Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Property 180 SCZałącznik do decyzji MRiRW nr R-964/2015d
z dnia 11.12.2015 r. zmieniającej
zezwolenia MRiRW nr R - 6/2014 z dnia 15.01.2014 r.
Posiadacz zezwolenia:
ISK Biosciences Europe N.V., Pegasus Park, De Kleetlaan 12B – box 9, B- 1831 Diegem,
Królestwo Belgi , tel. +32 2 627-86-11, fax: +32 2 627-86-00, e-mail: isk-gfe@isk.be
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
Belchim Crop Protection Poland Sp. z o.o., ul. Sienna 82, 00-815 Warszawa,
tel.: 22 243 28 85, e-mail: info-pl@belchim.com
PROPERTY 180 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
pyriofenon (substancja z grupy pochodnych arylofenylo ketonu) – 180 g/l (16,51%)
Zezwolenie MRiRW nr R - 6/2014 z dnia 15.01.2014 r.
Zmienione decyzją MRiRW nr R- 964/2015d z dnia 11.12.2015 r.


Uwaga
H351 – Podejrzewa się, że powoduje raka.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401-W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
bezpieczeństwa.
P280 –Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarz.
P308 + P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.
P391 – Zebrać wyciek.
OPIS DZIAŁANIA
Środek grzybobójczy w formie koncentratu, w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania
wodą o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego oraz częściowo leczniczego
w ochronie jęczmienia ozimego i pszenicy ozimej przed mączniakiem prawdziwym.
Zapobiegawcze zastosowanie preparatu hamuje wytwarzanie strzępek infekcyjnych oraz
hamuje penetrację grzybni w komórkach żywiciela. Zastosowanie preparatu w czasie
wystąpienia pierwszych objawów choroby hamuje natomiast rozwój strzępek wtórnych,
rozwój grzybni i tworzenie się zarodników. Dzięki takiemu działaniu preparat zapewnia
długotrwałą ochronę przed patogenem.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
Etykieta środka ochrony roślin Property 180 SC, załącznik do decyzji MRiRW
1
STOSOWANIE ŚRODKA
JĘCZMIEŃ OZIMY, PSZENICA OZIMA
mączniak prawdziwy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,5 l/ha.
Pierwszy zabieg wykonać od początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 30) do fazy
widocznego nierozwiniętego liścia flagowego (BBCH 37).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Minimalny odstęp między zabiegami: 14 dni.

W przypadku pszenicy ozimej drugi zabieg należy wykonać do stadium BBCH 65 (pełnia
fazy kwitnienia), natomiast w przypadku jęczmienia ozimego do stadium BBCH 49/50 (od
fazy widocznych pierwszych ości do początku fazy kłoszenia).
Zalecana ilość wody: 200-500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego w 50% wodą
(z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne,
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających
biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić, ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie w trakcie przygotowywania cieczy
roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Etykieta środka ochrony roślin Property 180 SC, załącznik do decyzji MRiRW
2
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o
Szerokości 1m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1m od terenów nieużytkowanych rolniczo
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji)
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji)
Pszenica ozima – 49 dni,
Jęczmień ozimy – 50 dni.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia, w którym można siać lub sadzić
rośliny uprawiane następczo
Nie dotyczy.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
-
w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
-
w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą,
-
w temperaturze 50C-250C.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr parti - ........
Etykieta środka ochrony roślin Property 180 SC, załącznik do decyzji MRiRW
3

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody