🔔 Pierwszy miesiąc prenumeraty za jedyne 9 zł
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Raper 500 SCZałącznik do zezwolenia MRiRW nr R -119/2015 z dnia 18.08.2015 r.
Posiadacz zezwolenia:
Globachem NV, Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2019, 3800 Sint-Truiden, Królestwo
Belgi ; tel.: +32 11 78 57 17, fax: +32 11 68 15 65
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
Sumi Agro Poland Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa; tel.: +48 22 637 32 37,
fax: +48 22 637 32 38, e-mail: biuro@sumiagro.pl, www.sumiagro.pl
RAPER 500 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
metazachlor (związek z grupy amidów) - 500 g/l (43,86%)

Zezwolenie MRiRW nr R -119/2015 z dnia 18.08.2015 r.
Uwaga
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia
P201 - Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P280 - Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P308 + P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.
P391 – Zebrać wyciek.
OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą,
stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów
dwuliściennych w rzepaku ozimym.
Środek przeznaczony do opryskiwania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest poprzez korzenie kiełkujących chwastów i niszczy je przed
wschodami. Działa również na chwasty po wschodach do fazy pierwszej pary liści.
Etykieta środka ochrony roślin Raper 500 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW
1
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna
bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, tasznik
pospolity.
Chwasty średnio wrażliwe: jasnota różowa, chaber bławatek, przetacznik perski, dymnica
pospolita, fiołek polny, komosa biała, tobołki polne.
Chwasty odporne: samosiewy zbóż.
STOSOWANIE ŚRODKA
Rzepak ozimy
Środek stosować:
a) bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę. Nasiona
rzepaku wysiać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć ziemią.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
lub
b) powschodowo (jesienią), gdy rośliny rzepaku mają co najmniej 1 parę liści (BBCH 11-12),
a chwasty są w fazie liścieni do fazy 2 liści (przytulia czepna w fazie liścieni).
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Uwaga:
Środek ochrony roślin Raper 500 SC, jak również inne środki ochrony roślin
zawierające substancję czynną metazachlor, należy stosować na tej samej
powierzchni uprawnej nie częściej niż co trzy lata, w dawkach nie przekraczających
łącznie 1,0 kg substancji czynnej na hektar.

Silne opady deszczu po zabiegu mogą spowodować zahamowanie wzrostu roślin lub
deformację liści rzepaku, zwłaszcza w niskich temperaturach. Objawy te są szczególnie
widoczne wówczas, gdy rzepak uprawiany jest na glebach lekkich i piaszczystych, mają one
jednak charakter przejściowy i nie wpływają na przezimowanie oraz plonowanie rzepaku.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w okresie wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych
następczo. W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej
środkiem Raper 500 SC (w wyniku uszkodzenia roślin przez mrozy, choroby lub szkodniki)
po wykonaniu orki wiosennej (na głębokość około 15 cm) można uprawiać rzepak jary,
ziemniaki, kukurydzę, zboża jare lub rośliny kapustne.
W przypadku konieczności zlikwidowania plantacji jesienią można (po wykonaniu płytkiej
uprawy) wysiać ponownie rzepak, po wcześniejszym zaoraniu na głębokość 20 cm,
poczynając od końca września można uprawiać zboża ozime.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Po opryskaniu pola nie wykonywać żadnych zabiegów pielęgnacyjnych.
2. Środka nie stosować w okresie wschodów rzepaku oraz podczas wiatru stwarzającego
możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne.
Etykieta środka ochrony roślin Raper 500 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW
2
3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące plantacje roślin uprawnych,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów i uwrociach.
4. Środka nie stosować w okresie wschodów rzepaku.
5. Po opryskaniu pola nie wykonywać żadnych zabiegów pielęgnacyjnych.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do
potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie
wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku
przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową
w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych, w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe, lub,
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. Stosować rękawice ochronne oraz
odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz
odpowiednie obuwie w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie
wykonywania zabiegu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Etykieta środka ochrony roślin Raper 500 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW
3
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić następstwo roślin.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą.
− w temperaturze 0oC - 30oC.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku kontaktu ze skórą umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku narażenia lub styczności zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr parti - .........
Etykieta środka ochrony roślin Raper 500 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW
4

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody