Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Prochloraz 450 EC
1
Załącznik do pozw. MRiRW nr R-28/2016 h.r. z dnia 28.01.2016 r.

Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:
Crop Agro Sp. z o.o., Plac Wolności 7, 85-004 Bydgoszcz, tel.: 602 679 123,
e-mail: biuro@cropagro.plPROCHLORAZ 450 EC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
prochloraz (związek z grupy imidazoli) - 450 g w 1 litrze środka (43,9%)

Substancje niebezpieczne niebędące substancją czynną: ksylen, dimetylobenzen
mieszanina izomerów.

Pozwolenie MRiRW nr R - 3/2016 h.r. z dnia 28.01.2016 r.
UWAGA
H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia
P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/ otwartego ognia/gorących
powierzchni. – Palenie wzbronione.
P261-Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.
P303+P361 P353 - W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast
usunąć/zdjąć
całą
zanieczyszczoną
odzież.
Spłukać
skórę
pod
strumieniem
wody/prysznicem.
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH wyprowadzić
lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w
pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
P391 - Zebrać wyciek

OPIS DZIAŁANIA
Prochloraz 450 EC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu do sporządzania
emulsji wodnej o działaniu wgłębnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w
ochronie zbóż ozimych i jarych oraz rzepaku ozimego przed chorobami grzybowymi.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
2
STOSOWANIE ŚRODKA

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym każdej z upraw (pszenica ozima,
pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, jęczmień jary, żyto, pszenica jara, pszenżyto jare, rzepak
ozimy) - 1

pszenica ozima, pszenżyto ozime
mączniak prawdziwy, łamliwość źdźbła, septorioza paskowana liści pszenicy
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.

termin stosowania środka: od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka
(BBCH 30-31)
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym1

jęczmień ozimy
łamliwość źdźbła, mączniak prawdziwy
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.

termin stosowania środka: od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka
(BBCH 30-31)
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym1

żyto ozime
łamliwość źdźbła, rynchosporioza, rdza brunatna.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.

termin stosowania środka: od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka.
(BBCH 30-31).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym1

pszenica ozima, pszenżyto ozime
mączniak prawdziwy, septorioza liści, septorioza plew, septorioza paskowana liści pszenicy,
brunatna plamistość liści.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.

Termin stosowania środka: od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia
(BBCH 30-BBCH 59)
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym1

jęczmień ozimy, jęczmień jary
mączniak prawdziwy, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.

Termin stosowania środka: od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia (BBCH 29
– BBCH 50).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym1

żyto


3
mączniak prawdziwy, rynchosporioza.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.

Termin stosowania środka: od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia
(BBCH 30-BBCH 59).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym1

pszenica jara, pszenżyto jare.
mączniak prawdziwy, rynchosporioza.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.

Termin stosowania środka: od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy
kłoszenia(BBCH 30-BBCH 59).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym1

rzepak ozimy
czerń krzyżowych, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych
objawów chorób od fazy zwartego kwiatostanu do fazy opadania pierwszych płatków
kwiatowych.
W przypadku wystąpienia tylko czerni krzyżowych zabieg można opóźnić do momentu
wykształcenia pierwszych łuszczyn na rzepaku
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie - drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym1

Uwaga
W przypadku czerni krzyżowych i zgnilizny twardzikowej, w zalecanej dawce środek
wykazuje średni poziom zwalczania.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Środek ochrony roślin Prochloraz 450 EC, jak również inne środki ochrony roślin
zawierające substancję czynną prochloraz stosowane poza pomieszczeniami
zamkniętymi, należy stosować w dawce nieprzekraczającej 450 g substancji czynnej
na ha na jedno zastosowanie środka.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym
mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło
hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:


4

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
zboża - 35 dni,
rzepak – 45 dni.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać
lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA:

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą
− w temperaturze 4 oC - 25oC, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu z dala od źródeł
ciepła.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę5

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody