Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Ranman Top 160 SCZałącznik do decyzji MRiRW nr R - 329/2017d z dnia 05.07.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 12/2012wu z dnia 17.12.2012 r.


Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
ISK Biosciences Europe N.V., Pegasus Park, De Kleetlaan 12 B-box 9, B-1831 Diegem, Królestwo
Belgii, tel.: +32 (2) 627 66 11, fax. 32 (2) 627 86 00

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Belchim
Crop
Protection
Poland
Sp.
z
o.o.,
ul.
Sienna
82,
00-815
Warszawa,
tel.: +48 22 243 28 85, e-mail: info-pl@belchim.com


RANMAN TOP 160 SC


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
cyjazofamid (związek z grupy cyjanoimidazoli) – 160 g/l (14,8%)


Zezwolenie MRiRW nr R - 12/2012wu z dnia 17.12.2012 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R - 329/2017d z dnia 05.07.2017 r.Uwaga
H319
Działa drażniąco na oczy.
H410
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe
skutki.
EUH401
W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy
postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P280
Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo
usunąć. Nadal płukać.
P391
Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
RANMAN TOP 160 SC jest fungicydem, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do
rozcieńczania wodą, o działaniu powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu ciągnikowych lub samobieżnych opryskiwaczy
polowych.
Etykieta środka ochrony roślin Ranman Top 160 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW
Ziemniak
Zaraza ziemniaka
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Termin stosowania:
Termin pierwszego zabiegu zależy od fazy wzrostu rośliny chronionej oraz przebiegu pogody. Termin
ponownego zabiegu można określić posługując się systemem wspomagania decyzji (ostrzegania). W
zależności od presji choroby i tempa wzrostu roślin zaleca się wykonywanie zabiegów w odstępach co
5-10 dni. Przy czym w okresie dużej presji choroby i szybkiego wzrostu roślin zaleca się
wykonywanie zabiegów w odstępach co 5 dni.
Środek stosować przemiennie ze środkami zawierającymi substancje czynne o innym mechanizmie
działania.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.
Odstęp miedzy zabiegami: co najmniej 5 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Większą ilość wody stosować na plantacjach o bujnej naci.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Uwagi
1. Przygotowana ciecz użytkowa musi być zużyta w tym samym dniu.
2. Dokładne pokrycie roślin cieczą użytkową gwarantuje skuteczność zabiegu.

STOSOWANIE ŚRODKAOCHRONY ROSLIN W UPRAWACH
I ZASTOSOWANIACH MAŁOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność
środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych
ponosi wyłącznie jego użytkownik

Ogórek uprawiany w gruncie
Mączniak rzekomy
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Termin stosowania środka: środek stosować zgodnie z sygnalizacją, lub z chwilą wystąpienia choroby
- od fazy rozwoju pędów bocznych do czasu zachowania okresu karencji (BBCH ≥ 21).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Cukinia, patison uprawiane w gruncie
Mączniak rzekomy
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Termin stosowania środka: stosować zgodnie z sygnalizacją, lub z chwila wystąpienia choroby - od
fazy rozwoju pędów bocznych do czasu zachowania okresu karencji (BBCH ≥ 21).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Pomidor uprawiany w gruncie

Zaraza ziemniaka
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Etykieta środka ochrony roślin Ranman Top 160 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW
Termin stosowania środka: środek stosować zgodnie z sygnalizacją, lub z chwilą wystąpienia choroby
- od fazy rozwoju pędów bocznych do czasu zachowania okresu karencji (BBCH ≥ 21).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ŚRODKI

OSTROŻNOŚCI,
OKRESY
KARENCJI
I
SZCZEGÓLNE
WARUNKI
STOSOWANIA
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Ziemniak - 7 dni
Ogórek, cukinia, patison, pomidor – 3 dni.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz
z ilością środka. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Napełniając opryskiwacz
postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną
ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego w 50% wodą (z włączonym mieszadłem) i
uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z
cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do
zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w
zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Resztki cieczy użytkowej należy:

jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której
przeprowadzono zabieg, lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same
środki ochrony osobistej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ
OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,
które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków
ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą
wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Etykieta środka ochrony roślin Ranman Top 160 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy
ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające
przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą, w temperaturze 0oC - 30oC, z dala od źródeł ciepła.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr partii - .........
Etykieta środka ochrony roślin Ranman Top 160 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody