Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Proteus 110 OD


Załącznik do decyzji MRiRW nr R – 430/2017d z dnia 23.08.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-10 /2009 z dnia 09.02.2009 r.

Posiadacz zezwolenia
:
Bayer AG, Kaiser – Wilhelm - Allee 1, 51373 Leverkusen, Republika Federalna Niemiec,
tel.: +49 2173/38 4333, fax: +49 2173 38 3580.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej
:
Bayer Sp. z o.o., ul. Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, Rzeczpospolita Polska,
tel.: 22 572 35 00, fax: 22 572 36 03.

Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie i pakowanie środka ochrony
roślin:

1. Agropak Sp. J. Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1d, 43 – 603 Jaworzno, tel.:
32 601 69 18, fax.:32 615 63 30, e-mail:agropak@agropak.pl
2. Bayer Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 158, 02 – 326 Warszawa, miejsce
konfekcjonowania: magazyn spółki Bayer Sp. z o.o., Pass 20H, 05 - 870 Błonie, tel.:
22 731 01 70, fax.: 22 731 01 71.


P R O T E U S 110 OD

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnych:
tiachlopryd (związek z grupy neonikotynoidów) – 100 g/l,
deltametryna (związek z grupy pyretroidów) – 10 g/l.

Inne substancje niebezpieczne nie będące substancją czynną: alkiloarylosulfonian.


Zezwolenie MRiRW nr R-10/2009 z dnia 09.02.2009 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R – 430/2017d z dnia 23.08.2017 r.
Niebezpieczeństwo

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.
H315 – Działa drażniąco na skórę.
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka.
H360FD – Może działać szkodliwie na płodność. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie
matki.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Etykieta środka ochrony roślin Proteus 110 OD, załącznik do decyzji MRiRW

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P201 – Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302 + P352 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody
z mydłem.
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
Płukać.
P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P391 – Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
PROTEUS 110 OD jest środkiem owadobójczym w formie zawiesiny olejowej do
rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania
szkodników gryzących i kłująco-ssących w brokule, buraku cukrowym, grochu, kalafiorze,
kapuście brukselskiej, kapuście głowiastej, kapuście pekińskiej, kukurydzy, kukurydzy
cukrowej, marchwi, rzepaku ozimym, ziemniaku. W roślinie działa systemicznie.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

ZASTOSOWANIE ŚRODKA

Ziemniak
Larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
Termin stosowania: środek stosować po wystąpieniu szkodnika, lecz nie wcześniej niż od
fazy widocznych pierwszych pojedynczych pąków kwiatowych (1-2 mm) pierwszego
kwiatostanu na pędzie głównym (BBCH 51) i nie później niż do widocznych pierwszych
owoców (BBCH 70).
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 - 0,4 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.
Zalecana ilość wody: 150 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGA:
W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować przemiennie
z insektycydami z innych grup chemicznych.

Rzepak ozimy
Chowacz brukwiaczek
Termin stosowania: opryskiwać zgodnie z sygnalizacją, przed złożeniem jaj przez
chrząszcze, lecz nie wcześniej niż od połowy fazy formowania łodygi (BBCH 30).
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 - 0,6 l/ha.

Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 – 7 dni.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Słodyszek rzepakowy
Etykieta środka ochrony roślin Proteus 110 OD, załącznik do decyzji MRiRW

Termin stosowania: opryskiwać po wystąpieniu szkodnika na roślinach, w fazie zwartego
kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego pąka kwiatowego.
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 - 0,6 l/ha.

Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 – 7 dni.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Chowacz czterozębny
Termin stosowania: opryskiwać w terminie zwalczania słodyszka rzepakowego. Zabieg
przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza czterozębnego.
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 - 0,6 l/ha.

Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 – 7 dni.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Szkodniki łuszczynowe (chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik)
Termin stosowania: zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 - 0,6 l/ha.

Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 – 7 dni.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
UWAGA:
W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować przemiennie
z insektycydami z innych grup chemicznych.

Burak cukrowy

Mszyca trzmielinowo-burakowa, mszyca brzoskwiniowo – ziemniaczana
Termin stosowania: stosować z chwilą zasiedlenia roślin przez uskrzydlone mszyce, przed
pojawieniem się kolonii, lecz nie wcześniej niż od fazy 2 liści (BBCH 12) i nie później niż do
momentu, kiedy liście rozety zakrywają 50 % powierzchni gleby (BBCH 35).
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 - 0,75 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku licznego wystąpienia szkodnika.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.
UWAGA:
W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować przemiennie
z insektycydami z innych grup chemicznych.
Pchełka burakowa, śmietka ćwiklanka
Termin stosowania:
Pchełka burakowa - opryskiwać z chwilą pojawienia się pierwszych chrząszczy lub zaraz po
zauważeniu pierwszych objawów uszkodzeń na blaszkach liściowych, lecz nie wcześniej niż
Etykieta środka ochrony roślin Proteus 110 OD, załącznik do decyzji MRiRW

od fazy 2 liści (BBCH 12) i nie później niż do momentu, kiedy liście rozety zakrywają 50%
powierzchni gleby (BBCH 35).
Śmietka ćwiklanka - zabieg należy wykonać w okresie wylęgania się larw pierwszego
pokolenia, zgodnie z sygnalizacją, lecz nie wcześniej niż od fazy 2 liści (BBCH 12) i nie
później niż do momentu, kiedy liście rozety zakrywają 50% powierzchni gleby (BBCH 35).
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 0,75 l/ha.
Wyższą dawkę stosować w przypadku silnej presji ze strony szkodnika.
Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Groch

Strąkowiec grochowy
Termin stosowania: środek stosować w początkowym okresie dojrzewania nasion
w strąkach.
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
UWAGA:
W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować przemiennie
z insektycydami z innych grup chemicznych.

Kapusta głowiasta
Mszyca kapuściana, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica
Termin stosowania: środek stosować w momencie pojawienia się szkodnika.
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.
Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
UWAGA:
W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować przemiennie
z insektycydami z innych grup chemicznych.

Marchew

Bawełnica topolowo- marchwiowa, połyśnica marchwianka
Termin stosowania:
W zwalczaniu bawełnicy topolowo-marchwiowej stosować w momencie pojawienia się
pierwszych kolonii mszyc (widoczna biała wata).
W zwalczaniu połyśnicy marchwianki stosować w okresie lotu muchówek wyznaczanego na
Etykieta środka ochrony roślin Proteus 110 OD, załącznik do decyzji MRiRW

podstawie odłowu na żółte tablice lepowe.
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
UWAGA:
W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować przemiennie
z insektycydami z innych grup chemicznych.

Kukurydza
Ploniarka zbożówka
Termin stosowania: opryskiwać w chwili zrównania się długości trzeciego liścia
z długością liścia drugiego.
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Omacnica prosowianka.
Termin stosowania: zabieg wykonać w chwilą pojawienia się szkodnika, w fazie wyrzucania
wiechy.
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 300-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa (Diabrotica virgifera Le Conte)
Termin stosowania:
1) Na terenach znajdujących się w strefie zasiedlenia albo ryzyka określonych w
rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania i zapobiegania
rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej,
stosować do
pierwszego zabiegu, który należy wykonać w drugiej połowie lipca do połowy sierpnia albo
do drugiego zabiegu, który należy wykonać w 7 do 14 dni później.
2) Na terenach znajdujących się w strefie porażenia albo w strefie bezpieczeństwa
wyznaczonych przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa zabieg
wykonać niezwłocznie po wyznaczeniu strefy porażenia albo bezpieczeństwa w związku ze
stwierdzeniem występowania szkodnika zgodnie z sygnalizacją.
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
UWAGA:
W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować przemiennie
z insektycydami z innych grup chemicznych.

Etykieta środka ochrony roślin Proteus 110 OD, załącznik do decyzji MRiRW


STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH
I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH


Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność
środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych
ponosi wyłącznie jego użytkownik

Brokuł

Bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, mszyca kapuściana, piętnówka kapustnica, śmietka
kapuściana
Termin stosowania: środek należy stosować na podstawie sygnalizacji, po wystąpieniu
szkodnika na roślinie uprawnej.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.
Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Kalafior

Bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, mszyca kapuściana, piętnówka kapustnica, śmietka
kapuściana
Termin stosowania: środek należy stosować na podstawie sygnalizacji, po wystąpieniu
szkodnika na roślinie uprawnej.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.
Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Kapusta brukselska

Bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, mszyca kapuściana, piętnówka kapustnica, śmietka
kapuściana
Termin stosowania: środek należy stosować na podstawie sygnalizacji, po wystąpieniu
szkodnika na roślinie uprawnej.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.
Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Kapusta pekińska
Bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, mszyca kapuściana, piętnówka kapustnica, śmietka
kapuściana
Etykieta środka ochrony roślin Proteus 110 OD, załącznik do decyzji MRiRW

Termin stosowania: środek należy stosować na podstawie sygnalizacji, po wystąpieniu
szkodnika na roślinie uprawnej.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.
Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Kukurydza cukrowa

Omacnica prosowianka
Termin stosowania: zabieg wykonać w chwilą pojawienia się szkodnika, w fazie wyrzucania
wiechy.
Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 300-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środek Proteus 110 OD stosować przemiennie z insektycydami z innych grup
chemicznych.
2. Zabiegi środkiem Proteus 110 OD wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były
pokryte cieczą użytkową.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej zawartością opakowania
wielokrotnie wstrząsnąć do chwili uzyskania jednorodnej zawiesiny.
Następnie dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika
opryskiwacza napełnionego częściowo wodą. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie
wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika wody z cieczą użytkową. Następnie zbiornik
opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika
opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie
wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Etykieta środka ochrony roślin Proteus 110 OD, załącznik do decyzji MRiRW

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą
przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej
oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Niebezpieczne dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie
stosować środka na rośliny pokryte spadzią. Na uprawach kwitnących roślin i tam gdzie
występują kwitnące chwasty środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez
pszczoły i inne gatunki zapylające.
W przypadku uprawy ziemniaka
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
W przypadku uprawy rzepaku ozimego
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
W przypadku uprawy buraka cukrowego
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości:
− 10 m od zbiorników i cieków wodnych lub
− 5 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku zastosowania rozpylaczy
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%.
W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:
− 15 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub
− 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku zastosowania rozpylaczy
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50% lub
− 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku zastosowania rozpylaczy
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%.
W przypadku uprawy grochu, kapusty lub marchwi
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:
− 15 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub
− 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku zastosowania rozpylaczy
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50 % lub
Etykieta środka ochrony roślin Proteus 110 OD, załącznik do decyzji MRiRW

− 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku zastosowania rozpylaczy
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75 %.
W przypadku uprawy kukurydzy (w tym kukurydzy cukrowej)
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:
− 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku stosowania dawki 0,5 l/ha;
− 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku stosowania dawki 0,75 l/ha.
W przypadku uprawy brokuła, kalafiora, kapusty brukselskiej, kapusty pekińskiej
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Groch, kapusta głowiasta, marchew – 7 dni,
Ziemniak, kukurydza cukrowa, brokuł, kalafior, kapusta pekińska, kapusta brukselska – 14
dni,
Burak cukrowy, kukurydza - 30 dni,
Rzepak ozimy – 45 dni.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w pojemniku szczelnie zamkniętym,
− w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu,
− w temperaturze 0-30oC, z dala od źródeł ciepła.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

Etykieta środka ochrony roślin Proteus 110 OD, załącznik do decyzji MRiRW

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.Okres ważności – 2 lata
Data produkcji -
Zawartość netto -
Nr partii -
Etykieta środka ochrony roślin Proteus 110 OD, załącznik do decyzji MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody