-3 liści (5-15 cm wysokości).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji spowodowanej uszkodzeniem roślin
uprawnych przez mróz, szkodniki, choroby, po wykonaniu orki na głębokość 20 cm można
uprawiać jedynie pszenicę jarą i ziemniaki.
Po zbiorze rośliny uprawnej na jesieni można uprawiać tylko zboża ozime i rzepak ozimy,
natomiast na wiosnę w przyszłym sezonie wegetacyjnym można uprawiać wszystkie rośliny
uprawne z wyjątkiem buraka cukrowego.
Burak cukrowy powinien być uprawiany po upływie 24 miesięcy od zastosowania środka.
Uwaga!
Przestrzegać zaleceń dotyczących działania następczego herbicydów stosowanych łącznie
ze środkiem Portos.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
Strategia zarządzania odpornością

1. Środek Portos zawiera substancję czynną należącą do herbicydów z grupy
inhibitorów ALS. Stosowanie po sobie herbicydów o tym samym mechanizmie działania
może prowadzić do wyselekcjonowania chwastów odpornych. Odporność na
sulfonylomoczniki została udokumentowana jedynie dla miotły zbożowej. Aby
zminimalizować ryzyko wystąpienia i rozwoju odporności chwastów, herbicydy z grupy
inhibitorów ALS powinny być stosowane zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
− postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin - stosuj
środek w zalecanej dawce w terminie zapewniającym najlepsze zwalczania
chwastów,
− dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju
i nasilenia chwastów,
− używaj różnych metod kontroli zachwaszczenia w tym rotację upraw, itp.,
− stosuj rotacje herbicydów o różnym mechanizmie działania,
− stosuj mieszanki herbicydu z grupy ALS z herbicydami o odmiennym mechanizmie
działania,
− stosuj w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych
chwastów,
− stosuj herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz wciągu sezonu
wegetacyjnego rośliny uprawnej,
− informuj posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
− w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z doradcą lub
z producentem środka ochrony roślin.
2. Opady deszczu występujące później niż w 4 godziny po zabiegu nie wpływają na
skuteczność działania środka.
3. Wyższa wilgotność gleby i powietrza zwiększa skuteczność działania środka.
4. W warunkach niesprzyjających dla wzrostu i rozwoju roślin po zabiegu mogą wystąpić
przemijające przebarwienia (chlorozy), które nie mają jednak wpływu na dalszy przebieg
wegetacji rośliny uprawnej.
5. Środka nie stosować:

na tym samym polu w dawce większej niż 26,5 g/ha,

w pszenicy lub pszenżycie z wsiewką roślin motylkowych,

łącznie z nawozami azotowymi,

na rośliny uszkodzone przez mróz, suszę lub choroby,

przed spodziewanymi przymrozkami,

podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na
sąsiednie rośliny uprawne.
6. Podczas stosowania środka nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na
stykach pasów i uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Dokładnie odmierzoną ilość środka wsypać bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza
napełnionego częściowo wodą, (z włączonym mieszadłem), następnie uzupełnić wodą ciągle
mieszając. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed
ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz w zbiorniku opryskiwacza.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka
myjącego.
Uwaga
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości
środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed
użyciem w innych roślinach niż zalecane.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Nie wdychać pyłu/rozpylonej cieczy użytkowej.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie
wykonywania zabiegu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony roślin lądowych niebędących obiektem zwalczania konieczne jest określenie
strefy ochronnej wynoszącej 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczno.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest określenie strefy ochronnej wynoszącej
5 m od zbiorników i cieków wodnych.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0oC - 30oC, z dala od źródeł ciepła.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności - 5 lat
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .......
Nr parti - ...................

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody