Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Propicoflash ECZałącznik do decyzji MRiRW nr R-135/2015d z dnia 24.02.2015 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-144/2012 z dnia 16.11.2012 r.
Posiadacz zezwolenia: Barclay Chemicals (R&D) Ltd., Damastown Way; Damastown
Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Republika Irlandi , tel.: +353 1 811 2900 fax: +353
1 822 4678 e-mail: info@barclay.ie
Propicoflash EC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
propikonazol (związek z grupy triazoli) – 250 g w 1 l środka (25,39%).
Inne substancje niebezpieczne niebędące substancją czynną:
solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory ciężkie aromatyczne, frakcja naftowa - niespecyfikowana
Zezwolenie MRiRW nr R - 144/2012 z dnia 16.11.2012 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R -135/2015d z dnia 24.02.2015 r.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H315 - Działa drażniąco na skórę.
H317- Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P261 - Unikać wdychania par/ rozpylonej cieczy.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy
P301 + P310 W - PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się
z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P330 Wypłukać usta.
P331 - NIE wywoływać wymiotów.
P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić
lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku
w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie
P403 + P233 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik
szczelnie zamknięty.
P391 - Zebrać wyciek.
OPIS DZIAŁANIA
Środek grzybobójczy w formie płynu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu
systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy
ozimej i jarej oraz jęczmienia ozimego i jarego przed chorobami grzybowymi.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
Etykieta Propicoflash EC, załącznik do decyzji MRiRW
Załącznik do decyzji MRiRW nr R-135/2015d z dnia 24.02.2015 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-144/2012 z dnia 16.11.2012 r.
STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima
mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Termin stosowania środka: od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia
(BBCH 30 – 59)
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Pszenica jara
septorioza paskowana liści
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Termin stosowania środka: od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia
(BBCH 30 – 59)
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Jęczmień ozimy
mączniak prawdziwy, rynchosporioza, plamistość siatkowa liści, rdza karłowa
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Termin stosowania środka: od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia.(BBCH 29
– BBCH 50)
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Jęczmień jary
mączniak prawdziwy, rynchosporioza, plamistość siatkowa liści
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Termin stosowania środka: od końca fazy krzewienia do początku fazy kłoszenia.(BBCH 29
– BBCH 50)
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Pszenżyto ozime
mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Termin stosowania środka: od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia
(BBCH 30 – 59)
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Żyto ozime
mączniak prawdziwy, rynchosporioza, rdza brunatna
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Etykieta Propicoflash EC, załącznik do decyzji MRiRW
Załącznik do decyzji MRiRW nr R-135/2015d z dnia 24.02.2015 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-144/2012 z dnia 16.11.2012 r.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha
Termin stosowania środka: od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia
(BBCH 30 – 59)
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

− Środek stosować w temperaturze powietrza powyżej 12ºC.
− Z uwagi na możliwość wystąpienia odporności zaleca się środek stosować w pełnej
dawce jednorazowo w sezonie wegetacyjnym w danej uprawie i przemiennie
z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych o innym mechanizmie
działania.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Przed użyciem wstrząsnąć zawartością opakowania. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem)
i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu
środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne wymieszać
ciecz mechanicznie.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
st
rony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy u
żytkowej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania
cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Etykieta Propicoflash EC, załącznik do decyzji MRiRW
Załącznik do decyzji MRiRW nr R-135/2015d z dnia 24.02.2015 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-144/2012 z dnia 16.11.2012 r.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy i jary, pszenżyto ozime, żyto ozime – 35 dni
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą
Przechowywać w suchych i chłodnych miejscach, w temperaturze nie niższej niż 0ºC i nie
wyższej niż 30ºC z dala od źródeł ciepła.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę
Okres ważności – 2 lata
Data produkcji –
Zawartość netto –
Numer parti -
Etykieta Propicoflash EC, załącznik do decyzji MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody