Weź udział w konkursie Dziękujemy Mamom
i wygraj nagrody dla Ciebie i Twojego dziecka

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Retengo

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 146/2016 z dnia 17.06.2016 r.

Posiadacz zezwolenia:
BASF SE, Carl-Bosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen, Republika Federalna
Niemiec, tel.: +49 621 60, fax: +49 621 60-42525, e-mail: info.service@basf.com

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
BASF Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa, tel.: 22 570 99 99,
fax: 22 570 97 92, e-mail: poczta@basf.com


RETENGO


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
piraklostrobina (związek z grupy strobiluryn) - 200 g/l (19,2%)Zezwolenie MRiRW Nr R-146/2016 z dnia 17.06.2016 r.Niebezpieczeństwo

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H304 - Połkniecie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H315 - Działa drażniąco na skórę.
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy
postępować zgodnie z instrukcją użycia.

P261- Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy.
P280 - Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301 + P310 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się
z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. P331 - NIE wywoływać wymiotów.
P312 - W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM
ZATRUĆ lub lekarzem.
P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody
z mydłem.
Etykieta środka ochrony roślin Retengo – załącznik do zezwolenia MRiRW
1/5

P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu
warunki do swobodnego oddychania.
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać
wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo
usunąć. Nadal płukać.
P337 + P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy:
Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
P333 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć
porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.
P391 - Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
RETENGO jest środkiem grzybobójczym, w formie koncentratu do sporządzania
emulsji
wodnej,
o
działaniu
lokalnie
translaminarnym,
do
stosowania
zapobiegawczego i interwencyjnego w zwalczaniu chorób grzybowych kukurydzy.
Środek do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza
polowego.

STOSOWANIE ŚRODKA
Kukurydza
drobna plamistość liści kukurydzy, rdza kukurydzy, żółta plamistość liści kukurydzy.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 – 1,0 l/ha

Termin stosowania: Środek zastosować zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu
pierwszych objawów chorób, od początku wzrostu źdźbła (BBCH 30) do pełni
kwitnienia kukurydzy (BBCH 65).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

2. Środek w niższej zalecanej dawce stosować tylko w przypadku słabszego
nasilenia występowania chorób.

3. Środek zawiera substancję czynną piraklostrobina z grupy strobiluryn, która
należy do inhibitorów oddychania komórkowego (fungicydy QoI - Grupa FRAC 11).
W ramach strategii antyodpornościowej zaleca się:
- stosować środek głównie w zabiegach zapobiegawczych,
- nie stosować środka w dawkach niższych niż jest zalecana na etykiecie,
- stosować środek przemiennie ze środkami grzybobójczymi zawierającymi
substancje czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie
działania.


Etykieta środka ochrony roślin Retengo – załącznik do zezwolenia MRiRW
2/5

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną
jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego
częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać
trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową i uzupełnić wodą
do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do
zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz
w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed
ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową
w zbiorniku opryskiwacza.


POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający
ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów
Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono
zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających
biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej,
stosując te same środki ochrony osobistej.

W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do
tego celu z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją
dołączoną do środka myjącego.


WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie
zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej
i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież roboczą w trakcie
przygotowywania cieczy użytkowej.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą w trakcie wykonywania zabiegu.
Dokładnie umyć dłonie dużą ilością wody z mydłem po użyciu.
Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć
aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez
rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Etykieta środka ochrony roślin Retengo – załącznik do zezwolenia MRiRW
3/5


W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości:

20 m od zbiorników i cieków wodnych lub

5 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem technik
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka
konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów
nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym
zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta
(okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni
roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej
(okres karencji):

Nie dotyczy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA
OCHRONY ROŚLIN

Środek ochrony roślin przechowywać:

w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą,

w temperaturze 5°C - 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin
do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania
odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin
będących środkami niebezpiecznymi.


PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub
etykietę.
W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/
lekarzem. Nie wywoływać wymiotów.
W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub
lekarzem.
W przypadku dostania się na skórę: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji
umożliwiającej swobodne oddychanie.
Etykieta środka ochrony roślin Retengo – załącznik do zezwolenia MRiRW
4/5

W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić
się pod opiekę lekarza.Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Etykieta środka ochrony roślin Retengo – załącznik do zezwolenia MRiRW
5/5

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody