🔔 Pierwszy miesiąc prenumeraty za jedyne 9 zł
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Prosaro 250 ECZałącznik do decyzji MRiRW nr R- 261/2017d z dnia 20.06.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R- 152 /2014 z dnia 29.08.2014 r.
Posiadacz zezwolenia:
Bayer AG, Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, Republika Federalna Niemiec,
tel.: +49 2173 383 374, fax: + 49 2173 383 564
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa,
tel.: 22 572 35 00, fax: 22 572 36 03PROSARO 250 EC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnych:
protiokonazol (związek z grupy triazoli) - 125g/l (12,68%)
tebukonazol
(związek z grupy triazoli) – 125 g/l (12,68%)


Zezwolenie MRiRW Nr R – 152 /2014 z 29.08.2014 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R- 261/2017 z dnia 20.06.2017 r.


Uwaga

H315 - Działa drażniąco na skórę.
H319 – Działa drażniąco na oczy.
H361d - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H410- Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
EUH208 - Zawiera 2-[2-(1-Chlorocyklopropylo)-2-hydroksy-3-fenylopropylo]-2,4-dihydro-3H-
1,2,4-triazolo-3-tion. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

P201 - Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302 + P352 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody
z mydłem.
P332 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: zasięgnąć porady/zgłosić się
pod opiekę lekarza.
P305+P351+P338 – W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka
minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można łatwo je usunąć. Dalej płukać.
P337 + P313 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P308 + P313 – W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.
P362 – Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
Etykieta środka ochrony roślin Prosaro 250 EC

2
P391 – Zebrać wyciek.
OPIS DZIAŁANIA
PROSARO 250 EC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu do sporządzania
emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego
oraz wyniszczającego w ochronie zbóż ozimych i jarych przed chorobami grzybowymi.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA

ROŚLINY ROLNICZE.

Pszenica ozima
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew,
brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, czerń zbóż.

Pszenica jara
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza
paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów.

Pszenżyto ozime
rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza plew, septorioza paskowana liści,
rynchosporioza zbóż, fuzarioza kłosów.

Pszenżyto jare
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, brunatna
plamistość liści, fuzarioza kłosów.

Jęczmień jary
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa
liści, fuzarioza kłosów, czerń zbóż.

Jęczmień ozimy
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa
liści, fuzarioza kłosów.

Żyto
rdza brunatna, fuzarioza kłosów, brunatna plamistość liści, rynchosporioza zbóż.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,75-1 l/ha.

Terminb stosowania:
Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie z chwilą wystąpienia pierwszych
objawów chorób od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-59)

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach większego zagrożenia chorobami.

Uwaga: W warunkach sprzyjających rozwojowi chorób kłosów na pszenicy ozimej: septoriozy
plew i fuzariozy kłosów zalecany termin zabiegu opryskiwania można wydłużyć do fazy
dojrzałości wodnej ziarna, przestrzegając terminu karencji.

Etykieta środka ochrony roślin Prosaro 250 EC

3
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
Środek stosować w temperaturze powyżej 12oC.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i
uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu
środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz
mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza pokaż opakowanie lub etykietę.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy i jary, pszenżyto ozime i jare, żyto - 35 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Etykieta środka ochrony roślin Prosaro 250 EC

4
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać
lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy


WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą

Przechowywać w temperaturze 0oC - 30oC, z dala od źródeł ciepła.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
Etykieta środka ochrony roślin Prosaro 250 EC

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody