Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Raptor 263 SCZałącznik do zezwolenia MRiRW nr R -21/2015 z dnia 04.02.2015 r.
Posiadacz zezwolenia:
Arysta LifeScience S.A.S., Route d’Artix, BP 80, 64150 Nogueres, Republika Francuska,
tel.: +33 (5) 59 60 92 92, fax : +33 (5) 59 60 92 19
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6 B, 01-756 Warszawa,
tel.: 22 866 41 80, fax: 22 866 41 90, e-mail: sekretariat@arysta.com
Podmioty odpowiedzialne za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony
roślin:

1. ZPH AGROMIX Roman Szewczyk, ul. Mokra 7, 32-005 Niepołomice, tel.:+48 12 281
10 08, fax: +48 12 281 14 54
2. TARGET S.A., ul. Przemysłowa 5, Kartoszyno, 84-110 Krokowa, tel.:+48 58 774 10 90,
fax: +48 58 676 74 89
3. ”Sumin” D.Czabańska, W.Czabański i Wspólnicy Sp.j., ul. Jagodowa 4 ,
62-002 Suchy Las, tel. +48 61 812 51 13, + 48 61 297 26 00, fax: +48 61 297 26 02
4. Towarzystwo Chemiczne „DANMAR” Marian Kidawa, ul. Nasienna 1,
91-231 Łódź, tel.:+48 42 650 9550, +48 42 650 66 95
5. PAKON Sp. z o.o., ul. Zakładowa 7 , 62-510 Konin, tel/fax : +48 63 240 01 18.
6. Fregata S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80-309 Gdańsk – Oliwa; tel.: +48 58 552 00 27 do
29, fax: +48 58 552 48 31
RAPTOR 263 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnych :
glifosat (związek z grupy aminofosfonianów w formie soli izopropyloaminowej) – 261 g/l (22,89%)
pyraflufen
etylowy (związek grupy fenylopirazoli) – 1,71 g/l (0,15%)
Zezwolenie MRiRW nr R- 21/2015 z dnia 04.02.2015 r.
Uwaga
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.
P333+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P363 - Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.
P391 - Zebrać wyciek.
1/4
Etykieta środka ochrony roślin Raptor 263 SC
OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany
nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w sadach
jabłoniowych. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych
lub sadowniczych wyposażonych w belkę herbicydową.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Raptor 263 SC jest dolistnym herbicydem, zawierającym dwie substancje czynne. Glifosat jest
pobierany przez zielone części roślin, a następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera
do jej części podziemnych (korzeni, rozłogów) powodując ich zamieranie.
Pyraflufen etylowy powoduje dużą wrażliwość roślin chwastów na światło, a w rezultacie
szybkie ich zasychanie.
Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po upływie 3-5 dni od
zabiegu. Całkowite zamieranie chwastów następuje po około 2-3 tygodniach od wykonania
zabiegu. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają
działanie środka.
Chwasty wrażliwe:
- w dawce 2 l/ha
: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, wiechlina roczna, starzec
zwyczajny;
- w dawce 4 l/ha: perz właściwy, tasznik pospolity, komosa biała;
- w dawce 6 l/ha: bodziszek drobny, mniszek pospolity, wierzbownica gruczołowata.
Chwasty odporne: skrzyp polny.
STOSOWANIE ŚRODKA
Jabłoń

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 - 6 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować na zielone chwasty, w okresie ich intensywnego
wzrostu, wybierając dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków. Zabieg można
wykonywać od początku fazy rozwoju liści (BBCH 10) do końca fazy rozwoju owoców, gdy
osiągają one 90% typowej wielkości (BBCH 79).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokroplisty
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym
: 1
NASTĘPSTWO ROŚLIN
W sadach, w których stosowano Raptor 263 SC, można uprawiać wszystkie rośliny.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ
ROLNICZĄ
1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe jabłoni.
2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej używając opryskiwaczy z osłonami tak, aby
krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew
(ryzyko uszkodzenia drzew).
3. Środka nie stosować:
− przed wschodami chwastów,
− na rośliny mokre,
− przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po
opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu).
2/4
Etykieta środka ochrony roślin Raptor 263 SC
4. Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne i tereny
sąsiadujące z terenem opryskiwanym.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik
opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika
opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie
wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz
skażenia gruntu, tj.:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli
jest to możliwe lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Bezpośrednio po zabiegu aparaturę dokładnie wymyć.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną zabezpieczające przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie
wykonywania zabiegu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):

3/4
Etykieta środka ochrony roślin Raptor 263 SC
Jabłoń – 45 dni.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 5 - 40°C.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr parti - .........
4/4
Etykieta środka ochrony roślin Raptor 263 SC

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody