Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Premazor Sad 500 SC
Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 49/2016d z dnia 26.01.2016 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-34/2015 z dnia 18.02.2015 r.

Posiadacz zezwolenia:
Globachem N.V., Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019, B-3800 Sint-Truiden, Królestwo
Belgii, tel.: +32 11 785717, e-mail: globachem@globachem.com
P R E M A Z O R S A D 500 SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
diflufenikan – (związek z grupy fenoksynikotynoanilidów) - 500 g/l (42,02%)

Zezwolenie MRiRW nr R - 34/2015 z dnia 18.02.2015 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 49/2016d z dnia 26.01.2016 r.Uwaga

H 410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P 391 – Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Premazor Sad 500 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w formie stężonej zawiesiny
do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do jesiennego zwalczania
chwastów dwuliściennych (głównie fiołka polnego) w pszenicy ozimej oraz w sadach
jabłoniowych.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych lub sadowniczych
wyposażonych w belkę herbicydową.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Diflufenikan pobierany jest głównie poprzez liście oraz częściowo przez korzenie chwastów.
Największy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych
chwastów, to jest w czasie kiełkowania lub krótko po ich wschodach, w fazie siewek. Wilgotna
gleba sprzyja skuteczności preparatu.

Zwalczanie chwastów w zbożach
Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity.
Chwasty średnio wrażliwe: przetacznik perski, przytulia czepna.
Zwalczanie chwastów w sadach
Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, tasznik pospolity.
Chwasty średnio wrażliwe: jasnota purpurowa, starzec zwyczajny, przetacznik perski, przytulia
czepna.

Etykieta środka ochrony roślin Premazor Sad 500 SC, załącznik do decyzji MRiRW 1Chwasty średnio odporne: mniszek lekarski, wierzbownica gruczołowata.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima
Termin stosowania: Środek stosować albo jesienią w fazie 2-3 liści właściwych pszenicy ozimej
(BBCH 12-13) albo wiosną po ruszeniu wegetacji do końca fazy krzewienia pszenicy ozimej
(BBCH do 29).
W przypadku zabiegu wykonywanego na jesieni środek stosować:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha

W przypadku zabiegu wykonywanego na wiosnę środek stosować:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,18 – 0,3 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawkę stosować, gdy chwasty znajdują się w późniejszych fazach
rozwojowych.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Sady jabłoniowe

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji, gdy gleba nie jest jeszcze
pokryta chwastami lub gdy chwasty są w fazie siewek.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:
1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Środka nie stosować na murawę pomiędzy pasami, a jedynie opryskiwać pasy uprawy drzew.
Stosując środek należy unikać opryskiwania drzew. Nie stosować w pierwszym roku po
posadzeniu drzew.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności
wcześniejszego zlikwidowania plantacji potraktowanej środkiem Premazor Sad 500 SC w wyniku
uszkodzenia roślin przez mrozy, szkodniki lub choroby po zaoraniu plantacji na wiosnę nie
uprawiać buraków, grochu (na lekkich glebach), rzepaku, owsa, warzyw cebulowych i roślin
kapustnych. Pozostałe rośliny można uprawiać po wykonaniu orki na głębokość 20 cm.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ
ROLNICZĄ
1. Środka nie stosować:
− w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych,
− na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki, przymrozki lub suszę.

2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Etykieta środka ochrony roślin Premazor Sad 500 SC, załącznik do decyzji MRiRW 2Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz
w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz
skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli
jest to możliwe, lub,

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej
oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Pszenica ozima
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości
10 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Sady jabłoniowe
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości
5 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.


Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
nie dotyczy


Etykieta środka ochrony roślin Premazor Sad 500 SC, załącznik do decyzji MRiRW 3Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające
przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą,
− przechowywać w temperaturze nie przekraczającej 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Etykieta środka ochrony roślin Premazor Sad 500 SC, załącznik do decyzji MRiRW 4

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody