Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Racer 250 EC


Za
Z ł
a ą
ł c
ą zn
z ik do decyzji MRiRW nr R -18
1 6
8 /
6 20
2 1
0 7
1 d
7
d z
z dn
d i
n a
i
a 08
0 .05.2017 r.
zm
z ie
i n
e i
n a
i j
a ąc
ą ej
e zezwolenie MRiRW Nr R - 8/2003 z
z d
n
d i
n a
i
a 14
1 .
4 05
0 .
5 20
2 0
0 3
0
3 r.
r

Posiadacz zezwolenia:
AD
A A
D MA
M
A Ag
A an
a
n Lt
L d.
d , P.
P O.
O B
. .
B 26
2 2
6
2 No
N r
o the
h r
e n
n Ind
n u
d s
u t
s ria
i l
a
l Zo
Z n
o e
n ,
e As
A hd
h o
d d
o
d 77
7 1
7 0
1 2
0 ,
2 Pa
P ń
a s
ń two
w
o Izr
z ae
a l
e ,
l tel
e .
l
(+972) 88
8 5
8
5 15
1 2
5
2 11
1 ,
1 f
ax
a .
x :
: (
+97
9 2
7 )
2
) 76
7 2
6
2 80
8 3
0
3 04
0 ,
4 ww
w w
w .
w ad
a a
d m
a a.
a com
o

Po
P d
o m
d iot
o
t w
pr
p ow
o ad
a z
d aj
a ą
j c
ą y
c
y śr
ś od
o e
d k
e
k na
n
a ter
e yt
y or
o ium
u R
z
R ec
e z
c yp
y o
p s
o p
s o
p l
o itej
e
j Po
P l
o sk
s i
k ej
e :
j
AD
A A
D MA
M
A Po
P l
o s
l ka
a Sp
S .
p z
z o.
o o.
o ,
. ul
u .
l Si
S e
i n
e n
n a
n
a 39
3 ,
9 00
0
0 - 121 Warszawa, tel. +48
4
8 (22
2 )
2 39
3 5
9
5 66
6
6 60
6 ,
0
infolinia: +48 (22) 395 66 66,
, e
e - mail: biuro@adama.com, ww
w w
w .
w ad
a a
d m
a a.
a com
o

Po
P d
o m
d iot
o
t od
o p
d o
p w
o ied
e z
d i
z al
a n
l y
y za
a końcowe pakowanie i etykietowanie:
1. Pa
P k
a on
o
n Sp
S .
p z
z o.
o o.
o , ul
u .
l Za
Z k
a ła
ł d
a o
d w
o a
w
a 7,
7 62
6
2 - 510 Konin, tel. +48
4
8 63
6
3 24
2 0
4
0 01
0
1 18
1 ,
8 fax
a .
x +48
4
8 63
6
3
24
2 0
4
0 01
0
1 18
1
8 we
w w.
w 13
1 6
3 ,
6 e-mail: biuro@pakon-konin.pl
2. „Su
S m
u in
i ”
n D.
D Cz
C a
z b
a a
b ń
a s
ń ka,
a W.
. Cz
C a
z b
a a
b ń
a s
ń k
s i
i i
i Wspó
p l
ó n
l i
n c
i y
y Sp
S .
p J., ul
u .
l Jag
a od
o o
d w
o a
w
a 4,
4 62
6
2 - 002
Suchy Las, tel.: +48 61
6 297 26 00, +48 61 812 51 13, fax +48 61
6
1 29
2 7
9
7 26
2
6 02
0 ,
2 e-mail:
sum
u in
i @
n
s
@ um
u in
i .
n c
. om
o .
m pl
p ,
l ww
w w
w .
w sum
u in
i .
n com
o .pl
p
3. Wilis
l hi
h r
i e
e Ho
H l
o d
l i
d n
i g
n
g Sp
S .
p z
z o.
o o., Pass 20 N, 05 - 870 Błonie, tel.: +48
4
8 22 731 50 82, fax:
+48 22 72
7 5
2
5 54
5
4 01
0 ,
1
, ww
w w
w .
w wh
w lo
l g
o is
i tic
i s.pl
p
4. AD
A A
D MA
M
A Ma
M n
a u
n f
u ac
a tur
u in
i g
n Po
P l
o a
l n
a d
n
d S.
S A.
A ul
u
l Si
S e
i n
e k
n ie
i w
e i
w c
i za
z
a 4,
4 56
5 - 12
1 0
2
0 Br
B ze
z g
e Do
D l
o n
l y
n ,
y tel
e .
l : +48
71
7
1 79
7 4
9
4 22
2
2 35
3 ,
5
, f
ax
a .
x :
. +
48
4
8 71
7
1 79
7 4
9
4 39
3
9 66
6 ,
6
, e-mai
a li:
l bi
b u
i r
u o
r _
o a
_ m
a p@
p
a
@ d
a a
d m
a a.
a com
oRACER 250 EC

Środek pr
p zez
e na
n c
a z
c on
o y
n
y do
o st
s os
o o
s w
o an
a i
n a
a pr
p zez
e
z uż
u yt
y ko
k w
o ni
n kó
k w
ó p
r
p of
o es
e j
s o
j n
o a
n l
a n
l yc
y h
c


Za
Z w
a a
w r
a toś
o ć sub
u s
b t
s an
a c
n j
c i
i czy
z nn
n e
n j
e :
flurochloridon (zw
z i
w ą
i z
ą e
z k
e z
z gr
g up
u y
p
y po
p c
o ho
h d
o n
d y
n c
y h
h py
p r
y ol
o ild
i o
d n
o u
n )
u - 25
2 0
5
0 g
g w
l

l li
l tr
t ze
z
e śr
ś od
o k
d a
k .

Su
S b
u s
b tan
a c
n j
c e
e ni
n e
i b
e e
b z
e p
z i
p e
i c
e zn
z e
e ni
n e
i
e bę
b d
ę ą
d c
ą e
e sub
u s
b tan
a c
n j
c ą
ą b
i
b o
i l
o o
l g
o ic
i zn
z i
n e
i
e czyn
y n
n ą
n :
ą cyk
y lo
l h
o e
h k
e san
a o
n n
o ,
n

w g
ę lo
l wo
w d
o o
d r
o y,
y C9
C ,
9 ar
a om
o at
a yc
y zn
z e
n .
e

Ze
Z z
e w
z ol
o en
e i
n e
e M
Ri
R RW
R Nr
N
r R

R - 8/
8 20
2 0
0 3
0
3 z
dn
d i
n a
a 14
1 .
4 05
0 .
5 2
. 0
2 0
0 3
0
3 r.
zmien
e i
n on
o e
n
e de
d c
e y
c z
y j
z ą
j
ą MRi
R R
i W
R
Nr
N R
R - 23
2 8
3 /
8 20
2 0
0 4
0 o
4
o z
z d
n
d i
n a
a 18
1 .
8 05
0 .
5 20
2 0
0 4
0
4 r.
r ,
de
d c
e yz
y j
z ą
j
ą MRi
R RW
R
Nr
N
r R
R - 158/207 z dnia 24.04.2007 r.,
de
d c
e yz
y j
z ą
j
ą MRi
R RW
R
nr
n
r R
R - 16/2010d z dnia 21.01.20
2 1
0 0
1
0 r.,
.
de
d c
e yz
y j
z ą
j
ą MRi
R RW
R
nr
n
r R
R - 88
8 /
8 20
2 1
0 1
1 d
1
d z
z dn
d i
n a
a 29
2 .
9 03
0 .
3 20
2 1
0 1
1
1 r.,
.
de
d c
e yz
y j
z ą
j
ą MRi
R RW
R
nr
n
r R
R - 91
9 /
1 20
2 1
0 3
1 d
3
d z
z dn
d i
n a
a 22
2 .
2 04
0 .
4 20
2 1
0 3
1
3 r.,
.
de
d c
e yz
y j
z ą
j
ą MRi
R RW
R
nr
n
r R
R - 30
3 4
0 /
4 20
2 1
0 4
1 d
4
d z
z dn
d i
n a
a 27
2 .
7 0
. 8
0 .
8 20
2 1
0 4
1
4 r.,
de
d c
e yz
y j
z ą
j
ą MRi
R RW
R
nr
n
r R
R - 443/2015d z dnia 28.05.2015 r.
de
d c
e yz
y j
z ą
j
ą MRi
R RW
R
nr
n
r R - 953/2015d z dnia 11.12.20
2 1
0 5
1
5 r.
.
de
d c
e yz
y j
z ą
j
ą MRi
R RW
R
nr
n
r R - 260/2016d z dnia 17.05.2016 r.
.
or
o az
a de
d c
e y
c z
y j
z ą
j
ą MRi
R RW
R
nr
n
r R - 186/2017d z dnia 08.05
0 .
5 20
2 1
0 7
1 r.
Etykieta Racer 250 EC
1

Niebezpieczeństwo

H 226 - Łatwopalna ciecz i pary.
H 304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H 319 - Działa drażniąco na oczy.
H 335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H 410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i dla środowiska, należy
postępować zgodnie z instrukcją użycia.
EUH 066 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.


P 210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących
powierzchni. – Palenie wzbronione.
P 261 – Unikać wdychania mgły/par/rozpylonej cieczy.
P 280 – Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P 305+P 351+P 338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P 331 – Nie wywoływać wymiotów.
P391 - Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Racer 250 EC to środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji
wodnej, stosowany doglebowo, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów
jednoliściennych i dwuliściennych w zbożach ozimych, ziemniakach oraz w warzywach.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Racer 250 EC jest selektywnym herbicydem doglebowym działającym na chwasty głównie
w okresie ich kiełkowania. W małym stopniu działa na chwasty po wschodach.
Pobierany jest poprzez korzenie i liścienie kiełkujących chwastów.
Chwasty wrażliwe np.: dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota
różowa, komosa biała, kurzyślad polny, łobody, mak polny, miotła zbożowa, maruna
bezwonna, psianka czarna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, rumianek
pospolity, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina
roczna, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty średnio wrażliwe np.: fiołek polny, chwastnica jednostronna, gorczyca polna,
palusznik krwawy, przytulia czepna, rumian polny, rzodkiew świrzepa, szczyr roczny,
włośnica sina, włośnica zielona, wyczyniec polny.
Chwasty odporne np.: marchew zwyczajna, ostrożeń polny, perz właściwy, powój polny.
STOSOWANIE ŚRODKA
1.
ROŚLINY ROLNICZE
A) PSZENICA OZIMA
Opryskiwać bezpośrednio po siewie (najpóźniej do 2 dni po siewie) na uprzednio starannie
uprawioną glebę. Ziarno wysiewać na równą głębokość około 3 - 4 cm.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:2 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:1 l – 2 l/ha.

B) PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:1,5 l/ha.

Etykieta Racer 250 EC
2

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:1 l – 1,5 l/ha.

C) ZIEMNIAKI
Opryskiwać nie później niż 10 dni po posadzeniu bulw ziemniaka, po uprzednim obredleniu
i zabronowaniu pola. Po zabiegu nie wykonywać żadnych uprawek mechanicznych.
W uprawie ziemniaków wczesnych podkiełkowanych środek stosować do 3 - 5 dni po
posadzeniu i uprzednim obredleniu oraz zabronowaniu pola.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:3 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:2 l/ha.

W celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów można stosować Racer
250 EC łącznie ze środkiem Sencor 70 WG, w dawce Racer 250 EC 1,5-2 l/ha + Sencor 70
WG 0,5 kg/ha.

2. ROŚLINY WARZYWNE
A) MARCHEW, PIETRUSZKA
Opryskiwać do 5 dni po siewie.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:3 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:2 l – 3 l/ha.

B) SELER
Opryskiwać do 3 dni po posadzeniu roślin.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:3 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:2 l – 3 l/ha.

C) PASTERNAK
Opryskiwać do 5 dni po siewie.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:2 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:
1. Wyższą z zalecanych dawek środka stosować na glebach o dużej zawartości próchnicy.
2. Racer 250 EC może spowodować przemijające jasne przebarwienia wschodzących roślin
uprawnych, które nie wpływają na plon.
3. W przypadku wystąpienia obfitych opadów deszczu, na brzegach liści roślin uprawnych
mogą wystąpić przejściowe jasne przebarwienia, również nie wpływające na plon.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo po zbiorze zbóż ozimych.
W przypadku konieczności zaorania zbóż (w wyniku wymarznięcia, uszkodzenia przez
choroby lub szkodniki), w których zastosowano jesienią Racer 250 EC, wiosną można
uprawiać: ziemniaki, zboża jare, kukurydzę, marchew, pasternak, pietruszkę, seler, czosnek,
bobik i groch, natomiast nie uprawiać buraków, gorczycy, rzepaku jarego, kapusty i innych
roślin z rodziny krzyżowych.
Po zbiorze ziemniaków, marchwi, pietruszki, selera i pasternaku traktowanych środkiem
Racer 250 EC lub w przypadku zaorania plantacji tych roślin, na tym samym polu, po
bronowaniu można uprawiać: pszenicę ozimą, żyto, pszenżyto, ziemniaki, słonecznik,
czosnek, marchew, pasternak, pietruszkę i seler, a po wykonaniu orki również kukurydzę.
Nie uprawiać (w tym samym roku) buraków, gorczycy, rzepaku ozimego, kapusty i innych
roślin krzyżowych.

Etykieta Racer 250 EC
3

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Środka (również w mieszaninach) nie stosować:
- w czasie wschodów i po wschodach roślin uprawnych, ze względu na możliwość ich
uszkodzenia,
- aparaturą agrolotniczą,
- w temperaturze powyżej 25ºC,
- podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny
uprawne oraz podczas ciszy sprzyjającej występowaniu inwersji temperatury.
2. Zabieg wykonać opryskiwaczem wyposażonym w rozpylacze płaskostrumieniowe gdy
ciśnienie wynosi 2-3 atm. a prędkość wiatru nie przekracza 1-2 m/sek.
3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem), następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
W przypadku łącznego stosowania środków Racer 250 EC i Sencor 70 WG do zbiornika
opryskiwacza napełnionego częściowo cieczą użytkową środka Racer 250 EC wlać
(z włączonym mieszadłem) zawiesinę herbicydu Sencor 70 WG (sporządzoną w oddzielnym
naczyniu - zgodnie z instrukcją jego stosowania), a następnie zbiornik uzupełnić wodą do
potrzebnej ilości ciągle dokładnie mieszając.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika
z cieczą użytkową.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postępować tak jak z resztkami cieczy użytkowej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Etykieta Racer 250 EC
4

W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie
strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w
którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu.
Środek ochrony roślin przechowywać:

w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą,

w temperaturze 0 oC - 30oC, w szczelnie zamkniętym pojemniku.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnianego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowanie po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........


Etykieta Racer 250 EC
5

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody