Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Roundup PowerMax 720

1

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 101/2017 z dnia 31.05.2017 r.

Posiadacz zezwolenia:
Monsanto Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 49, Trinity Park III, 02-672 Warszawa,
tel.: 22 395 65 00, fax: 22 398 65 01, infolinia: 22 395 65 09, www.monsanto.plRoundup PowerMax 720


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) w formie soli amonowej – 720 g/kg (72%)

Nie stosować środka w parkach i ogrodach publicznych, na terenach sportowych, rekreacyjnych,
szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki zdrowotnej.


Zezwolenie MRiRW nr R- 101/2017 z dnia 31.05.2017 r.


EUH401
W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.


OPIS DZIAŁANIA

Roundup PowerMax 720 jest herbicydem w formie granul do rozcieńczania wodą, stosowanym
nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych
i dwuliściennych (rocznych i wieloletnich) na polach uprawnych przed siewem lub sadzeniem roślin
uprawnych, na ścierniskach, na ugorach i odłogach, w szkółkach leśnych, młodnikach i uprawach
leśnych z wielolatkami różnych gatunków oraz na terenach nieużytkowanych rolniczo.
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna glifosat zaliczana jest do grupy G.


DZIAŁANIE NA CHWASTY

Roundup PowerMax 720 jest herbicydem nieselektywnym, o działaniu układowym. Pobierany jest
poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się
po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.). W roślinie powoduje
zahamowanie syntezy aminokwasów aromatycznych, co prowadzi do dysfunkcji komórek powodując
zamieranie rośliny. Pierwsze objawy można zaobserwować po 7 – 10 dniach. Całkowite zamieranie
roślin następuje po około 3 tygodniach. Nie pozostawia widocznych śladów na stosowanych
powierzchniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają
działanie środka.

Etykieta środka ochrony roślin Roundup PowerMax 720

2

Dawka 1,0 kg/ha

Chwasty wrażliwe:
bodziszek porozcinany, farbownik polny, komosa biała, mak
polny, mlecz polny, oset lancetowaty, pępawa dwuletnia,
rumianek pospolity, samosiewy pszenicy, stokłosa płonna, szczaw
tępolistny, wiechlina roczna, wierzbownica gruczołowata
Chwasty średniowrażliwe:
mietlica rozłogowa
Chwasty odporne:
mniszek lekarski

Dawka 1,5 kg/ha

Chwasty wrażliwe:
bodziszek
porozcinany,
farbownik
polny,
fiołek
polny,
gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, mietlica
rozłogowa, mlecz polny, oset lancetowaty, pępawa dwuletnia,
rumianek pospolity, samosiewy pszenicy, samosiewy jęczmienia,
stokłosa
płonna,
szczaw
tępolistny,
wiechlina
roczna,
wierzbownica gruczołowata
Chwasty średniowrażliwe:
perz właściwy, wyczyniec polny
Chwasty średnioodporne:
samosiewy rzepaku
Chwasty odporne:
mniszek lekarski

Dawka 2,5 kg/ha

Chwasty wrażliwe:
bodziszek
porozcinany,
farbownik
polny,
fiołek
polny,
gwiazdnica pospolita, jeżyna bezkolcowa, komosa biała, mak
polny, mietlica rozłogowa, mlecz polny, oset lancetowaty, pępawa
dwuletnia, perz właściwy, rumianek pospolity, samosiewy
pszenicy, samosiewy jęczmienia, samosiewy rzepaku, stokłosa
płonna, szczaw tępolistny, wiechlina roczna, wierzbownica
gruczołowata, wyczyniec polny
Chwasty średnioodporne:
mniszek lekarski

Dawka 3,0 kg/ha

Chwasty wrażliwe:
bodziszek
porozcinany,
farbownik
polny,
fiołek
polny,
gwiazdnica pospolita, jeżyna bezkolcowa, komosa biała, mak
polny, mietlica rozłogowa, mlecz polny, oset lancetowaty, pępawa
dwuletnia, perz właściwy, rumianek pospolity, samosiewy
pszenicy, samosiewy jęczmienia, samosiewy rzepaku, stokłosa
płonna, szczaw tępolistny, wiechlina roczna, wierzbownica
gruczołowata, wyczyniec polny
Chwasty średnioodporne:
mniszek lekarski


STOSOWANIE ŚRODKA
Roundup PowerMax 720 stosuje się przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy
polowych i ręcznych (w tym plecakowych) oraz mazacza ręcznego i polowego.

Etykieta środka ochrony roślin Roundup PowerMax 720

3

Pola uprawne przed siewem/sadzeniem roślin uprawnych
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 2,5 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-2,5 kg/ha.
Termin stosowania: Środek stosować na zielone, intensywnie rosnące chwasty.
Niższą dawkę stosować do zwalczania chwastów rocznych.
Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha lub 10-40 l/ha używając atomizerów rotacyjnych.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Uwagi:
1. Nie wykonywać żadnych uprawek przed opryskiwaniem pola uprawnego.
2. Aby uzyskać wysoką skuteczność zwalczania perzu nie wykonywać wiosną uprawy roli lub
ograniczyć ją do włókowania.
3. W przypadku zwalczania chwastów wieloletnich oraz samosiewów ziemniaka przed wykonaniem
zabiegu, pozwolić na wiosnę przez minimum 21 dni na wzrost chwastów i samosiewów ziemniaka.
4. W przypadku zwalczania chwastów rocznych zabiegi uprawowe lub siew/sadzenie rośliny
uprawnej można wykonać po 48 godzinach od terminu wykonania zabiegu.
5. Drzewa i krzewy owocowe można sadzić 7 dni po wykonaniu zabiegu.
6. Niższą dawkę stosować do zwalczania chwastów jednorocznych.

Ścierniska, po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 2,5 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-2,5 kg/ha.
Termin stosowania: Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone, intensywnie
rosnące chwasty.
W momencie opryskiwania perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4
w pełni wykształcone liście. Roczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm
wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.
Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Uwaga:
Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka, nie wykonywać żadnych zabiegów
uprawowych.

Ugory, odłogi

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 – 3,0 kg/ha.
Termin stosowania: Środek stosować na zielone, intensywnie rosnące chwasty.
Dawkę środka dostosować do gatunku chwastu. Wyższe dawki stosować w przypadku silnego
zachwaszczenia.
Zalecana ilość wody: 100 – 300 l/ha lub 10-40 l/ha używając atomizerów rotacyjnych.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Uwagi
1. Nie uprawiać roli bezpośrednio przed zastosowaniem środka.
2. Zabiegi uprawowe można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią wyraźne objawy
działania środka (więdnięcie, żółknięcie).
Etykieta środka ochrony roślin Roundup PowerMax 720

4

3. Przy zwalczaniu chwastów wieloletnich:
- Wiosną pozostawić pole przez 21 dni w celu umożliwienia wzrostu chwastów.
- Uprawki glebowe lub siew można rozpocząć minimum 5 dni po zabiegu.
4. Przy zwalczaniu chwastów rocznych uprawki glebowe można rozpocząć 2 dni po zabiegu.

Szkółki leśne, młodniki, uprawy leśne z wielolatkami różnych gatunków
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-3,0 kg/ha.
Termin stosowania: Środek stosować na zielone, intensywnie rosnące chwasty.
Niższą dawkę stosować do zwalczania chwastów jednorocznych, a wyższe dawki w przypadku
zwalczania chwastów zdrewniałych.
Zalecana ilość wody: 100 – 300 l/ha lub 10-40 l/ha używając atomizerów rotacyjnych.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Uwaga:
Zabieg wykonać stosując całkowitą osłonę sadzonek.
Zabieg bez osłon można wykonać w sadzonkach o zdrewniałej korze, podkrzesanych do wysokości 50
cm tak, aby środek nie osiadał na zielonych częściach uprawianych roślin.
Po zakończeniu rocznego przyrostu wielolatek w uprawach sosny czy świerka (i wytworzeniu pąka
szczytowego) środek można stosować na całej powierzchni (bez osłon), stosując najniższą dawkę.

Tereny nieużytkowane rolniczo (place magazynowe, tereny przemysłowe, pobocza dróg, tereny
wzdłuż dróg komunikacyjnych, torowiska tramwajowe i kolejowe)

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0- 2,5 kg/ha.
Termin stosowania: Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych przez cały
okres wegetacji.
Dawkę środka dostosować do nasilenia zachwaszczenia, gatunku dominujących chwastów i ich fazy
rozwoju.
Zalecana ilość wody: 100 – 300 l/ha lub 10-40 l/ha używając atomizerów rotacyjnych.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Uwaga:
Roślinność drzewiastą i krzewiastą zwalczać w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego.

ŚRODKI
OSTROŻNOŚCI,
OKRESY
KARENCJI
I
SZCZEGÓLNE
WARUNKI
STOSOWANIA
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy

Środka nie stosować:
– przed wschodami chwastów,
– na rośliny mokre,
– przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 1 godziny po opryskiwaniu
może obniżyć skuteczność zabiegu),
– podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na tereny sąsiadujące z
terenem opryskiwanym.

Etykieta środka ochrony roślin Roundup PowerMax 720

5


NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na polu, gdzie stosowano Roundup PowerMax 720, można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi
uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią objawy
działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 2 dniach, gdy zwalczane są
chwasty jednoroczne i po 5 dniach, gdy zwalczane są chwasty wieloletnie.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny
uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą,
z włączonym mieszadłem. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po
wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w
zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W opryskiwaczach wyposażonych w rozwadniacz agrochemikaliów (mieszalnik wstępny) przed
przystąpieniem do rozpuszczania środka całkowicie zamknąć zawór doprowadzający powietrze.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Zalecane ciśnienie robocze: 1,5 – 2,5 bar.
W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza, należy zwrócić uwagę na
pełne odpowietrzenie zbiornika.
Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć.
W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań.
Nie przechowywać, nie mieszać oraz nie aplikować środka Roundup PowerMax 720 w pojemnikach
lub opryskiwaczach wykonanych z elementów galwanizowanej stali.

Stosowanie opryskiwaczy plecakowych – podczas opryskiwania powierzchni 1 m szerokości
z prędkością chodu 1m/s, większość opryskiwaczy plecakowych ma wydajność 200 l/cieczy
użytkowej na hektar lub 10 l/500 m2.
Przy zalecanej dawce środka 2,0 kg/ha należy użyć 100 g środka na każde potrzebne 10 litrów cieczy
użytkowej.
Przy użyciu opryskiwacza plecakowego wyposażonego w dysze drobnokropliste, wydajność cieczy
użytkowej przy dawce 2,0 kg/ha będzie wynosiła 100 l/ha lub 10 l/1000 m2.
W tym przypadku użyć 200 g środka na każde potrzebne 10 litrów cieczy użytkowej.
UWAGA: Wyższą ilość wody stosować przy silnym zagęszczeniu uprawy.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Resztki cieczy użytkowej należy:

jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której
przeprowadzono zabieg, lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Bezpośrednio po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same
środki ochrony osobistej.
Etykieta środka ochrony roślin Roundup PowerMax 720

6

W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka
myjącego.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ
OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,
które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, odzież roboczą oraz indywidualne środki ochrony dróg oddechowych
(jednorazowa maska oddechowa filtrująca, przynajmniej EN149 FFP2 lub równoważna) w trakcie
przygotowywania cieczy użytkowej oraz stosować rękawice ochronne i odzież roboczą w trakcie
wykonywania zabiegu.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą
wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Dla ludzi – 2 dni.
Dla zwierząt - 5 dni.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

W czasie kwitnienia roślin uprawnych zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczół
oraz innych owadów zapylających.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m
od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające
przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą,
− w temperaturze 0 - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów.
Etykieta środka ochrony roślin Roundup PowerMax 720

7

Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub
można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania
z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
.

Etykieta środka ochrony roślin Roundup PowerMax 720

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody