Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Rektor 280 SC
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-68/2017 z dnia 21.04.2017 r.


Posiadacz zezwolenia:
DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa, tel.: 22 320 09 00,
fax: 22 320 09 50, e-mail: kontakt.ag@pol.dupont.com

Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:
Wilshire Holding Sp. z o.o., Pass 20 N, 05-870 Błonie, tel. 22 731 50 82, fax: 22 725 54 01,
www.whlogistics.pl

REKTOR 280 SC


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:
pikoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) - 200 g/l (17,9%)
cyprokonazol (związek z grupy triazoli) - 80 g/l (7,17%)


Zezwolenie MRiRW Nr R-68/2017 z dnia 21.04.2017 r.


Uwaga

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H361d - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie
z instrukcją użycia.

P202 - Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
P261 - Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P272 - Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.
P280 - Stosować rękawice ochronne.
P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody/mydłem.
P308 + P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę
lekarza.
P333 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/
zgłosić się pod opiekę lekarza.
P362 + P364 - Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
P391 - Zebrać wyciek.Etykieta środka ochrony roślin Rektor 280 SC


OPIS DZIAŁANIA
Rektor 280 SC jest fungicydem w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do
rozcieńczania wodą o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania zapobiegawczego
i interwencyjnego (we wczesnej fazie rozwoju choroby) w ochronie pszenicy ozimej, pszenicy
jarej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego, jęczmienia ozimego, jęczmienia jarego, rzepaku ozimego
i buraka cukrowego.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy
polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, brunatna plamistość liści,
septorioza paskowana liści pszenicy.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8-1,0 l/ha
Termin stosowania: Zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych
objawów chorób od fazy pierwszego kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69). Wyższą
z zalecanych dawek stosować przy większym nasileniu chorób.
Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: 21-28 dni.

Pszenica jara
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, brunatna plamistość liści.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8-1,0 l/ha
Termin stosowania: Zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych
objawów chorób od fazy pierwszego kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69). Wyższą
z zalecanych dawek stosować przy większym nasileniu chorób.
Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: 21-28 dni

Pszenżyto ozime
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rdza żółta, brunatna plamistość liści, septoriozy
liści.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8-1,0 l/ha
Termin stosowania: Zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych
objawów chorób od fazy pierwszego kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69). Wyższą
z zalecanych dawek stosować przy większym nasileniu chorób.
Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: 21-28 dni.

Żyto ozime
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna żyta, rynchosporioza zbóż.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8-1,0 l/ha
Termin stosowania: Zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych
objawów chorób od fazy pierwszego kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69). Wyższą
z zalecanych dawek stosować przy większym nasileniu chorób.
Etykieta środka ochrony roślin Rektor 280 SC


Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: 21-28 dni.

Jęczmień ozimy
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa
jęczmienia.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8-1,0 l/ha
Termin stosowania: Zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych
objawów chorób od fazy pierwszego kolanka do początku fazy kwitnienia (BBCH 31-61). Wyższą
z zalecanych dawek stosować przy większym nasileniu chorób.
Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: 21-28 dni

Jęczmień jary
mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa
jęczmienia.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8-1,0 l/ha
Termin stosowania: Zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych
objawów chorób od fazy pierwszego kolanka do początku fazy kwitnienia (BBCH 31-61). Wyższą
z zalecanych dawek stosować przy większym nasileniu chorób.
Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: 21-28 dni

Rzepak ozimy
Zgnilizna twardzikowa, czerń krzyżowych.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin zabiegu: Zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów
chorób od fazy widocznego pierwszego międzywęźla do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69).
Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Burak cukrowy
chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka, brunatna plamistość liści, rdza buraka
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin zabiegu: Zabieg wykonać zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów
chorób, od fazy całkowitego zakrycia międzyrzędzi (liście zakrywają 90% powierzchni gleby) do
fazy, gdy korzeń osiąga wielkość właściwą do zbioru (BBCH 39-49).
Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Etykieta środka ochrony roślin Rektor 280 SC


Całą powierzchnię roślin dokładnie pokryć cieczą użytkową.
Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
Nie stosować na plantacji, na której rośliny znajdują się pod wpływem stresu.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Środek zawiera dwie substancje czynne o różnym mechanizmie działania: cyprokonazol, związek
triazolowy, należący do grupy inhibitorów syntezy steroli - SBI (wg FRAC Grupa 3)
i pikoksystrobinę, należąca do grupy fungicydów strobilurynowych – inhibitorów oddychania -
QoI (wg FRAC Grupa 11). W ramach strategii antyodpornościowej zaleca się m in.: stosowanie
środka głównie zapobiegawczo, przemiennie ze środkami grzybobójczymi zawierającymi
substancje czynne z innych grup, o odmiennym mechanizmie działania.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym
mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło
hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać
trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku
przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz
użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz
skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli
jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same
środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,
które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej
oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
W czasie kwitnienia rzepaku zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczół i
innych owadów zapylających.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Etykieta środka ochrony roślin Rektor 280 SC


W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek
mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.


Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
zboża – nie dotyczy
rzepak ozimy – nie dotyczy
burak cukrowy – 42 dni

WARUNKI
PRZECHOWYWANIA
I
BEZPIECZNEGO
USUWANIA
ŚRODKA
OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające
przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą,
− w temperaturze 0°C-30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku dostania się na skórę: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod
opiekę lekarza.Okres ważności - 2 lata
Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -


Etykieta środka ochrony roślin Rektor 280 SC

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody