Weź udział w konkursie
i wygraj ursusa

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Rofosat Agro 360 SLZałącznik do zezwolenia MRiRW nr R-72/2011, z dnia 23.11.2011 r.
Posiadacz zezwolenia: Makhteshim Agan Agro Poland S.A., ul. Sienkiewicza 4, 56-120
Brzeg Dolny, tel.: (0-71) 794-22-35, fax. (0-71) 794-21-50, e-mail: biuro@ma-agro.pl
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o. ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel: 022 395
66 66, fax: 022 395 66 67, e-mail: mapol@mapol.it.pl
Konfekcjonerzy:
Pakon Sp. z o. o.
, ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, Tel. 63 240 01 18, Fax. 63 240 01 18
wew. 136, e-mail. biuro@pakon-konin.pl
"SUMIN" D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J., ul. Jagodowa 4, 62-002 Suchy
Las, Tel. +48 61 297 26 00, +48 61 812 51 13, Fax. +48 61 297 26 02,
e-mail. sumin@sumin.com.pl; www.sumin.com.pl.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin, w celu ograniczenia
ryzyka dla ludzi i środowiska.
ROFOSAT AGRO 360 SL
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
glifosat N-(fosfonometylo)glicyna (związek z grupy aminofosfonianów) w postaci soli
izopropyloaminowej – 360 g/l (31%)
Zezwolenie MRiRW Nr R-72/2011 z dnia 23.11.2011 r.
Drażniący
Niebezpieczny dla środowiska
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
I OPIS DZIAŁANIA
Etykieta Rofosat Agro 360 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW
1
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-72/2011, z dnia 23.11.2011 r.
Rofosat Agro 360 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania
roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu oraz innych
chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach
i w uprawach sadowniczych. Środek Rofosat Agro 360 SL przeznaczony jest do stosowania
przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych.
II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Rofosat Agro 360 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest
przez zielone części roślin (liście, zielone pędy i nie zdrewniałą korę), a następnie
przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej podziemnych części (korzenie, rozłogi itp.)
powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są
widoczne po upływie 7 – 10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około
3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie
przyspieszają działanie środka.
Chwasty wrażliwe:
w dawce 1,5 l/ha:
w fazie siewek fiołek polny, komosa biała,
w dawce 2-3 l/ha: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, rumian polny, samosiewy
rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna.
w dawce 4 l/ha: bodziszek drobny, fiołek polny, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna
bezwonna, miotła zbożowa, perz pospolity, rdest powojowy.
w dawce 6 l/ha: bylica pospolita, mniszek pospolity, ostrożeń polny.
III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. KUKURYDZA - wiosną przed wschodami rośliny uprawnej w celu zwalczania
wschodzących chwastów.
Opryskiwać po siewie kukurydzy na wschodzące chwasty ale nie później niż 3 dni przed
wschodami kukurydzy.
Maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 2 l/ha
Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 1,5 – 2,0 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Uwagi:
Nie stosować na glebach bardzo lekkich i piaszczystych.
Zalecane dawki odnoszą się do zwalczania siewek wschodzących chwastów
jednoliściennych i dwuliściennych.
Po zabiegu nie wykonywać żadnych uprawek mechanicznych.
2. RZEPAK OZIMY- przed zbiorem roślin uprawnych w celu zwalczenia perzu i innych
chwastów, ułatwienia zbioru oraz do desykacji rzepaku.
Etykieta Rofosat Agro 360 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW
2
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-72/2011, z dnia 23.11.2011 r.
Środek stosować, gdy wilgotność nasion /mierzona wilgotnościomierzem/ wynosi poniżej
30%. W momencie przeprowadzania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się
w fazie intensywnego rozwoju.
Maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 3 l/ha
Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 3 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Zalecana ilość wody: 100 - 150 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
lub
Maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 4 l/ha
Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 4 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Uwagi:
W celu osiągnięcia właściwego efektu zwalczania chwastów zbiór przeprowadzać nie
wcześniej niż po upływie 7 dni od zabiegu.
Nie stosować na plantacjach nasiennych.
3. POLA UPRAWNE
(pszenica, jęczmień, pszenżyto, żyto, owies, mieszanki strączkowych, strączkowe, uprawy
roślin pastewnych i przemysłowych) - po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem
upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów.
Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone intensywnie rosnące
chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie przeprowadzać
żadnych zabiegów uprawowych. W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość
10- 25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty
jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości a chwasty dwuliścienne powinny
w pełni wykształcić dwa liście właściwe.
Maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 4 l/ha
Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 2 – 4 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Uwagi:
Dawkę środka należy dobrać wg wrażliwości występujących gatunków chwastów.
Zabiegi uprawowe można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią objawy
działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5-7 dniach. Najlepiej
zabiegi uprawowe rozpocząć po całkowitym obumarciu chwastów wieloletnich, tj. po około
21 dniach.
4. SADY JABŁONIOWE.
Etykieta Rofosat Agro 360 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW
3
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-72/2011, z dnia 23.11.2011 r.
Środek stosować w okresie od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego
ich wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków chwastów,
Maksymalna dawka do jednorazowego zastosowania: 6 l/ha
Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 2 – 6 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Uwagi:
Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe.
Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby
krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę drzew ze
względu na możliwość uszkodzenia roślin.
5. PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
− przed wschodami chwastów,
− na liście, pędy oraz nie zdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość
uszkodzenia roślin,
− na rośliny mokre,
− przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po
opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu),
− w mieszankach ze środkami zwiększającymi przyczepność lub przeciwpieniącymi,
− podczas wiatru stwarzającego możliwość zwiewania cieczy użytkowej.
Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne i tereny
sąsiadujące z terenem opryskiwanym.
6. NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na polu, gdzie stosowano Rofosat Agro 360 SL, można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi
uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią
objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5-7 dniach.
Najlepiej zabiegi uprawowe rozpocząć po całkowitym obumarciu chwastów wieloletnich, tj.
po około 21 dniach.
7. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA
W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO

Wszystkie rośliny : 5 – 7 dni
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą,
z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik
opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Zalecane ciśnienie robocze: 2-3 atmosfery.
Etykieta Rofosat Agro 360 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW
4
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-72/2011, z dnia 23.11.2011 r.
W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza należy zwrócić
uwagę na pełne odpowietrzenie zbiornika.
Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć.
W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań.
Bezpośrednio po zabiegu aparaturę dokładnie wymyć.
V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR NA
KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ
WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)

Nie dotyczy
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY
UPRAWNEJ (okres karencji)

Rzepak ozimy - 7 dni
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY
PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ
KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)

Nie dotyczy
5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć
porady lekarza.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub
etykietę.
B. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej nie wcześniej niż 6 godzin po zakończeniu zabiegu. Wodę użytą do mycia
aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki
ochrony osobistej.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka
myjącego.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Etykieta Rofosat Agro 360 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW
5
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-72/2011, z dnia 23.11.2011 r.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.
W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie
strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
VI PIERWSZA POMOC
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż
ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682-04-04
Rzeszów –(17) 866-40-25
Kraków – (12) 411-99-99
Sosnowiec –(32) 266-11-45
Lublin – (81) 740-89-83
Tarnów –(14) 631-54-09
Łódź – (42) 657-99-00
Warszawa –(22) 619-66-54
Poznań – (61) 847-69-46
Wrocław – (71) 343 30 08
VII PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie
wyższej niż 30oC .
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji- ........
Zawartość netto- ........
Nr parti - ........
Etykieta Rofosat Agro 360 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW
6

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody