Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Roundup Active 360

1

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 4/2017d z dnia 05.01.2017 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 80/2015 z dnia 08.05.2015 r.


Posiadacz zezwolenia:
Monsanto Polska Sp. z o.o., Trinity Park III, ul. Domaniewska 49,
02-672 Warszawa, tel.: 22 395 65 00, fax: 22 395 65 01, infolinia: 22 395 65 09 ,
www.monsanto.plRoundup Active 360


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) w postaci soli potasowej - 360 g/l (28,5%).


Zezwolenie MRiRW nr R - 80/2015 z dnia 08.05.2015 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 4/2017d z dnia 05.01.2017 r.


EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P 280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P 391 – Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Roundup Active 360
jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania
roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu oraz innych
chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach
uprawnych przed siewem lub sadzeniem, przed wschodami rośliny uprawnej (kukurydza,
cebula), przed zbiorem pszenicy ozimej i rzepaku ozimego i po zbiorze (ścierniska), a także
w sadach (jabłoń, porzeczka czarna), na terenach nieużytkowanych rolniczo (ugorach
i odłogach) i na użytkach zielonych (łąkach) oraz w uprawach leśnych.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych oraz
sadowniczych z belką herbicydową.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Roundup Active 360
jest nieselektywnym, dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym.
Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a
następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie,
rozłogi itp.) powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju w ciągu 1 doby a następnie ich
zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po
upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach.
Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają
działanie środka.

Chwasty wrażliwe na środek w dawce 1,33 l/ha:
samosiewy zbóż.
Chwasty wrażliwe na środek w dawce 1,5-2,0 l/ha (dotyczy chwastów w fazie siewki):
komosa biała, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity, tobołki polne, rdest
plamisty.
Etykieta środka ochrony roślin Roundup Active 360
2

Chwasty średnio wrażliwe na środek w dawce 1,5-2,0 l/ha (dotyczy chwastów w fazie
siewki):
chwastnica jednostronna.

Chwasty średnio wrażliwe na środek w dawce 2,7 l/ha:
chwastnica jednostronna,,,,,,
komosa biała, perz właściwy.
Chwasty wrażliwe na środek w dawce 3,0 l/ha: bodziszek drobny, chwastnica
jednostronna, gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity, przymiotno kanadyjskie, rdest
plamisty, wiechlina roczna, wiechlina łąkowa, starzec zwyczajny, przetacznik perski.
Chwasty średnio wrażliwe na środek w dawce 3,0 l/ha: perz właściwy, jasnota
purpurowa, komosa biała, rdest powojowaty, wyczyniec polny.
Chwasty wrażliwe na środek w dawce 4,0 l/ha:
bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity, chwastnica jednostronna, fiołek
polny, komosa biała, przymiotno kanadyjskie, rdest plamisty, wiechlina roczna, starzec
zwyczajny, przetacznik perski, wyczyniec polny, jasnota purpurowa, wiechlina łąkowa,
ostrożeń polny, przytulia polna, rdest ptasi, perz właściwy.
Chwasty średnio wrażliwe na środek w dawce 4,0 l/ha:
turzyca owłosiona, mniszek pospolity.
Chwasty wrażliwe na środek w dawce 5,0 l/ha:
bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota
purpurowa, komosa biała, mniszek pospolity, ostrożeń polny, przymiotno kanadyjskie,
przytulia polna, rdest plamisty, starzec zwyczajny, przetacznik perski, wyczyniec polny,
tasznik pospolity, rdest ptasi, perz właściwy, wiechlina łąkowa, wiechlina roczna.
Chwasty średnio wrażliwe na środek w dawce 5,0 l/ha:
turzyca owłosiona, wierzbownica gruczołowata.
Chwasty wrażliwe na środek w dawce 6,0 l/ha:
bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity, chwastnica jednostronna, fiołek
polny, jasnota purpurowa, komosa biała, mniszek pospolity, ostrożeń polny, przymiotno
kanadyjskie, przytulia polna, rdest plamisty, wiechlina roczna, starzec zwyczajny, przetacznik
perski, wyczyniec polny, wiechlina łąkowa, rdest ptasi, perz właściwy, turzyca owłosiona,
wierzbownica gruczołowata.

Chwasty zwalczane w uprawach leśnych
Chwasty średnio wrażliwe na środek w dawce 5,0 l/ha m.in.:
borówka czarna, malina
właściwa, trzcinnik piaskowy.

STOSOWANIE ŚRODKA

A. Pola uprawne wiosną przed siewem lub sadzeniem roślin, w celu zwalczania perzu
właściwego i innych chwastów.
Termin stosowania: W momencie zabiegu perz powinien znajdować się w fazie
intensywnego wzrostu, mieć w pełni rozwinięte 3-4 liście i wysokość co najmniej 10 cm.
Chwasty jednoroczne powinny znajdować się w fazie intensywnego wzrostu. Chwasty
jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny
w pełni wykształcić co najmniej dwa liście właściwe.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.Etykieta środka ochrony roślin Roundup Active 360
3

UWAGA
W celu uzyskania wysokiej skuteczności zwalczania perzu, wiosną nie wykonywać uprawy
gleby lub ograniczyć ją do włókowania.

B. Pola uprawne - wiosną po siewie, a przed wschodami rośliny uprawnej w celu
zwalczania wschodzących chwastów.

KUKURYDZA
Termin stosowania: Środek stosować na glebach średnio zwięzłych. Opryskiwać po siewie
na wschodzące chwasty, ale nie później niż 3 dni przed wschodami rośliny uprawnej.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI
1. Nie stosować na glebach bardzo lekkich i piaszczystych.
2. Nasiona kukurydzy wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.
3. Zalecana dawka odnosi się do zwalczania siewek wschodzących chwastów
jednoliściennych i dwuliściennych.
4. Środka nie stosować w uprawie kukurydzy cukrowej.


CEBULA (Z SIEWU)
Termin stosowania: Środek stosować po wschodach chwastów, ale nie później niż na 2-3 dni
przed wschodami rośliny uprawnej.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 - 2,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI
1. Nie stosować na glebach bardzo lekkich, piaszczystych.
2. Nasiona cebuli wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.

C. Pola uprawne przed zbiorem zbóż.
C.1 Zwalczanie perzu oraz innych chwastów uniemożliwiających zbiór.
UWAGA:
Zabieg można przeprowadzić wyłącznie w przypadku i w miejscach wystąpienia
dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór.

PSZENICA OZIMA

Termin stosowania: Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy jego
wilgotność wynosi 20-30%, to jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem.
W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie
intensywnego rozwoju.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,7 - 4,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
Etykieta środka ochrony roślin Roundup Active 360
4

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

C.2. Desykacja
Uwaga:
Dopuszcza się zastosowanie na plantacji zbóż lub jej części wyłącznie w sytuacji gdy
stan uprawy lub warunki pogodowe uniemożliwiają osiągniecie w sposób naturalny
jednoczesnej fazy dojrzałości zbóż do zbioru.
Termin stosowania: Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy jego
wilgotność wynosi 20-30%, to jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,3 - 4,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:
1. Dawki środka dostosować do nasilenia występowania i składu gatunkowego chwastów
występujących na polu.
2. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg wykonać rano lub
późnym popołudniem.
3. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do
przejazdu opryskiwacza.

PRZECIWWSKAZANIA
1. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz na plantacjach przeznaczonych do
produkcji materiału siewnego.
2. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako
paszy lub podściółki dla zwierząt.

D. Pola uprawne przed zbiorem rzepaku ozimego.
D.1. Zwalczanie chwastów
UWAGA:
Zabieg można przeprowadzić wyłącznie w przypadku i w miejscach wystąpienia
dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór.

Termin stosowania: Środek stosować, gdy wilgotność nasion wynosi (mierzona
wilgotnościomierzem) poniżej 30%. W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny
być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju. W celu właściwego zwalczenia
chwastów zbiór wykonać po upływie co najmniej 7 dni od zabiegu.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

D.2. Desykacja
Uwaga:
Dopuszcza się zastosowanie na plantacji rzepaku lub jej części wyłącznie w sytuacji
gdy stan uprawy lub warunki pogodowe uniemożliwiają osiągniecie w sposób
naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości rzepaku do zbioru.

Etykieta środka ochrony roślin Roundup Active 360
5

Termin stosowania: Środek stosować, gdy wilgotność nasion wynosi (mierzona
wilgotnościomierzem) poniżej 30%.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,7 - 4,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosować środka w na plantacjach przeznaczonych do produkcji materiału siewnego.

E. Pola uprawne - po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw
pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów
ŚCIERNISKA (po pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym i rzepaku ozimym)
Termin stosowania: Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone
intensywnie rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej a przed zastosowaniem środka
nie przeprowadzać żadnych zabiegów uprawowych. W momencie zabiegu perz powinien
osiągnąć wysokość 10- 25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście.
Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty
dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,33 - 4,0 l/ha.
Dawkę środka dostosować do nasilenia i gatunków występujących chwastów. Przy czym
dawkę 1,33 l/ha stosować przy niewielkim zachwaszczeniu i do zwalczania samosiewów
zbóż.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


F. Rośliny sadownicze
Termin stosowania: Środek można stosować od wiosny do jesieni, na intensywnie rosnące
chwasty, w dawce zależnej od występujących gatunków.

CZARNA PORZECZKA
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0- 6,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

JABŁOŃ
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0- 6,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI
1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe.
Etykieta środka ochrony roślin Roundup Active 360
6

2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby
krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze
względu na możliwość uszkodzenia roślin.


G. Tereny nieużytkowane rolniczo
likwidacja ugorów i odłogów
Termin stosowania:
wiosna - w okresie intensywnego wzrostu roślin do fazy ich zakwitania,
jesień - w przypadku konieczności przeprowadzenia jesiennych prac uprawowych
i siewów, na intensywnie rosnące chwasty poza okresem ich kwitnienia.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0- 5,0 l/ha.
Dawkę środka dostosować do nasilenia i gatunków występujących chwastów.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

H. Użytki zielone - łąki
Środek stosuje się do na użytkach zielonych przeznaczonych do odnowienia.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 6,0 l/ha.
Dawkę środka dostosować do nasilenia i gatunków występujących chwastów.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


I. Uprawy leśne
Przygotowanie gleby pod szkółki i uprawy leśne
Termin stosowania: Zabieg wykonać w czerwcu lub lipcu. Dawkę środka dostosować do
uciążliwości występujących chwastów zielnych, krzewiastych i drzewiastych.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 - 6,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uprawy leśne z wielolatkami różnych gatunków
Termin stosowania: Zabieg wykonać w sierpniu lub we wrześniu stosując całkowitą osłonę
sadzonek. Zabieg bez osłon można wykonać w sadzonkach o zdrewniałej korze,
podkrzesanych do wysokości 50 cm, tak aby środek nie osiadał na zielonych częściach
uprawianych roślin.
Po zakończeniu rocznego przyrostu wielolatek w uprawach sosny czy świerka (i wytworzeniu
pąka szczytowego to jest na przełomie sierpnia i września), środek można stosować na całej
powierzchni (bez osłon) stosując tylko dawkę 3,0 l/ha.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
3,0 - 5,0 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Etykieta środka ochrony roślin Roundup Active 360
7


UWAGA
Zabiegi w uprawach leśnych wykonywać podczas bezdeszczowej najlepiej słonecznej
pogody, gdy temperatura powietrza wynosi powyżej 10°C.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na polu gdzie stosowano środek Roundup Active 360 można uprawiać wszystkie rośliny.
Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach
wystąpią objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 3
dniach.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
Środka nie stosować:
- przed wschodami chwastów,
- na liście, pędy oraz niezdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość
- uszkodzenia roślin,
- na rośliny mokre,
- przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 1 godziny po
opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu),
- podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej.

Zalecane ciśnienie robocze: 2-3 atmosfery.

W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza zwrócić uwagę
na pełne odpowietrzenie zbiornika.
Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć.
W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań.


SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z
włączonym mieszadłem), a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka
do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku
mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z
cieczą użytkową. Mieszaniny środków sporządzać bezpośrednio przed zabiegiem.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub
– unieszkodliwić
z
wykorzystaniem
rozwiązań
technicznych
zapewniających
biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka
myjącego.
Etykieta środka ochrony roślin Roundup Active 360
8WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:
Nie jeść, nie pić oraz nie palić podczas używania produktu
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie w trakcie przygotowywania cieczy
użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o
szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:
- 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub
- 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:

− w przypadku stosowania środka przed zbiorem roślin uprawnych (rzepak, pszenica) -
na teren potraktowany środkiem nie wchodzić przez 7 dni,
− w pozostałych przypadkach - nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy
użytkowej na powierzchni roślin,
− na użytki zielone i łąki nie wprowadzać zwierząt gospodarskich przez 5 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
rzepak – 7 dni,
pszenica – 10 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
Etykieta środka ochrony roślin Roundup Active 360
9

- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
- pojemnik szczelnie zamknięty z dala od źródeł ciepła,
- w temperaturze 0°C - 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów.

Opróżnione opakowania po środku traktować jako odpady komunalne - w razie wątpliwości
dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.


PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.


Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - .......
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
Etykieta środka ochrony roślin Roundup Active 360

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody