Weź udział w konkursie 
i zgarnij czapeczkę! 
  

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Proalfacypermetrin

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 367/2017d z dnia 20.07.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R- 66/2016 z dnia 14.03.2016 r.
Posiadacz zezwolenia :
BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 67056 Ludwigshafen, Republika Federalna Niemiec,
tel. +49 621 60, telefax: +49 621 60-42525, e-mail: info.service@basf.com

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
BASF Polska Sp. z o.o., ul. Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa, tel.: 22 570 99 99, fax:
22 570 97 92, e-mail: poczta@basf.comP R O A L F A C Y P E R M E T R I N

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
alfa – cypermetryna (środek z grupy pyretroidów) – 100 g/l (10,87%)

Inne substancje niebezpieczne niebędące substancją czynną: solwent nafta.Zezwolenie MRiRW nr R - 66/2016 z dnia 14.03.2016 r.
zmienione ostatnio decyzją MRiRW nr R - 367/2017d z dnia 20.07.2017 r.NIEBEZPIECZEŃSTWO

H226 – Łatwopalna ciecz i pary.
H301– Działa toksycznie po połknięciu.
H304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H315 – Działa drażniąco na skórę.
H318 – Powoduje poważne uszkodzenia oczu.
H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H335 – Może powodować podrażnienia dróg oddechowych.
H336 – Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy
H373 – Może spowodować uszkodzenia narządów w następstwie długotrwałego lub
powtarzalnego narażenia.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401– W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia
Zawiera: alfa-cypermetrynę. Może powodować parastezję.

P260 – Nie wdychać pyłu/gazu/mgły/par.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P332 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się
pod opiekę lekarza.
1
Etykieta środka ochrony roślin Proalfacypermetrin, załącznik do zezwolenia MRiRW
P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P301 + P330 + P331 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Nie wywoływać wymiotów. Wypłukać
usta.
P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P391– Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
PROALFACYPERMETRIN jest insektycydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji
wodnej o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników
kłująco-ssących i gryzących w roślinach rolniczych i warzywnych. Na roślinie działa
powierzchniowo.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima
Mszyce
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha
Liczba zabiegów: 2.
Odstępy pomiędzy zabiegami: 7 - 10 dni
Termin stosowania środka: stosować po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej
dojrzałości ziarna.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Skrzypionki
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstępy pomiędzy zabiegami: 7 - 10 dni.
Termin stosowania: stosować w początkowym okresie masowego wylęgu larw.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie pszenicy ozimej: 2

Jęczmień jary
Mszyce
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:0,12 l/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstępy pomiędzy zabiegami: 7 - 10 dni.
Termin stosowania: stosować po wykłoszeniu, nie później niż do fazy mlecznej dojrzałości
ziarna.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Skrzypionki
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstępy pomiędzy zabiegami: 7 - 10 dni.
Termin stosowania: stosować w początkowym okresie masowego wylęgu larw.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
2
Etykieta środka ochrony roślin Proalfacypermetrin, załącznik do zezwolenia MRiRW
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie jęczmienia jarego: 2

Rzepak ozimy
Chowacz brukwiaczek
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1-0,12 l/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstępy pomiędzy zabiegami: 7 - 10 dni.
Termin stosowania: opryskiwać po pojawieniu się chrząszczy, przed złożeniem jaj, zgodnie
z sygnalizacją.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Słodyszek rzepakowy i chowacz czterozębny
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,12 l/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstępy pomiędzy zabiegami: 7 - 10 dni.
Termin stosowania: opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy zgodnie z sygnalizacją na
pąkujących roślinach w stadium zwartego kwiatostanu lub luźnego kwiatostanu.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Szkodniki łuszczynowe: pryszczarek kapustnik i chowacz podobnik
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,12 l/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstępy pomiędzy zabiegami: 7 - 10 dni.
Termin stosowania: zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie rzepaku ozimego: 2

Groch jadalny (zielony i na suche nasiona)

Oprzędziki
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,08 - 0,1 l/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstępy pomiędzy zabiegami: 7 - 10 dni.
Termin stosowania: opryskiwać w okresie wczesnego rozwoju roślin, po zauważeniu
chrząszczy lub pierwszych uszkodzeń.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Mszyca grochowa
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,12 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,12 l/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstępy pomiędzy zabiegami: 7 - 10 dni.
Termin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu licznych kolonii mszyc. Opryskiwać
w początkowym okresie zawiązywania się strąków.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
3
Etykieta środka ochrony roślin Proalfacypermetrin, załącznik do zezwolenia MRiRW
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie grochu jadalnego: 2

Kapusta głowiasta biała (w gruncie)
Gąsienice bielinka, piętnówki kapustnicy, tantnisia krzyżowiaczka
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,08 l/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstępy pomiędzy zabiegami: 7 - 10 dni.
Termin stosowania: opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Pchełki na rozsadniku kapusty
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,09 l/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Termin stosowania: opryskiwać rośliny z chwilą pojawienia się chrząszczy.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Środek wykazuje średni poziom zwalczania szkodnika.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym w uprawie kapusty głowiastej białej: 2

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środek stosować maksymalnie dwa razy w sezonie wegetacyjnym rośliny uprawnej
przemiennie z insektycydami o odmiennym mechanizmie działania.
2. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20ºC. Zabiegi należy przeprowadzić
wczesnym rankiem lub w godzinach wieczornych. O ile zabieg musi zostać wykonany
w ciągu dnia, dokonujemy go jedynie w dni pochmurne i chłodne.
3. Opryskiwanie przeciwko szkodnikom (zwłaszcza kłująco-ssącym) wykonać dokładnie, aby
wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.
4. W przypadku opryskiwania roślin pokrytych nalotem woskowym dodać do cieczy
użytkowej środek zwilżający.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
4
Etykieta środka ochrony roślin Proalfacypermetrin, załącznik do zezwolenia MRiRW
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Dokładnie umyć dłonie po użyciu.
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu, ochronę twarzy oraz odzież ochronną,
zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania
cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości:
− 5 metrów w przypadku zastosowania w kapuście głowiastej białej,
− 10 metrów w przypadku zastosowania w pszenicy ozimej, jęczmieniu jarym, grochu
jadalnym i rzepaku ozimym.
W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 metrów od terenów nieużytkowych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):

Pszenica ozima
– 28 dni.
Jęczmień jary
– 28 dni.
Groch jadalny
– 14 dni.
Kapusta głowiasta biała – 14 dni.
Rzepak ozimy – 49 dni.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w pojemniku szczelnie zamkniętym,
− w temperaturze 0ºC – 30ºC,
− z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni.

5
Etykieta środka ochrony roślin Proalfacypermetrin, załącznik do zezwolenia MRiRW
Palenie wzbronione.
Chronić przed dostępem wilgoci.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę

W przypadku kontaktu ze skórą (lub włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą
zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. Umyć dużą
ilością wody z mydłem.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę
lekarza.
W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji
umożliwiającej swobodne oddychanie.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku połknięcia: Nie wywoływać wymiotów. Wypłukać usta.Okres ważności
- 3 lata
Data produkcji
- ........
Zawartość netto
- ........
Nr partii

- ........
6
Etykieta środka ochrony roślin Proalfacypermetrin, załącznik do zezwolenia MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody