Dzwonek  Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Roundup Max Ogród

1

Załącznik do decyzji MRiRW nr R -224/2017d z dnia 26.05.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 149/2016 z dnia 27.06.2016 r.Posiadacz zezwolenia:
Monsanto Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 49, Trinity Park III, 02-672 Warszawa,
Rzeczpospolita Polska, tel.: 22 395 65 00, fax: 22 398 65 01, infolinia: 22 395 65 09,
www.monsanto.pl

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
Scotts Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101 A, 04-041 Warszawa, tel.: 22 465 61 80,
fax: 22 465 61 91, e-mail: infopl@scotts.comROUNDUP MAX OGRÓDŚrodek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnychZawartość substancji czynnej:
glifosat w postaci soli potasowej (związek z grupy aminofosfonianów)
- 360 g w 1 litrze środka (28,47%).


Zezwolenie MRiRW nr R- 149/2016 z dnia 27.06.2016 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 176/2017d z dnia 27.04.2017 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 224/2017d z dnia 26.05.2017 r.


EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P391 - Zebrać wyciek.


OPIS DZIAŁANIA
Roundup Max Ogród
jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania roztworu
wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu właściwego oraz
innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) przez
użytkowników nieprofesjonalnych w ogrodach przydomowych i działkowych.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych lub plecakowych
opryskiwaczy ciśnieniowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Roundup Max Ogród
jest dolistnym herbicydem, o działaniu układowym. Pobierany jest
przez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę) a następnie
przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.)
powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są
widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3
Etykieta środka ochrony roślin Roundup Max Ogród – załącznik do decyzji MRiRW

2

tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie
przyspieszają działanie środka.

Chwasty wrażliwe:

bodziszek drobny, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa,
komosa biała, krwawnik pospolity, malina właściwa, maruna bezwonna, mniszek pospolity
ostrożeń polny, perz właściwy, powój polny, poziewnik szorstki, przetacznik perski,
przetacznik polny, przymiotno kanadyjskie, przytulia właściwa, przytulia pospolita, rdest
plamisty, rdest ptasi, samosiewy jęczmienia, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, tobołki
polne, trzcinnik piaskowy, wilczomlecz obrotny, wiechlina roczna, wiechlina łąkowa,
wierzbownica gruczołowata, wrotycz pospolity, wyczyniec łąkowy.
Chwasty odporne: skrzyp polny.


STOSOWANIE ŚRODKA
Środkiem opryskiwać chwasty i zbędną roślinność w każdym terminie, gdy rośliny aktywnie
rośną i mają niezbędną powierzchnię liści zdolną do absorpcji środka. Unikać stosowania
środka, gdy spodziewane są opady deszczu. Deszcz po jednej godzinie od opryskania może
zredukować skuteczność działania i spowodować konieczność ponownego zabiegu. Nie
opryskiwać podczas wiatru mogącego znosić rozpylaną ciecz na rośliny uprawne i
spowodować ich zniszczenie. Środek skutecznie zwalcza chwasty jednoroczne i większość
wieloletnich wokół i w obrębie ogrodów. Zalecany jest do usunięcia zachwaszczenia terenu
przeznaczonego pod uprawę warzyw, kwiatów, krzewów i drzew ozdobnych lub renowacji
terenu rekreacyjnego (trawniki).
W czasie stosowania środka zaleca się używanie gumowych rękawic i obuwia
przeznaczonego do prac ogrodniczych.
Obumarłe lub więdnące chwasty można zakopać lub kompostować bez obawy
niekorzystnego wpływu na później uprawiane rośliny.

Nie stosować środka ochrony roślin w parkach i ogrodach publicznych, na
terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz
placówek opieki zdrowotnej.


A. ZWALCZANIE CHWASTÓW JEDNOROCZNYCH I WIELOLETNICH
Powierzchnie przeznaczone pod uprawę oraz po uprawie roślin ozdobnych
i warzywnych, w tym powierzchnie wokół drzew i krzewów.
chwasty jednoroczne jednoliścienne i dwuliścienne np. gwiazdnica pospolita, komosa biała,
wiechlina.
Maksymalna/ zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania:
10 ml środka w 1 l wody/30 m2.
Termin stosowania: Środek stosować na zielone, intensywnie rosnące chwasty we
wszystkich stadiach rozwoju chwastów przed sadzeniem/wysiewem roślin/nasion lub po
zbiorze kwiatów/warzyw, zwykle między końcem lutego a listopadem. Po zastosowaniu
środka nie przeprowadzać żadnych zabiegów uprawowych przez okres kilku dni.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

chwasty jednoliścienne i dwuliścienne wieloletnie, głęboko korzeniące się np. perz właściwy,
mniszek pospolity.
Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania:
15 ml środka w 1 l wody/30 m2.
Termin stosowania: Środek stosować na zielone, intensywnie rosnące chwasty we
wszystkich stadiach rozwoju chwastów przed sadzeniem roślin/wysiewem nasion lub po
Etykieta środka ochrony roślin Roundup Max Ogród – załącznik do decyzji MRiRW

3

zbiorze kwiatów/warzyw, zwykle między końcem lutego a listopadem. Po zastosowaniu
środka nie przeprowadzać żadnych zabiegów uprawowych przez okres kilku dni.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

B. RENOWACJA (ODNOWIENIE) TRAWNIKÓW
Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania:
20 ml środka w 1 l wody/30 m2.
Termin stosowania: Środek stosować na zielone, intensywnie rosnące chwasty we
wszystkich stadiach rozwoju.
Po zastosowaniu potraktowane chwasty pozostawić przez okres 10 dni, po czym wygrabić
zwiędnięte liście i korzenie chwastów i przygotować teren do siewu trawy.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI
1. Nie wchodzić (dotyczy również dzieci i zwierząt domowych) na traktowany środkiem
teren dopóki rośliny nie wyschną, aby uniknąć przenoszenia na rośliny/trawniki nie
będące celem działania środka.
2. Na terenie, na którym stosowano środek do zwalczania chwastów jednorocznych można
wysiewać nasiona lub sadzić rośliny po 24 godzinach od zabiegu.
3. Teren na którym stosowano środek do zwalczania chwastów wieloletnich pozostawić, co
najmniej 5 dni pozwalając przemieścić się substancji czynnej środka do podziemnych
części chwastów.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. Środka nie stosować:

przed wschodami chwastów,

na rośliny mokre,

przed spodziewanym deszczem /opad występujący przed upływem 1 godziny po
opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu/,

podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej.
2. Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie uprawy i tereny sąsiadujące z
terenem opryskiwanym.
3. Środka nie stosować w szklarniach przydomowych i tunelach foliowych.
4. Opryskiwać w sposób bezpieczny, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na
liście i pędy krzewów oraz drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.


SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą. Po
wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza ciecz mechanicznie wymieszać. Opróżnione
opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z
cieczą użytkową po czym uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.


POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub
Etykieta środka ochrony roślin Roundup Max Ogród – załącznik do decyzji MRiRW

4


unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy opryskiwacz dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej,
stosując te same środki ochrony osobistej.


WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne (nitrylowe).
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć opryskiwacza w pobliżu wód powierzchniowych.

Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej poza obszar stosowania środka.

Zaleca się stosować środek poza okresami aktywności pszczół oraz innych owadów
zapylających.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić ani nie wpuszczać zwierząt do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy
użytkowej na powierzchni roślin.


Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić informacje zamieszczone w akapicie UWAGI oraz w zaleceniach dot.
zastosowania przy renowacji trawnika.


WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0oC - 30oC.

Etykieta środka ochrony roślin Roundup Max Ogród – załącznik do decyzji MRiRW

5

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów.
Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony
roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących
postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub
etykietę.


Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
Etykieta środka ochrony roślin Roundup Max Ogród – załącznik do decyzji MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody