Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Pygmee 550 WG


Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 581/2016d z dnia 19.12.2016 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-159/2015 z dnia 30.09.2015 r.

Posiadacz zezwolenia:
Rotam Agrochemical Europe Ltd., Hamilton House, Mabledon Place, WCIH 9BB Londyn,
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, tel: + 44 207 953 0447,
e -mail: contacteu@rotam.comPYGMEE 550 WG


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnych:
tifensulfuron metylowy (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) 400 g/kg
(40%)
tribenuron metylowy (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) 150 g/kg
(15 %)Zezwolenie MRiRW nr R-159/2015 z dnia 30.09.2015 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 581/2016d z dnia 19.12.2016 r.


UWAGA
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany.
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
Zebrać rozsypany produkt.
OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej stosowany
nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych
w pszenicy ozimej i pszenżycie ozimym.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Herbicyd zawiera dwie substancje aktywne: tifensulfuron metylowy i tribenuron metylowy
o działaniu systemicznym. Pobierane są one głównie przez liście, częściowo przez korzenie.
W roślinie szybko przemieszczają się wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Pierwszy efekt
chwastobójczy uzyskuje się w ciągu 14-21 dni od zastosowania środka. Pełen efekt
zwalczania chwastów widoczny jest po co najmniej 40 dniach. Środek najskuteczniej działa
na młode intensywnie rosnące chwasty. Susza lub ulewny deszcz zmniejszają pobieranie
środka i obniżają skuteczność jego działania. Środek wykazuje selektywność czynną, tzn. że
rośliny chronione posiadają zdolność rozkładu środka do związków nieaktywnych.
W zalecanych dawkach jest selektywny dla zbóż, od fazy 3 liści do końca fazy strzelania
w źdźbło. Można go stosować na wszystkich glebach, na których uprawia się zboża.

Etykieta środka ochrony roślin Pygmee 550 WG, załącznik do zezwolenia MRiRW 1Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, przytulia czepna, jasnota różowa, maruna bezwonna,
mak polny, gwiazdnica pospolita, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski,
niezapominajka polna, tasznik pospolity.

Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, miotła zbożowa.

STOSOWANIE ŚRODKA
pszenica ozima, pszenżyto ozime

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 100 g/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 80 – 100 g/ha.

Termin stosowania:
Środek stosować wiosną, od fazy 3 liści do końca fazy strzelania w źdźbło (BBCH 13-39).
Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chabra bławatka, maku polnego
i przytulii czepnej oraz chwastów występujących w dużym nasileniu lub starszej fazie
rozwojowej.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Uwaga:
Silna rosa w trakcie opryskiwania lub opad deszczu wcześniej niż 4 godziny po wykonaniu
zabiegu mogą obniżyć skuteczność działania środka.
Z uwagi na ryzyko pojawienia się odporności niektórych gatunków chwastów na związki
sulfonylomocznikowe zaleca się, aby środek stosować tylko jeden raz w sezonie uprawy
danej rośliny. Należy unikać corocznego stosowania herbicydów z grupy pochodnych
sulfonylomocznika na tym samym polu.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin następczych uprawianych w normalnych terminach
agrotechnicznych.
W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji, po wykonaniu orki można
uprawiać zboża i kukurydzę.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środka nie stosować:
– na tym samym polu więcej niż jeden raz w sezonie,
– łącznie z nawozami stosowanymi nalistnie,
– w zbożach, w których przewidziane są wsiewki roślin motylkowych,
– na rośliny uszkodzone przez mróz, suszę, szkodniki lub choroby.
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym
mieszadłem. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło
hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Środek łatwo tworzy zawiesinę
i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu. Opróżnione opakowania
przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą
użytkową.
Etykieta środka ochrony roślin Pygmee 550 WG, załącznik do zezwolenia MRiRW 2


POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej.
Sposób mycia opryskiwacza:
1. Dokładnie wymyć wodą wszystkie wewnętrzne powierzchnie opryskiwacza (łącznie
z pokrywą) używając do tego wody w ilości co najmniej 10% pojemności opryskiwacza.
Usunąć widoczny osad. Opłukać pompę, filtry oraz belkę po zdjęciu końcówek dysz
(te elementy wymyć oddzielnie).
2. Procedurę mycia powtórzyć.

Uwaga
Niezneutralizowane odpowiednio resztki środka pozostawione w opryskiwaczu mogą być
powodem silnych uszkodzeń roślin uprawnych wrażliwych na ten środek.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania
cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy
ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin niebędących celem zwalczania konieczne jest wyznaczenie strefy
ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy

Etykieta środka ochrony roślin Pygmee 550 WG, załącznik do zezwolenia MRiRW 3


Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0 oC - 30oC, z dala od źródeł ciepła,
− w pojemniku szczelnie zamkniętym.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr partii - .........
Etykieta środka ochrony roślin Pygmee 550 WG, załącznik do zezwolenia MRiRW 4

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody