Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Ranman 400 SC TwinpackZałączniki do decyzji MRiRW nr R - 99/2015d z dnia 13.02.2015 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 43/2009 z dnia 09.04.2009 r.
Posiadacz zezwolenia:
ISK Biosciences Europe N.V., Pegasus Park, De Kleetlaan 12B-box 9, B-1831 Diegem,
Królestwo Belgii, tel.: +32 (2) 627 86 11, fax: +32 (2) 627 86 00.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
Belchim Crop Protection Poland Sp. z o.o., ul. Sienna 82, 00-815 Warszawa,
tel.: (22) 24 32 885, e - mail: info - pl@belchim.com
R A N M A N 400 SC T w i n P a c k
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Środek ochrony roślin Ranman 400 SC TwinPack składa się z 2 pojemników
znajdujących się w jednym opakowaniu zbiorczym oznaczonych jako:

Ranman 400 SC TwinPack „A” – (środek ochrony roślin)
+
Ranman TwinPack „B” – (adiuwant krzemoorganiczny)

przeznaczonych wyłącznie do jednoczesnego stosowania
Zawartość substancji czynnej:
cyjazofamid - (związek z grupy cyjanoimidazoli) – 400 g/l (40%).
Zawiera: tlenek polialkilenowy zmodyfikowany trójsyloksan heptametylowy
(związek z grupy krzemoorganicznej) – 844 g/l (84%).
Zezwolenie MRiRW nr R - 43/2009 z dnia 09.04.2009 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 216/2010d z dnia 30.07.2010 r.,
decyzją MRiRW nr R - 86/2011d z dnia 28.03.2011 r.
decyzją MRiRW nr R - 223/2011 z dnia 19.07.2011 r.

oraz decyzją MRiRW nr R - 99/2015d z dnia 13.02.2015 r.
Niebezpieczeństwo
H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P280- Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy.
Etykieta Ranman 400 SC TwinPack
1
P305 +P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
Zebrać wyciek.
OPIS DZIAŁANIA
RANMAN 400 SC TWINPACK jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu, w postaci
stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym do stosowania
zapobiegawczego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka, pomidora w uprawie
polowej przed zarazą ziemniaka i alternariozą oraz w ochronie ogórka w uprawie polowej
przed mączniakiem rzekomym dyniowatych.
Środek przeznaczony do stosowana przy użyciu opryskiwaczy ręcznych i polowych.
STOSOWANIE ŚRODKA
1. ROŚLINY ROLNICZE
Ziemniak
Zaraza ziemniaka
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
0,2 l/ha (pojemnik „A”) + 0,15 l/ha (pojemnik „B”)

(wyłącznie do jednoczesnego stosowania)
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
0,2 l/ha (pojemnik „A”) + 0,15 l/ha (pojemnik „B”)

(wyłącznie do jednoczesnego stosowania)
Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha.
Większą ilość wody stosować na plantacjach o bujnej naci.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Po wykonaniu pierwszego zabiegu fungicydem o działaniu układowym lub wgłębnym środek
Ranman TwinPack 400 SC należy stosować przemiennie z innymi fungicydami
o działaniu kontaktowym w odstępach co 7 dni.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym - 6.
2. ROŚLINY WARZYWNE
Ogórek w uprawie polowej
mączniak rzekomy dyniowatych
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
0,2 l/ha (pojemnik „A”) + 0,15 l/ha (pojemnik „B”)

(wyłącznie do jednoczesnego stosowania)
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
0,2 l/ha (pojemnik „A”) + 0,15 l/ha (pojemnik „B”)

(wyłącznie do jednoczesnego stosowania)
Zalecana ilość wody: 700 - 800 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych
w odstępach co 7 - 10 dni.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym - 6.
Ochronę ogórka należy rozpocząć według sygnalizacji lub profilaktycznie w okresach
zwiększonego zagrożenia chorobą.
Etykieta Ranman 400 SC TwinPack
2
Pomidor w uprawie polowej
zaraza ziemniaka, alternarioza
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
0,2 l/ha (pojemnik „A”) + 0,15 l/ha (pojemnik „B”)

(wyłącznie do jednoczesnego stosowania)
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
0,2 l/ha (pojemnik „A”) + 0,15 l/ha (pojemnik „B”)

(wyłącznie do jednoczesnego stosowania)
Zalecana ilość wody: 700 - 800 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych
w odstępach co 7 - 10 dni.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym - 6.
Ochronę pomidora należy rozpocząć według sygnalizacji lub profilaktycznie w okresach
zwiększonego zagrożenia chorobami.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Przygotowana ciecz użytkowa musi być zużyta w tym samym dniu.
Dokładne pokrycie roślin cieczą użytkową gwarantuje skuteczność zabiegu.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Napełnić zbiornik opryskiwacza wodą do 10% objętości i wlać odmierzoną ilość środka
z pojemnika Ranman 400 SC TwinPack „A”. Przy wyłączonym mieszadle uzupełnić zbiornik
wodą do 90% objętości i wlać odmierzoną ilość środka z pojemnika Ranman TwinPack „B”.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Dopełnić zbiornik opryskiwacza wodą. Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne,
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
UWAGA - aby uniknąć nadmiernego pienienia przed każdym ponownym napełnieniem
opryskiwacza nie może pozostać w zbiorniku więcej niż 5% cieczy użytkowej.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Etykieta Ranman 400 SC TwinPack
3
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas stosowania środka.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony roślin i stawonogów niebędących celem działania konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
W celu ochrony organizmów wodnych niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i ceków wodnych.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Ziemniak - 7 dni,
Ogórek – 3 dni,
Pomidor – 3 dni.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą.
Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 32oC.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnianego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Etykieta Ranman 400 SC TwinPack
4
Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony
roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących
postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr parti - ........
Etykieta Ranman 400 SC TwinPack
5

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody