Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Roundup Max 2Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 977/2015d z dnia 15.12.2015
r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 4/2013wu z dnia 18.04.2013 r.
Posiadacz zezwolenia:
Monsanto UK Limited, 1st floor, Building 2030, Cambourne Business Park, Cambourne,
Cambridge, CB23 6DW, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytani i Irlandi Północnej,
tel.: +44 0 1954 717550, faks: +44 0 1954 717579.
R O U N D U P M A X 2
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
glifosat
w postaci soli amonowej (związek z grupy aminofosfonianów) - 680 g/kg (68%)
Zezwolenie MRiRW R - 4/2013wu z dnia 18.04.2013 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R- 536/2015d z dnia 19.06.2015 r.
oraz decyzją MRiRW nr R- 977/2015d z dnia 15.12.2015r.
Niebezpieczeństwo
H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P391 – Zebrać wyciek.
OPIS DZIAŁANIA
ROUNDUP MAX 2 jest środkiem chwastobójczym w formie granul rozpuszczalnych
w wodzie, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu oraz innych
chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) przed zbiorem
pszenicy ozimej, pszenicy jarej, jęczmienia ozimego, jęczmienia jarego, owsa, rzepaku
ozimego, rzepaku jarego, gorczycy białej, gorczycy sarepskiej, grochu jadalnego, peluszki,
bobiku, lnu oleistego, na ścierniskach, przed siewem/sadzeniem roślin uprawnych, na
terenach przeznaczonych pod założenie sadu/plantacji krzewów jagodowych, na polach
przygotowywanych do siewu/sadzenia roślin przemysłowych, po siewie/sadzeniu ale przed
wschodami pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, pszenicy jarej, jęczmienia jarego, owsa,
rzepaku ozimego, rzepaku jarego, ziemniaka, grochu jadalnego, peluszki, bobiku, gorczycy
białej, gorczycy sarepskiej, lnu oleistego, buraka cukrowego, brukwi, rzepy, cebuli, pora,
szparagów, w uprawie jabłoni, gruszy, wiśni, śliwy, w uprawach leśnych, na ugorach
i odłogach, terenach nieużytkowanych rolniczo, do zwalczania chwastów i zbędnej
1
Etykieta środka ochrony roślin Roundup Max 2, załącznik do decyzji MRiRW
Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 977/2015d z dnia 15.12.2015
r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 4/2013wu z dnia 18.04.2013 r.
roślinności w rowach melioracyjnych, do rekultywacji użytków zielonych (łąki, pastwiska)
oraz do desykacji pszenicy ozimej, pszenicy jarej, jęczmienia ozimego, jęczmienia jarego,
owsa, rzepaku ozimego, rzepaku jarego, gorczycy białej, gorczycy sarepskiej, lnu oleistego.
Środek Roundup Max 2 przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub
ciągnikowych opryskiwaczy polowych, sadowniczych wyposażonych w belkę herbicydową
i ręcznych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Roundup MAX 2 jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest przez
zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), przemieszcza się po całej
roślinie docierając do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.)

i powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie
i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin
następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne
nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.
W momencie zabiegu chwasty powinny być w okresie intensywnego wzrostu oraz
odpowiedniej fazie rozwoju. Perz właściwy powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm
i wytworzyć co najmniej 5 w pełni wykształconych liści. Jednoroczne chwasty jednoliścienne
powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne

w pełni wykształcone dwa liście. Wieloletnie chwasty dwuliścienne są najbardziej wrażliwe w
okresie kwitnienia.
Przed planowanym zabiegiem nie wykonywać żadnych uprawek.
Wszystkie rośliny można siać lub sadzić w ustalonych odstępach czasu od zastosowania
środka.
Dawkę środka dostosować do nasilenia zachwaszczenia, gatunku dominujących chwastów i
ich fazy rozwoju.
Chwasty wrażliwe:
dawka 1,5 kg/ha: gwiazdnica pospolita, kostrzewa łąkowa, przetaczniki, rogownica
pospolita, rumianki, rumiany, siewki szczawiu, tymotka łąkowa,
wiechlina roczna, wiechlina zwyczajna, wyczyniec polny, życica
wielokwiatowa.
dawka 2,0 kg/ha: babki, kłosówka miękka, kłosówka wełnista, kupkówka pospolita, mietlica
biaława, mietlica pospolita, mietlica rozłogowa, perz właściwy, stokłosa
miękka, szczaw kędzierzawy, szczaw tępolistny, życica trwała.
dawka 2,5 kg/ha: jaskier rozłogowy, koniczyna łąkowa, krwawnik pospolity, mlecz polny,
orlica pospolita, ostrożeń lancetowaty, ostrożeń polny, pokrzywa
zwyczajna, sit rozpierzchły, stokrotka polna, szczaw zwyczajny, śmiałek
darniowy, turzyce, szczaw polny.
dawka 3,0 kg/ha: rdest ptasi, koniczyna biała, kostrzewa czerwona, kostrzewa owcza, sit
członowaty, sit siny, sit sztywny, starzec jakubek, szelężnik mniejszy,
trzęślica modra.
Chwasty odporne: skrzyp polny.
STOSOWANIE ŚRODKA
A. PRZED ZBIOREM ROŚLIN UPRAWNYCH
Środek Roundup Max 2 stosować w:
− pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, pszenicy jarej, jęczmieniu jarym, owsie, grochu
jadalnym nie później niż 7 dni przed zbiorem,
− rzepaku ozimym, rzepaku jarym, lnie oleistym – 14 dni przed zbiorem,
− gorczycy sarepskiej, gorczycy białej – 8 dni przed zbiorem.
2
Etykieta środka ochrony roślin Roundup Max 2, załącznik do decyzji MRiRW
Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 977/2015d z dnia 15.12.2015
r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 4/2013wu z dnia 18.04.2013 r.
Zwalczanie perzu właściwego.
Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenica jara, jęczmień jary, owies.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 2,0 kg/ha.
Dawkę środka dostosować do stopnia nasilenia występowania perzu:
− 1-25 roślin/m2 - dawka 1,0 kg/ha.
− do 75 roślin/m2 - dawka 1,5 kg/ha.
− powyżej 75 roślin/m2 – dawka 2,0 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 100 – 250 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Rzepak ozimy, rzepak jary, gorczyca biała, gorczyca sarepska, groch jadalny,
peluszka, bobik, len oleisty.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 2,0 kg/ha
Dawkę środka dostosować do stopnia nasilenia występowania perzu właściwego:
− do 75 roślin/m2 – 1,5 kg/ha.
− powyżej 75 roślin/m2 – 2,0 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 100 - 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Zwalczanie wieloletnich chwastów jednoliściennych i dwuliściennych.
Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenica jara, jęczmień jary, owies, rzepak ozimy,
rzepak jary, groch jadalny, peluszka, bobik, gorczyca biała, gorczyca sarepska, len
oleisty.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 - 3,0 kg/ha.
Dawkę środka dostosować do wielkości zachwaszczenia i rodzaju chwastów.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 100 - 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Zwalczanie chwastów jednorocznych
Pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, owies.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 0,75 kg/ha
3
Etykieta środka ochrony roślin Roundup Max 2, załącznik do decyzji MRiRW
Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 977/2015d z dnia 15.12.2015
r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 4/2013wu z dnia 18.04.2013 r.
Dawkę środka dostosować do gatunku chwastu:
− 0,5 kg/ha - jednoroczne chwasty jednoliścienne,
− 0,75 kg/ha chwasty jednoroczne dwuliścienne.
Termin stosowania:
Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność ziarna jest poniżej
30%.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 100 – 250 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Rzepak ozimy, rzepak jary, gorczyca biała i sarepska, len oleisty.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 –2,0 kg/ha.
Zabieg wykonać, gdy wilgotność nasion wynosi poniżej 30%.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Desykacja
Pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, owies.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 0,75 kg/ha
Dawkę środka dostosować do gatunku chwastu:
− 0,5 kg/ha - jednoroczne chwasty jednoliścienne,
− 0,75 kg/ha chwasty jednoroczne dwuliścienne.
Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność ziarna jest poniżej
30%.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 100 – 250 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Rzepak ozimy, rzepak jary, gorczyca biała, gorczyca sarepska, len oleisty.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 –2,0 kg/ha.
Zabieg wykonać, gdy wilgotność nasion wynosi poniżej 30%.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGA
1. N
ie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na
materiał siewny.
2. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej.
B. ŚCIERNISKA, PRZED SIEWEM/SADZENIEM ROŚLIN
Wszystkie uprawy z wyjątkiem zakładania sadów.

4
Etykieta środka ochrony roślin Roundup Max 2, załącznik do decyzji MRiRW
Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 977/2015d z dnia 15.12.2015
r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 4/2013wu z dnia 18.04.2013 r.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania : 0,75 – 2,5 kg/ha.
Dawkę środka dostosować do gatunku chwastu:
− 0,75 kg/ha - samosiewy zbóż i chwasty jednoroczne do skali BBCH 26,
− 1,0 kg/ha - samosiewy zbóż i chwasty jednoroczne powyżej BBCH 26,
− 1,5 – 2,0 kg/ha - perz właściwy,
− 2,0 kg/ha - wieloletnie chwasty jednoliścienne oraz samosiewy ziemniaka,
− 2,5 kg/ha - wieloletnie chwasty dwuliścienne.
Dawkę środka dostosować do stopnia nasilenia występowania perzu:
− do 75 roślin/m2 – 1,5 kg/ha,
− powyżej 75 roślin/m2 – 2,0 kg/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować 5 dni przed siewem/sadzeniem rośliny uprawnej.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 100 – 250 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Tereny przeznaczone pod założenie sadu/plantacji krzewów jagodowych.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 – 2,5 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 100 – 250 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Drzewa i krzewy owocowe można sadzić 7 dni po zabiegu.
Uwagi:
1. N
ie wykonywać żadnych uprawek przed opryskiwaniem ścierniska.
2. W przypadku zwalczania chwastów wieloletnich oraz samosiewów ziemniaka przed
wykonaniem zabiegu należy pozwolić na wiosnę:
− przez minimum 21 dni na wzrost chwastów,
− na wzrost samosiewów ziemniaka.
3. W przypadku zwalczania chwastów jednorocznych:
− zabiegi uprawowe lub siew/sadzenie rośliny uprawnej można wykonać po 48
godzinach od terminu wykonania oprysku.
C. PO SIEWIE/SADZENIU ROŚLIN ALE PRZED WSCHODAMI ROŚLIN UPRAWNYCH
Pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenica jara, jęczmień jary, owies, pszenica durum,
rzepak ozimy, rzepak jary, ziemniak, groch jadalny, peluszka, bobik, gorczyca biała,
gorczyca sarepska, len oleisty, burak cukrowy, brukiew, rzepa, cebula, por
.
Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 100 – 250 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Szparagi
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 2,5 kg/ha.
5
Etykieta środka ochrony roślin Roundup Max 2, załącznik do decyzji MRiRW
Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 977/2015d z dnia 15.12.2015
r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 4/2013wu z dnia 18.04.2013 r.
Dawkę środka dostosować do gatunku chwastu:
− 0,75 kg/ha - chwasty jednoroczne,
− 2,0 kg/ha - wieloletnie chwasty jednoliścienne,
− 2,5 kg/ha - wieloletnie chwasty dwuliścienne.
Termin stosowania:
Zabieg należy wykonać przed wschodami rośliny uprawnej – najlepiej 3 dni przed
przewidywanymi wschodami.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 100 – 250 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
D. PRZYGOTOWANIE POLA DO SIEWU/SADZENIA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 2,5 kg/ha.
Dawkę środka dostosować do gatunku chwastu:
− 0,75 kg/ha - chwasty jednoroczne,
− 2,0 kg/ha - wieloletnie chwasty jednoliścienne,
− 2,5 kg/ha - wieloletnie chwasty dwuliścienne.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 100 – 250 l/ha.
Możliwe użycie opryskiwacza plecakowego (patrz sekcja sporządzanie cieczy użytkowej).
Uwagi:
Nie stosować środka na gleby pod szkłem lub tunelem foliowym oraz
w bezpośrednim sąsiedztwie żywopłotów .
E. UGORY, ODŁOGI.
Ugory (tereny odłogowane nie dłużej niż 2 lata).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 2,0 kg/ha.
Dawkę środka dostosować do gatunku chwastu:
− 0,75 kg/ha - chwasty jednoroczne,
− 1,5 kg/ha - chwasty starsze z pierwszego roku i późniejsze,
− 1,5 – 2,0 kg/ha - perz właściwy,
− 2,0 kg/ha - wieloletnie chwasty jednoliścienne i dwuliścienne.
Dawkę dostosować do stopnia nasilenia występowania perzu:
− do 75 roślin/m2 – 1,5 kg/ha,
− powyżej 75 roślin/m2 – 2,0 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 150 – 250 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Możliwe użycie opryskiwacza plecakowego (patrz sekcja sporządzanie cieczy użytkowej).
Odłogi wieloletnie
6
Etykieta środka ochrony roślin Roundup Max 2, załącznik do decyzji MRiRW
Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 977/2015d z dnia 15.12.2015
r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 4/2013wu z dnia 18.04.2013 r.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 3,0 kg/ha.
Dawkę środka dostosować do gatunku chwastu:
− 1,5 kg/ha - tylko chwasty jednoroczne,
− 2,0 kg/ha - wieloletnie chwasty jednoliścienne,
− 2,5 kg/ha – 3,0 kg/ha - wieloletnie chwasty dwuliścienne.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 150 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Uwagi:
Nie uprawiać roli bezpośrednio przed zastosowaniem środka.
Zabiegi uprawowe można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią wyraźne
objawy działania środka (więdnięcie, żółknięcie).
Przy zwalczaniu chwastów wieloletnich:
• Wiosną pozostawić pole przez 21 dni w celu umożliwienia wzrostu chwastów.
• Uprawki lub siew można rozpocząć minimum 5 dni po zabiegu.
Przy zwalczaniu chwastów jednorocznych:
• uprawki można rozpocząć 2 dni po zabiegu.
F. JABŁOŃ, GRUSZA, WIŚNIA, ŚLIWA.
Maksymalna / zalecane dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie intensywnego ich
wzrostu. Opryskiwać po jesiennym opadnięciu liści lub w sezonie: jabłoń, grusza – w
stadium zielonego pąka, wiśnia, śliwa – w stadium białego pąka.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie średniokropliste.
Uwagi:
1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew
owocowych.
2. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami tak, aby
krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę drzew ze
względu na możliwość uszkodzenia roślin.
G. UŻYTKI ZIELONE – rekultywacja (łąki, pastwiska).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 3,0 kg/ha.
W zależności od stopnia zachwaszczenia dawkę środka dostosować do występujących
chwastów:
− 1,5 kg/ha - trawy nasienne z chwastami jednorocznymi,
− 2,0 kg/ha - 2 – 4 letnie łąki z przewagą wieloletnich chwastów jednoliściennych,
− 2,5 kg/ha - 4 – 7 letnie łąki z przewagą wieloletnich chwastów dwuliściennych,
− 3,0 kg/ha - wieloletnie pastwiska.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
7
Etykieta środka ochrony roślin Roundup Max 2, załącznik do decyzji MRiRW
Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 977/2015d z dnia 15.12.2015
r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 4/2013wu z dnia 18.04.2013 r.
Uwagi:
1. Zabieg wykonać przed letnim wypasem (czerwiec-październik), gdy trawy mają
wielkość 30-60 cm a nasiona nie są jeszcze w pełni dojrzałe lub po zakończeniu wypasu
zwierząt na tych terenach.
2. Traktowane środkiem użytki zielone można wypasać co najmniej 7 dni po ich
opryskaniu. Przed wypasem należy usunąć wszystkie chwasty trujące.
3. Podsiew traw lub koniczyny można dokonać najprędzej 5 dni po opryskiwaniu
środkiem Roundup Max 2, jeżeli traktowany użytek zielony pozbawiony był resztek
roślinności lub wiosną, jeżeli użytek zielony opryskiwano środkiem jesienią poprzedniego
sezonu.
H. UPRAWY LEŚNE Z WIELOLATKAMI RÓŻNYCH GATUNKÓW.
Zwalczanie chwastów jednorocznych i wieloletnich
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 - 3,0 kg/ha.
Zabieg wykonać stosując całkowitą osłonę sadzonek. Zabieg bez osłon można wykonać w
sadzonkach o zdrewniałej korze, podkrzesanych do wysokości 50 cm tak, aby środek nie
osiadał na zielonych częściach uprawianych roślin.
Po zakończeniu rocznego przyrostu wielolatek w uprawach sosny czy świerka
(i wytworzeniu pąka szczytowego, środek można stosować na całej powierzchni (bez osłon)
stosując dawkę 1,5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
I. ROWY MELIORACYJNE
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 - 3,0 kg/ha.
W zależności od składu gatunkowego zaleca się zróżnicowanie dawki środka.
Termin stosowania:
Rośliny opryskiwać w czasie intensywnego rozwoju, w okresie lata do wczesnej jesieni.
J. TERENY NIEUŻYTKOWANE ROLNICZO (place magazynowe, tereny przemysłowe,
pobocza dróg, drogi, ścieżki dla pieszych, chodniki, bruk, jak również inne stałe
konstrukcje o twardych lub półprzepuszczalnych powierzchniach, na których ma
miejsce niepożądany silny wzrost chwastów i konieczne jest ich całkowite
wyeliminowanie, torowiska tramwajowe).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 - 2,5 kg/ha.
Termin stosowana:
Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych przez cały okres
wegetacji.
Roślinność drzewiastą i krzewiastą zwalczać w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego.
Dawkę środka dostosować do nasilenia zachwaszczenia, gatunku dominujących chwastów i
ich fazy rozwoju.
W przypadku stosowania opryskiwaczy plecakowych patrz sekcja sporządzanie cieczy
użytkowej.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
8
Etykieta środka ochrony roślin Roundup Max 2, załącznik do decyzji MRiRW
Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 977/2015d z dnia 15.12.2015
r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 4/2013wu z dnia 18.04.2013 r.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie średniokropliste.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na polu gdzie stosowano Roundup MAX 2 można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi
uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią
pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 48
godzinach.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Środka Roundup Max 2 nie stosować:
1. Przed wschodami chwastów,
2. Na chwasty podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych tj. przymrozki, susza,
3. Na rośliny mokre,
4. Przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 1 godziny po
opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu),
5. Podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej,
6. W mieszaninie z adiuwantami, nawozami i pestycydami innymi niż zalecane przez firmę
Monsanto.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej
ilość. Odmierzoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo
wodą, z włączonym mieszadłem.
Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wsypaniu środka
do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku
mechanicznie wymieszać.
W opryskiwaczach wyposażonych w rozwadniacz agrochemikaliów (mieszalnik wstępny)
przed przystąpieniem do rozpuszczania środka całkowicie zamknąć zawór doprowadzający
powietrze.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Zalecane ciśnienie robocze: 1.5 – 2.5 bar.
W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza należy zwrócić
uwagę na pełne odpowietrzenie zbiornika.
Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć.
W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań.
Bezpośrednio po zabiegu aparaturę dokładnie wymyć.
Nie przechowywać, nie mieszać oraz nie aplikować Roundup Max 2 w pojemnikach lub
opryskiwaczach wykonanych z elementów galwanizowanej stali.
Stosowanie opryskiwaczy plecakowych – podczas opryskiwania powierzchni 1 m szerokości
z prędkością chodu 1 m/s, większość opryskiwaczy plecakowych ma wydajność 200 l/cieczy
użytkowej na hektar lub 10 l/500 m2.
Przy zalecanej dawce środka 2,0 kg/ha należy użyć 100 g środka na każde potrzebne 10
litrów cieczy użytkowej.
Przy użyciu opryskiwacza plecakowego wyposażonego w dysze drobnokropliste, wydajność
cieczy użytkowej przy dawce 2,0 kg/ha będzie wynosiła 100 l/ha lub
10 l/1000 m2. W tym przypadku użyć 200 g środka na każde potrzebne 10 litrów cieczy
użytkowej.
UWAGA: Wyższą ilość wody stosować przy silnym zagęszczeniu uprawy.
9
Etykieta środka ochrony roślin Roundup Max 2, załącznik do decyzji MRiRW
Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 977/2015d z dnia 15.12.2015
r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 4/2013wu z dnia 18.04.2013 r.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka
myjącego.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy uzytkowej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu lub twarzy oraz odzież ochronną,
zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, w trakcie przygotowywania
cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin lądowych niebędących obiektem zwalczania konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
dla ludzi – 2 dni,
dla zwierząt - 5 dni.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenica jara, jęczmień jary, owies, groch jadalny,
peluszka, bobik – 7 dni,
rzepak ozimy, rzepak jary, len oleisty – 14 dni,
gorczyca biała, gorczyca sarepska – 8 dni,
10
Etykieta środka ochrony roślin Roundup Max 2, załącznik do decyzji MRiRW
Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 977/2015d z dnia 15.12.2015
r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 4/2013wu z dnia 18.04.2013 r.
użytki zielone – 5 dni,
ziemniak, burak cukrowy, brukiew, rzepa, cebula, por, szparagi, jabłoń, grusza, wiśnia, śliwa
nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
5 dni.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
2 dni.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0oC - 30oC.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do
innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin
będących środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub
etykietę.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności - 5 lat
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr parti - ........
11
Etykieta środka ochrony roślin Roundup Max 2, załącznik do decyzji MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody