Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Rook 480 EC1

Załącznik do decyzji MRiRW nr R -327/2016d z dnia 23.06.2016 r.
zmieniającej pozwolenie MRiRW nr R - 50/2014 h.r. z dnia 4.07.2014 r.

Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:
Goldengrass Ltd., Dickens House, Guithaven Street, Witham, Essex, CM8 1 BJ,
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, tel.: 44 1920486253,
fax: 44 1920485123.


Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska


R O O K 480 EC


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
chloropiryfos (związek z grupy fosforoorganicznych) - 480 g/l (44,4%).


Pozwolenie MRiRW nr R - 50/2014h.r. z dnia 04.07.2014 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 327/2016 h.r. z dnia 23.06.2016 r.Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska

Środek łatwopalny.
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.Etykieta Rook 480 EC

2

I OPIS DZIAŁANIA
Środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu
kontaktowym, żołądkowym i gazowym, przeznaczony do zwalczania szkodników w roślinach
rolniczych i warzywnych. Na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA

ROŚLINY ROLNICZE
1. Pszenica ozima

skrzypionki

Termin stosowania: Środek stosować na początku wylęgania się larw. (faza rozwojowa
rośliny chronionej: początek kłoszenia, widoczny wierzchołek kłosa - widoczne 30% kłosa,
(BBCH 50-53 ).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 - 0,6 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


2. Rzepak ozimy
chowacz brukwiaczek, chowacz czterozębny (zabieg przeciwko chowaczowi zwalcza
również pierwsze naloty słodyszka rzepakowego)

Termin stosowania: Opryskiwać w 7-10 dni po pierwszych nalotach szkodnika.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 - 0,8 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

słodyszek rzepakowy (zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza
czterozębnego)

Termin stosowania: Opryskiwać w fazie zwartego kwiatostanu, po wystąpieniu chrząszczy na
plantacji. Nie opryskiwać bezpośrednio przed kwitnieniem oraz w trakcie kwitnienia.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 - 0,8 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste


UWAGI:
1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15oC.
2. Unikać znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie kwitnące rośliny.
3. W czasie opryskiwania roślin (np. kapusta) lub szkodników (np. mszyca kapuściana).
pokrytych nalotem woskowym dodać do cieczy użytkowej środek zwilżający.

III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Etykieta Rook 480 EC

3

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z
włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opróżnione opakowania
przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika wody z cieczą użytkową. Po
wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz
mechanicznie wymieszać.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

IV ŚRODKI OSTOŻNOŚCI

1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA W KTÓRYM NA OBSZAR NA
KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ
WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)

Nie dotyczy


3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY
UPRAWNEJ (okres karencji)

pszenica ozima -30 dni
rzepak ozimy - 70 dni

4.

OKRES
OD
OSTATNIEGO
ZASTOSOWANIA
ŚRODKA
NA
ROŚLINY
PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ
KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)

Nie dotyczy

5. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W
KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO

Nie dotyczy

6. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i
pokazać opakowanie lub etykietę.

7. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 50 m (w tym zadarnionej na co najmniej 20 m) od zbiorników i cieków wodnych.

Etykieta Rook 480 EC

4

W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w
czasie kwitnienia. Nie używać w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek. Nie stosować,
kiedy występują kwitnące chwasty.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne

V PIERWSZA POMOC
Antidotum:
Objawy zatrucia:
pocenie, bóle głowy, osłabienie, zawroty głowy, mdłości, bóle żołądka, wymioty, zwężenie
źrenic, zaburzenie wzroku, drżenie mięśni.

Jeśli wystąpiły jakiekolwiek spośród wyżej wymienionych objawów, zwłaszcza jeśli znana
jest przyczyna skażenia: przerwać pracę, zdjąć zanieczyszczoną odzież, umyć
zanieczyszczoną skórę i włosy, nie dopuścić do jakiegokolwiek wysiłku, natychmiast wezwać
lekarza i pokazać mu etykietę.
Zalecenia dla lekarza:
leczenie:
1. Jeśli wystąpiły oznaki i objawy, możliwie jak najszybciej wstrzyknąć 2 mg siarczanu
tropiny (w przypadku dzieci w kilku dawkach) i powtarzać (w razie potrzeby) dopóty, dopóki
nie nastąpiła pełna atropinizacja.
2. W razie potrzeby podać domięśniowo 1 g pralidoksyny. Powtórzyć po 3-4 godzinach.
inne środki zaradcze:
1. Zapewnić dostęp świeżego powietrza.
2. Obserwować oddech. Jeśli wystąpiły zaburzenia w oddychaniu wykonać sztuczne
oddychanie i utrzymywać aż do momentu przybycia lekarza. Możliwe, że będzie konieczna
intubacja endotrachealną rurką lub tracheotomia w połączeniu ze sztucznym oddychaniem.
3. Jeśli środek został połknięty - szybko wywołać wymioty (dotykając palcami tylnej części
gardła) i podając 1 lub 2 szklanki wody do wypicia. Kontynuować dopóty, dopóki wymiociny
staną się przejrzyste. Nie podawać niczego doustnie, jeśli poszkodowana osoba jest
nieprzytomna.
4. Zapewnić pacjentowi ciepło, pełny odpoczynek i hospitalizować przez co najmniej 24
godziny.

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż
ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682 04 04
Rzeszów –(17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99
Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83
Tarnów (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00
Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46
Wrocław – (71) 343 30 08

VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Etykieta Rook 480 EC

5

Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie przekraczającej
0oC i 30oC.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.


Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
Etykieta Rook 480 EC

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody