Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Raikiri 100 SC
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 164/2017 z dnia 25.08.2017 r.

Posiadacz zezwolenia:
Albaugh UK Ltd., 1 Northumberland Avenue, Trafalgar Square, Londyn, WC2N 5BW, Zjednoczone
Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
tel.: 020 3551 2580, faks: 020 7872 5611

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Sumi Agro Poland Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel.: + 48 22 637 32 37,
fax: + 48 22 637 32 38, biuro@sumiagro.plRAIKIRI 100 SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:
mezotrion (związek z grupy triketonów) – 100 g/l (9,38%)


Zezwolenie MRiRW nr R - 164/2017 z dnia 25.08.2017 r.


Niebezpieczeństwo
H317
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318
Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H410
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401
W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P261
Unikać wdychania rozpylonej cieczy
P280
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody/mydłem.
P305+P351 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka
+ P338
minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P310
Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/
zgłosić się pod opiekę lekarza.
P391
Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

Raikiri 100 SC jest herbicydem, w postaci koncentratu w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania
wodą, stosowanym nalistnie.
Zgodnie z klasyfikacja HRAC substancja czynna mezotrion zaliczana jest do grupy F2.


DZIAŁANIE NA CHWASTY

Etykieta środka ochrony roślin Raikiri 100 SC

1
Raikiri 100 SC jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest głównie poprzez
liście oraz dodatkowo poprzez korzenie chwastów i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej
wzrost i rozwój. Powoduje zahamowanie biosyntezy karotenoidów w roślinach chwastów,
w następstwie czego następuje zniszczenie chlorofilu, objawiające się bieleniem liści. Pierwsze
objawy działania środka widoczne są po 5-7 dniach od wykonania zabiegu. Zamieranie chwastów
następuje po około 14 dniach.
Środek stosować po wschodach chwastów w fazie 2-8 liści właściwych. Optymalną skuteczność
działania uzyskuje się po zastosowaniu środka w fazie 4 liści właściwych.

Dawka 0,75 l/ha
Chwasty wrażliwe:
fiolek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, psianka
czarna
Chwasty średniowrażliwe:
chwastnica jednostronna
Chwasty średnioodporne:
samosiewy rzepaku

Dawka 1,5 l/ha
Chwasty wrażliwe:
chwastnica jednostronna, fiolek polny, gorczyca polna,
gwiazdnica pospolita, psianka czarna, samosiewy rzepaku

Uwaga:
W celu osiągnięcia wysokiej skuteczności zwalczania chwastnicy jednostronnej i samosiewów
rzepaku ozimego zaleca się stosować środek w fazie 2-4 liści właściwych (chwastnica jednostronna)
oraz w fazie 6 liści właściwych (samosiewy rzepaku).

STOSOWANIE ŚRODKA
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy
polowych.

Kukurydza uprawiana na ziarno, kukurydza paszowa

Termin stosowania środka: środek stosować w fazie 2-8 liści kukurydzy (BBCH12-18).

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 - 1,5 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ŚRODKI
OSTROŻNOŚCI,
OKRESY
KARENCJI
I
SZCZEGÓLNE
WARUNKI
STOSOWANIA
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy

1. W ekstremalnych warunkach pogodowych na liściach rośliny uprawnej może pojawić się chloroza
(od łagodnej do umiarkowanej). Chloroza zwykle jest tymczasowa i nie wpływa na wydajność
plonów.
2. Środka nie stosować:
– w liniach wsobnych kukurydzy oraz na plantacjach nasiennych, bez uprzedniego sprawdzenia
wrażliwości na środek, a także w kukurydzy cukrowej,

Etykieta środka ochrony roślin Raikiri 100 SC

2
– na rośliny osłabione lub uszkodzone przez szkodniki, przymrozki, zalanie lub suszę,
– przed opadami deszczu,
– podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny
uprawne.

3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

4. Strategia zarządzania odpornością

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów, herbicydy powinny
być stosowane zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
– postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosuj środek
w zalecanej dawce w terminie zapewniającym najlepsze zwalczanie chwastów,
– dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju
i nasilenia chwastów,
– używaj różnych metod kontroli zachwaszczenia w tym rotację upraw, itp.,
– stosuj rotacje herbicydów o różnym mechanizmie działania,
– stosuj mieszanki herbicydów o odmiennym mechanizmie działania,
– stosuj w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych
chwastów,
– stosuj herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego
rośliny uprawnej,
– informuj posiadacza zezwolenia o niesatysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
– w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z doradcą, posiadaczem zezwolenia
dla środka lub przedstawicielem posiadacza.

5. Przed użyciem upewnić się, że sprzęt do oprysku oczyszczono z poprzednich środków
i skalibrowano, by móc stosować zalecaną objętość i ciśnienie natrysku. Należy upewnić się, że
dysze opryskowe działają jednakowo, a belkę ustawiono na właściwą wysokość ponad uprawę.
Resztki preparatu Raikiri 100 SC pozostające w sprzęcie do oprysku mogą uszkodzić inne uprawy
opryskiwane tym samym sprzętem w późniejszym terminie. Natychmiast po użyciu należy
dokładnie wyczyścić sprzęt natryskowy i pozostałe elementy — wypełnić zbiornik wodą do
przynajmniej 10% jego całkowitej objętości. Przepuścić wodę przez sprzęt do oprysku, w tym
dysze, belki i linie opryskowe. Wypuścić wodę i powtórzyć procedurę. W czasie czyszczenia nie
dopuścić, by produkt lub ciecz wypłukana ze sprzętu zanieczyściła wodę. Nie czyścić użytego
sprzętu w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania poprzez odpływy z placów i
dróg.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem Raikiri 100 SC
(w wyniku uszkodzenia kukurydzy przez grad, choroby, szkodniki lub przymrozki) na polu można
uprawiać jedynie kukurydzę uprawianą na ziarno lub przeznaczoną na paszę. Jednocześnie należy się
liczyć, że zaraz po wschodach mogą pojawić się tymczasowe i szybko przemijające objawy
fitotoksyczne.
Po kukurydzy odchwaszczanej środkiem, w warunkach normalnego przebiegu wegetacji i typowej
uprawy na jesieni można uprawiać rajgras, pszenicę ozimą, pszenicę durum i jęczmień ozimy, a po
wykonaniu orki co najmniej na 15 cm także rzepak ozimy. Natomiast na wiosnę można uprawiać
jęczmień jary, pszenicę jarą, rajgras, kukurydzę uprawianą na ziarno i kukurydzę paszową.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Stosować preparat Raikiri 100 SC w ilości 0,75–1,5 litra na ha w 200–300 litrach wody na hektar.

Etykieta środka ochrony roślin Raikiri 100 SC

3
Dawkę dobrać na podstawie zalecanego zakresu dla obecnych gatunków chwastów, zob.
„DZIAŁANIE NA CHWASTY”. Wybrać najlepszą ilość wody z zalecanego zakresu, aby uzyskać
równomierne i dobre pokrycie ulistnienia chwastów. Jeśli to możliwe, stosować minimalną ilość wody
(200 litrów na ha) — większa objętość (300 litrów na ha) może być wymagana, jeśli ulistnienie
chwastu jest gęste. Nie przekraczać maksymalnej zalecanej objętości wody. Aby stosować oprysk
jakości ŚREDNIEJ (BCPC) należy stosować typowy hydrauliczny sprzęt do oprysku upraw z dyszami
pracującymi przy ciśnieniu 2–3 bary. Stosowanie z preparatem Raikiri 100 SC adiuwanta w
mieszaninie w zbiorniku nie jest wymagane i jest niezalecane.

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz
z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza.
Wypełnić zbiornik do połowy czystą wodą i rozpocząć łagodne mieszanie. Zawartością opakowania
przed użyciem wstrząsnąć. Dodać wymaganą ilość produktu do zbiornika i odczekać, aż zostanie
w pełni zdyspergowany. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą za pomocą
zintegrowanej płuczki ciśnieniowej lub ręcznie, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z
cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać Nie przerywać
mieszania aż do zużycia mieszaniny.
Oprysk prowadzić natychmiast po wymieszaniu. Nie pozostawiać cieczy użytkowej w urządzeniu do
oprysku.


POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Resztki cieczy użytkowej należy:

jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której
przeprowadzono zabieg, lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same
środki ochrony osobistej.
Resztki preparatu Raikiri 100 SC pozostające w sprzęcie do oprysku mogą uszkodzić inne uprawy
opryskiwane tym samym sprzętem w późniejszym terminie. Natychmiast po użyciu należy dokładnie
wyczyścić opryskiwacz i pozostałe elementy za pomocą właściwego środka czyszczącego
z detergentem. Istotne jest, by wszystkie dysze, filtry, węże, sita, pompy i sam zbiornik zostały
dokładnie wyczyszczone, aby uniknąć ryzyka zniszczenia upraw opryskiwanych później tym samym
sprzętem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ
OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,
które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną oraz ochronę oczu i twarzy zabezpieczające przed
oddziaływaniem środków ochrony roślin podczas przygotowywania cieczy roboczej oraz rękawice
ochronne i odzież roboczą podczas wykonywania zabiegu.
Stosować rękawice ochronne podczas pracy w obszarach, które miały kontakt ze środkiem.

Etykieta środka ochrony roślin Raikiri 100 SC

4
Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą
wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
2 dni

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z
gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o
szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające
przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą,
− w temperaturze 0°C - 30°C.
Chronić przed mrozem.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się
z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę
lekarza.
Termin ważności — 2 lata
Data produkcji

Etykieta środka ochrony roślin Raikiri 100 SC

5
Zawartość netto
Nr partii


Etykieta środka ochrony roślin Raikiri 100 SC

6

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody