Dzwonek  Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Premier 500 SL

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 134/2016 z dnia 16.05.2016 r.

Posiadacz zezwolenia:
Synthos Agro Sp. z o. o., ul. Chemików 1, 32 – 600 Oświęcim, tel.: + 48 33 847 47 77,
fax:+48 33 847 47 78, e – mail: rejestracja@synthosgroup.com


PREMIER 500 SL

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
MCPA w postaci soli dimetyloaminowej (związek z grupy fenoksykwasów) - 500 g/l (44,3%)


Zezwolenie MRiRW nr R - 134/2016 z dnia 16.05.2016 r.


Niebezpieczeństwo

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P261 - Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody
z mydłem.
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut, wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
P391 - Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Premier 500 SL jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego,
stosowanym nalistne,
przeznaczonym
do powschodowego
zwalczania chwastów
dwuliściennych w zbożach ozimych i zbożach jarych.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna MCPA zaliczana jest do grupy O.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych.
Etykieta środka ochrony roślin Premier 500 SL, załącznik do zezwolenie MRiRW
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Premier 500 SL jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym, pobieranym poprzez
liście chwastów powodując ich deformację, a następnie zahamowanie wzrostu roślin i ich
zamieranie.
Najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści.

Zboża jare
Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, gorczyca polna, komosa biała, ostrożeń polny,
szarłat szorstki, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średniowrażliwe: chaber bławatek, poziewnik szorstki.
Chwasty średnioodporne: fiołek polny, jasnota purpurowa, rumian polny.
Chwasty odporne: przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty).

Zboża ozime:
Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, dymnica pospolita, mak polny, samosiewy rzepaku,
tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średniowrażliwe: chaber bławatek.
Chwasty średnioodporne: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna bezwonna,
rumian polny.
Chwasty odporne: fiołek polny, przytulia czepna.

STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Termin stosowania: zabieg wykonywać wiosną, od początku fazy krzewienia zbóż do końca
tej fazy (BBCH 21-29).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Pszenica jara, jęczmień jary, pszenżyto jare, owies
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 - 1,5 l/ha.

Termin stosowania: zabieg wykonywać wiosną, od początku fazy krzewienia zbóż do końca
tej fazy (BBCH 21-29).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku konieczności zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku
uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu uprawy
przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny rolnicze.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Środka nie stosować:
− na rośliny chore i uszkodzone,
− w temperaturze powietrza poniżej 8°C i powyżej 25°C,
− w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż +5°C,
Etykieta środka ochrony roślin Premier 500 SL, załącznik do zezwolenie MRiRW
− w okresie nadmiernej suszy lub zbliżających się deszczów.
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości
środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed
użyciem w innych roślinach niż zalecane.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej roboczej i które zwróciły się
o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą
przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze)
w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej, w trakcie wykonywania zabiegu oraz kontaktu
z powierzchniami zanieczyszczonymi środkiem.
Dokładnie umyć ręce po użyciu.
Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Etykieta środka ochrony roślin Premier 500 SL, załącznik do zezwolenie MRiRW
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin
(1 dzień).

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
W razie konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji, nie stosować środków zawierających
MCPA na rośliny uprawiane następczo w sezonie wegetacyjnym, w którym został uprzednio
zastosowany środek ochrony roślin Premier 500 SL.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0oC - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony
roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących
postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku połknięcia: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem
zatruć lub lekarzem. Wypłukać usta.
Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

Okres ważności – 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
Etykieta środka ochrony roślin Premier 500 SL, załącznik do zezwolenie MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody