Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Rincon 25 SG
1

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 531 /2017d z dnia 19.10.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 110/2014 z dnia 9.07.2014 r.

Posiadacz zezwolenia
:
INNVIGO Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02 - 486 Warszawa, tel. +48 22 468 26 70,
e-mail: biuro@innvigo.com

RINCON 25 SG

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
rimsulfuron – związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika – 25% (250 g/kg)


Zezwolenie MRiRW nr R - 110/2014 z dnia 09.07.2014 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R -531/2017d z dnia 19.10.2017r
Uwaga

H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia

Zebrać rozsypany produkt.

OPIS DZIAŁANIA
Rincon 25 SG jest herbicydem w formie granul rozpuszczalnych w wodzie, stosowanym
nalistnie,
przeznaczonym
do
powschodowego
zwalczania
niektórych
chwastów
jednoliściennych i dwuliściennych w kukurydzy oraz ziemniaku.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna rimsulfuron zaliczana jest do grupy B.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Rincon 25 SG jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest głównie
poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów.
Efekt chwastobójczy jest widoczny w okresie 7-21 dni po zabiegu. Środek najlepiej działa na
chwasty jednoroczne, znajdujące się w fazie 2-3 liści. Perz właściwy powinien mieć w
momencie zabiegu 5-7 liści (15-25 cm).

Środek Rincon 25 SG stosować wyłącznie w mieszaninie z adiuwantem Asystent+.
Chwasty wrażliwe:
chaber bławatek, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita,
maruna bezwonna, perz właściwy, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, komosa biała.
STOSOWANIE ŚRODKA
Etykieta środka ochrony roślin Rincon 25 SG, załącznik do decyzji MRiRW
2

Kukurydza
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 60 g/ha.

Środek stosować łącznie z adiuwantem Asystent+ w dawce:
RINCON 25 SG w dawce 60 g/ha + Asystent+ w dawce 0,05 – 0,1 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować w fazach od 1 liścia do 7 liści kukurydzy (BBCH 10-17).

Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1.

Ziemniak
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 60 g/ha.

Środek stosować łącznie z adiuwantem Asystent+ w dawce:
RINCON 25 SG w dawce 60 g/ha + Asystent+ w dawce 0,05 – 0,1 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować po wschodach, nie później niż do fazy początku
zakrywania międzyrzędzi (do BBCH 30).

Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo w normalnym cyklu
zmianowania.
W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji po wykonaniu orki i uprawek
przedsiewnych można uprawiać kukurydzę lub ziemniak.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Silny opad deszczu wcześniej niż po 4 godzinach od zabiegu może obniżyć skuteczność
działania środka.
2. Strategia zarządzania odpornością
Środek Rincon 25 SG zawiera substancję czynną należącą do herbicydów z grupy
inhibitorów ALS. Stosowanie po sobie herbicydów o tym samym mechanizmie działania
może prowadzić do wyselekcjonowania chwastów odpornych. Aby zminimalizować ryzyko
wystąpienia i rozwoju odporności chwastów, herbicydy z grupy inhibitorów ALS powinny być
stosowane zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
– postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosuj
środek w zalecanej dawce w terminie zapewniającym najlepsze zwalczania chwastów,
– dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju
i nasilenia chwastów,
– używaj różnych metod kontroli zachwaszczenia w tym rotację upraw, itp.,
– stosuj rotacje herbicydów o różnym mechanizmie działania,
– stosuj mieszanki herbicydu z grupy ALS z herbicydami o odmiennym mechanizmie
działania,
– stosuj w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych
chwastów,
– stosuj herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz wciągu sezonu wegetacyjnego
rośliny uprawnej,
– informuj posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,
– w celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z doradcą lub z producentem
środka ochrony roślin.
3. Środka nie stosować:
Etykieta środka ochrony roślin Rincon 25 SG, załącznik do decyzji MRiRW
3

– na plantacjach kukurydzy i ziemniaka, w których stosowano doglebowo insektycydy
z grupy fosforoorganicznych,
– wcześniej niż po 7 dniach od zastosowania (dolistnie) insektycydu z grupy
fosforoorganicznych,
– na rośliny osłabione i uszkodzone przez mróz, suszę, zastoiska wodne, szkodniki,
choroby oraz na rośliny wykazujące objawy niedoboru składników odżywczych.
4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne,

nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Sprawdzić czystość opryskiwacza. Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej
dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego potrzebną ilością
wody, z włączonym mieszadłem. Następnie wlać do zbiornika adiuwant ciągle mieszając.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Podczas prac zaleca się ciągłe mieszanie cieczy użytkowej w zbiorniku opryskiwacza.
Ciecz użytkową zastosować w dniu sporządzenia.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postępować tak jak z resztkami cieczy użytkowej.

Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości
środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed
użyciem w innych roślinach uprawnych niż zalecane.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 3 m od zbiorników i cieków wodnych.
Etykieta środka ochrony roślin Rincon 25 SG, załącznik do decyzji MRiRW
4

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać
lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą,
− w temperaturze 0 C - 30 °C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to
możliwe, należy pokazać etykietę).

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........


Etykieta środka ochrony roślin Rincon 25 SG, załącznik do decyzji MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody