Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Pyrinex Supreme 262 ZW

1

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 314/2016d z dnia 17.06.2016 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 25/2014 z dnia 25.02.2014 r.

Posiadacz zezwolenia:
ADAMA Polska Sp. z o.o. ul. Sienna 39, 00 - 121 Warszawa, tel. +48 22 395 66 60, infolinia:
+48 22 395 66 66, fax +48 22 395 66 67, e - mail: biuro@adama.com, www.adama.com

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony
roślin:

1. Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62 - 500 Konin, tel. +48 63 240 01 18, fax: +48 63
240 01 18 wew. 136, e-mail: biuro@pakon-konin.pl
2. "SUMIN" D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J., 62 - 002 Suchy Las,
ul. Jagodowa 4, tel.: +48 61 297 26 00, +48 61 812 51 13, fax: +48 61 297 26 02,
e-mail: sumin@sumin.com.pl, www.sumin.com.pl
3. Wilshire Holding Sp. z o. o., Pass 20N, 05 - 870 Błonie, tel.: +48 22 731 50 82, fax:
+48 22 725 54 02, www.whlogistics.pl

PYRINEX SUPREME 262 ZW


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:
chloropiryfos (substancja z grupy fosforoorganicznych) - 250 g/l (22,78%),
beta - cyflutryna (substancja z grupy pyretroidów) - 12 g/l (1,09%).


Zezwolenie MRiRW nr R - 25/2014 z dnia 25.02.2014 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 308/2015d z dnia 07.05.2015 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 314/2016d z dnia 17.06.2016 r.


Uwaga

H 302 – Działa szkodliwie po połknięciu.
H 410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i dla środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
PYRINEX SUPREME 262 ZW jest środkiem owadobójczym w formie zawiesiny kapsuł
w emulsji o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym przeznaczonym do zwalczania
Etykieta Pyrinex Supreme 262 ZW

2

niektórych szkodników w pszenicy ozimej, jęczmieniu jarym, rzepaku ozimym. Na roślinie
działa powierzchniowo i wgłębnie.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA
1. PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEŃ JARY
Mszyce
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zabieg wykonać tuż po pojawieniu się szkodnika lub objawów uszkodzeń.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Skrzypionki
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7-1,0 l/ha.
Zabieg wykonać tuż po pojawieniu się szkodnika lub objawów uszkodzeń.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

2. RZEPAK OZIMY
Chowacz brukwiaczek
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-1,25 l/ha.
Zabieg wykonać do fazy zielonego pąka (BBCH<51).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-1,25 l/ha.
Zabieg wykonać tuż po przekwitnięciu rzepaku (BBCH>69).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Mszyce
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Zabieg wykonać tuż po pojawieniu się szkodnika lub objawów uszkodzeń.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15°C.
2. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować:
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia,
- kiedy w uprawie chronionej występują kwitnące chwasty, usuwać chwasty przed
zastosowaniem środka.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Etykieta Pyrinex Supreme 262 ZW

3

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenia zadarnionej strefy
ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym
zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu
o 75%.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.


Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):

pszenica ozima, jęczmień jary - 45 dni,
rzepak ozimy - 40 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
nie dotyczy.

Etykieta Pyrinex Supreme 262 ZW

4

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
nie dotyczy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0 oC - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Objawy zatrucia
:
Pocenie, bóle głowy, osłabienie, zawroty głowy, mdłości, ból żołądka, wymioty, zwężenie
źrenic, zaburzenie wzroku, drżenie mięśni.

Jeśli wystąpiły jakiekolwiek spośród wyżej wymienionych objawów, zwłaszcza jeśli znana
jest przyczyna skażenia: przerwać pracę, zdjąć skażoną odzież, umyć skażoną skórę
i włosy, nie dopuścić do jakiegokolwiek wysiłku, natychmiast wezwać lekarza i pokazać mu
etykietę.
Zalecenia dla lekarza:
- leczenie:
1. Jeśli wystąpiły oznaki i objawy, możliwie jak najszybciej wstrzyknąć 2 mg siarczanu
atropiny (w przypadku dzieci w kilku dawkach) i powtarzać (gdy to konieczne) dopóty,
dopóki nie nastąpi pełna atropinizacja.
2. Jeśli to możliwe, podać 1 g pralidoksyny domięśniowo. Powtórzyć po 3-4 godz.
- inne środki zaradcze:
1. Zapewnić dostęp świeżego powietrza.
2. Obserwować oddech. Jeśli wystąpiły zaburzenia w oddychaniu wykonać sztuczne
oddychanie i utrzymywać aż do momentu przybycia lekarza. Możliwe, że będzie
konieczna intubacja endotrachealną rurką lub tracheotomia w połączeniu ze sztucznym
oddychaniem.
3. Jeśli preparat został połknięty - szybko wywołać wymioty (dotykając palcami tylnej części
gardła) i podając 1 lub 2 szklanki wody. Kontynuować tak długo aż wymiociny będą
klarowne. Nie podawać żadnych środków doustnych, gdy poszkodowany jest
nieprzytomny.
4. Zapewnić pacjentowi ciepło, pełny odpoczynek i hospitalizować przez co najmniej 24
godziny.

W razie wypadku lub złego samopoczucia podczas stosowania środka oraz konieczności
niezwłocznego zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii -
Etykieta Pyrinex Supreme 262 ZW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody