Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Proman 500 SCZa
Z ł
a ą
ł c
ą zn
z i
n k
i do
d
o decyzji MRiRW nr R - 114/20
2 1
0 7
1
7 d
d z
z d
n
d i
n a
i
a 09.03.2017 r.
zm
z ie
i n
e i
n a
i j
a ąc
ą ej
e ze
z z
e wo
w l
o e
l n
e i
n e
i
e MR
M i
R R
i W
R
nr R - 44/2015 z
z dn
d i
n a
i
a 04.03.2015 r.

Posiadacz zezwolenia:
Be
B l
e c
l hi
h m
i Cr
C op
o
p Pr
P ot
o ec
e tio
i n
o
n NV
N /
V SA
S ,
A Tec
e hn
h o
n l
o o
l g
o ie
i l
e a
l a
a n
a
n 7,
7 B-18
1 4
8 0
4
0 Lo
L n
o d
n e
d r
e ze
z e
e l
e ,
l Kr
K ól
ó e
l s
e t
s wo
w
o Be
B l
e g
l iii,
i
,
tel.: 32 52(0) 30 09 06, e-mai
a li:
l in
i f
n o@
o
b
@ e
b l
e c
l hi
h m
i .com
o


PROMAN 500 SC


Środek pr
p zez
e na
n c
a z
c on
o y
n
y do
o st
s os
o o
s w
o an
a i
n a
a pr
p zez
e
z uż
u yt
y ko
k w
o ni
n kó
k w
ó p
r
p of
o es
e j
s o
j n
o a
n l
a n
l yc
y h
cZawartość substancji czynnej:
metobromuron (zw
z i
w ą
i ze
z k z
z gr
g up
u y
p
y fenylomocznika) – 500 g/l (41,02%)

Ze
Z z
e w
z ol
o en
e i
n e
e M
Ri
R RW
R Nr
N
r R
- 44/2015 z dnia 04.03.2015 r.
zmien
e i
n on
o e
n
e de
d c
e y
c z
y j
z ą
j
ą MRi
R R
i W
R
nr
n
r R
R - 998/2015d z dnia 18.12.20
2 1
0 5
1
5 r.
r ,
de
d c
e yz
y j
z ą
j
ą MRi
R RW
R
nr
n
r R
R - 450/2016d z dnia 09.0
. 9
0 .
9 20
2 1
0 6
1
6 r.
or
o az
a de
d c
e y
c z
y j
z ą
j
ą MRi
R RW
R
nr
n
r R
R - 114/2017d z dnia 09.03
0 .
3 20
2 1
0 7
1
7 r.
r
Uwaga

H351 – Po
P d
o e
d j
e r
j ze
z w
e a
w
a się
i ,
ę że
ż
e po
p w
o o
w d
o u
d j
u e
e rak
a a.
a
H373 – Mo
M że
ż
e po
p wo
w d
o o
d wa
w ć
a us
u zk
z od
o z
d e
z n
e i
n e
i
e na
n r
a zą
z dó
d w
ó
w (ne
n r
e ki,
i śle
l d
e z
d i
z o
i n
o a
n ,
a uk
u ła
ł d
a
d krwi
w o
i n
o o
n ś
o ny)
y .
po
p p
o r
p ze
z z
e
z dł
d u
ł g
u ot
o rwa
w ł
a e
ł
e lu
l b
u
b na
n r
a aż
a e
ż n
e i
n e
i
e po
p w
o t
w ar
a za
z l
a n
l e
n .
e
H410 – Dz
D i
z a
i ł
a a
ł
a ba
b r
a dz
d o
z
o tok
o syc
y zn
z i
n e
i
e na
n
a or
o g
r an
a i
n z
i m
z y
y wo
w d
o n
d e
n
e po
p w
o o
w d
o u
d j
u ąc
ą dł
d u
ł g
u o
g t
o r
t w
r a
w łe
ł
e skut
u k
t i.

EUH208 – Za
Z w
a i
w e
i r
e a
a met
e ob
o r
b om
o ur
u on
o .
n
. Mo
M ż
o e
ż
e po
p wo
w d
o o
d wa
w ć
a wy
w s
y tąp
ą i
p e
i n
e i
n e
i
e rea
e k
a cj
c i
i a
l
a e
l r
e gic
i zn
z e
n j
e .
EUH401 – W cel
e u
l
u un
u i
n k
i ni
n ę
i c
ę ia
i
a za
z groż
o e
ż ń
e
ń dl
d a
l
a zd
z r
d ow
o i
w a
i
a lu
l d
u zi
z
i i
i środ
o o
d w
o i
w s
i ka,
a
, na
n l
a e
l ż
e y
y po
p s
o tęp
ę o
p wa
w ć
a
zgodnie z instrukcją użycia.

P391 – Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Proman 500 SC jest środkie
i m
e chwastobójczym w
w for
o m
r ie
i
e kon
o c
n en
e t
n rat
a u
u za
z wi
w e
i s
e in
i o
n we
w g
e o
o do
d
o
roz
o c
z ie
i ń
e c
ń za
z n
a ia
i
a wo
w d
o ą
d ,
ą sto
t s
o ow
o a
w n
a ym doglebowo, przeznaczonym do
d
o zw
z a
w lc
l za
z n
a ia
i
a roc
o zn
z y
n c
y h
chw
h a
w s
a tów
w dwu
w l
u ilś
i cie
i n
e n
n y
n c
y h
h i
i ni
n e
i k
e tór
ó yc
y h
h chw
h a
w s
a tów
ó
w jed
e n
d o
n l
o ilś
i cie
i n
e n
n y
n c
y h
h w
w up
u r
p awi
w e
i
e ziemniaka, soi,
słonecznika i bobiku.
Śr
Ś od
o e
d k
e pr
p ze
z z
e n
z a
n c
a zo
z n
o y do
d
o stos
o ow
o a
w n
a i
n a
i
a pr
p zy uż
u y
ż c
y iu
i
u sam
a ob
o i
b e
i ż
e n
ż yc
y h lu
l b
u
b cią
i g
ą ni
n k
i ow
o y
w c
y h
h
opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Proman 50
5 0
0
0 SC
S
C jes
e t
s
t he
h r
e bi
b c
i yd
y e
d m
e po
p b
o i
b e
i r
e an
a y
n m
y pr
p ze
z z
e kor
o ze
z n
e i
n e
i
e i
i lilś
i cie
i
e chwa
w s
a tów
ó .
w
Na
N j
a sk
s ut
u ec
e zn
z i
n e
i j
e dz
d i
z a
i ł
a a
ł
a na
n
a c
hw
h a
w s
a ty
y od
o
d faz
a y
z
y ic
i h
h k
ie
i ł
e k
ł ow
o a
w n
a ia
i
a do
d
o f
az
a y
z
y roz
o e
z t
e y.

Chwasty wrażliwe
: dy
d m
y ni
n c
i a
a po
p s
o po
p l
o ilt
i a, fio
i ł
o e
ł k
e po
p l
o n
l y
n ,
y gor
o czy
z c
y a
a po
p ln
l a
n ,
a gw
g i
w a
i z
a d
z n
d ic
i a
a po
p s
o po
p l
o ilt
i a,
a
jas
a no
n t
o a
a pu
p r
u pu
p r
u ow
o a
w ,
a kom
o os
o a
a bi
b a
i ł
a a
ł ,
a krzy
z wo
w s
o zy
z j
y po
p l
o n
l y
n ,
y mar
a un
u a
n
a be
b z
e w
z o
w nn
n a
n ,
a ow
o i
w e
i s
e głu
ł c
u hy
h ,
y
Et
E y
t kie
i ta
t
a ś
rod
o k
d a
a o
c
o hr
h ony
n r

o liln
n P
r
P om
o a
m n
a 5
0
5 0
0 S
C,
, za
z ł
a ąc
ą zn
z ik
i d
o d
e
d c
e yzj
z i
i MR
M iR
i W 1
poziewnik szorstki, przetacznik perski, rdest kolankowy, rdest ptasi, samosiewy rzepaku,
starzec zwyczajny, szarłat szorstki, szczyr roczny (na dawkę 4 l/ha), tasznik pospolity, tobołki
polne, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty średniowrażliwe: bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, przytulia czepna,
psianka czarna, rdestówka powojowata (rdest powojowy), rdest plamisty, szczyr roczny (na
dawkę 3 l/ha).
Chwasty odporne: chwasty wieloletnie, głęboko korzeniące się.

STOSOWANIE ŚRODKA

Ziemniak
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha
Termin stosowania:
Środek stosować przed wzejściem roślin ziemniaka, po ich obredleniu i zabronowaniu, na
świeżo wzruszoną, wilgotną glebę (BBCH 00-09).

Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

UWAGI:
1. Środka nie stosować po wschodach ziemniaków.
2. Po oprysku nie wykonywać żadnych uprawek pielęgnacyjnych; w przypadku wystąpienia
skorupy glebowej stosować narzędzia płytko działające.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH
I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin
stosowanego w uprawach małoobszarowych
ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Soja, słonecznik

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 – 3,0 l/ha.

Termin stosowania:
Środek stosować przed wzejściem rośliny uprawnej (BBCH 00-08), najlepiej w ciągu 5 dni po
siewie zanim hypokotyl znajdzie się blisko powierzchni ziemi.
Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Bobik
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować przed wzejściem rośliny uprawnej (BBCH 00-08), najlepiej w ciągu 5 dni po
siewie zanim hypoktyl znajdzie się blisko powierzchni ziemi.
Etykieta środka ochrony roślin Proman 500 SC, załącznik do decyzji MRiRW 2
Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek stosowany w zalecanych dawkach rozkłada się w glebie w trakcie okresu wegetacji
i nie stwarza zagrożeń dla roślin uprawianych następczo.
Jeżeli zachodzi konieczność wcześniejszej likwidacji plantacji opryskiwanej herbicydem
Proman 500 SC z powodu uszkodzeń rośliny uprawnej przez szkodniki, choroby lub
przymrozki, na polu po zlikwidowanej uprawie można, po wcześniejszym wykonaniu uprawy
przedsiewnej, uprawiać kukurydzę, bobik, groch, fasolę i marchew. Nie zaleca się siewu
roślin z rodziny krzyżowych (rzepaku, gorczycy, rzepy) oraz buraków.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
Środka nie stosować:
− podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie
uprawy,
− w ziemniakach wczesnych,
− na glebach suchych i zbrylonych jak również mokrych i zamulonych,
− przed spodziewanymi silnymi opadami deszczu.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartość opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Wymaganą ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem)
i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do
potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie
wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Etykieta środka ochrony roślin Proman 500 SC, załącznik do decyzji MRiRW 3
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania
cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Ziemniak, soja, słonecznik, bobik - nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą, w temperaturze 0oC - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.


Okres ważności – 2 lata
Data produkcji - ........
Etykieta środka ochrony roślin Proman 500 SC, załącznik do decyzji MRiRW 4
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........


Etykieta środka ochrony roślin Proman 500 SC, załącznik do decyzji MRiRW 5

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody