🔔 Pierwszy miesiąc prenumeraty za jedyne 9 zł
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Roundup TransEnergy 450 SLZałącznik do decyzji MRiRW nr R-10/2017d z dnia 09.01.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-32/2014 z dnia 4 marca 2014 r.
Posiadacz zezwolenia:
Monsanto Europe S.A./N.V., Haven 627, Scheldelaan 460, B-2040 Antwerpia, Królestwo
Belgii, tel.: +32 3 568 5123, faks: +32 3 568 5090

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
Monsanto Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 49, Trinity Park III, 02-672 Warszawa; tel.:
22 395 65 00, faks: 22 398 65 01, infolinia: 22 395 65 09, www.monsanto.plR O U N D U P T R A N S E N E R G Y 450 SL


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
glifosat w formie soli potasowej (związek z grupy kwasów aminofosforowych)
– 450 g/l ( 34,5%)


Zezwolenie MRiRW nr R – 32/2014 z dnia 04.03.2014 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R- 535 /2015d z dnia 19.06.2015 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 10/2017d z dnia 09.01.2017 r.UWAGA
H319 - Działa drażniąco na oczy.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.

OPIS DZIAŁANIA
Roundup TransEnergy 450 SL jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania
roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do stosowania w uprawie
kukurydzy, ziemniaka, cebuli, marchwi, pietruszki, pora (z siewu), buraka cukrowego,
pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta, pszenicy jarej, jęczmienia jarego, rzepaku
ozimego, na ścierniskach, terenach nieużytkowanych rolniczo, ugorach i odłogach.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i opryskiwaczy
ręcznych.


DZIAŁANIE NA CHWASTY
Roundup TransEnergy 450 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym.
Etykieta środka ochrony roślin Roundup TransEnergy 450 SL, załącznik do decyzji MRiRW
Załącznik do decyzji MRiRW nr R-10/2017d z dnia 09.01.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-32/2014 z dnia 4 marca 2014 r.
Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę),
a następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie,
rozłogi itp.) powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju w ciągu 1 doby a następnie ich
zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po
upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach.
Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają
działanie środka.

Chwasty wrażliwe:
na dawkę 0,5-1,0 l/ha:
chwasty roczne do fazy pierwszej pary liści właściwych;
na dawkę 1,0-2,0 l/ha: bodziszek drobny, dymnica pospolita, gorczyca polna, gwiazdnica
pospolita, jasnota różowa, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła
zbożowa, ostróżeczka polna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rdest ptasi, tasznik
pospolity, tobołki polne, włośnica zielona;
na dawkę 2,0-3,2 l/ha: chwastnica jednostronna, fiołek polny, iglica pospolita, komosa biała,
krwawnik pospolity, krzywoszyj polny, perz właściwy, pokrzywka żegawka, przymiotno
kanadyjskie, rdest powojowy, żółtlica drobnokwiatowa;
na dawkę 5,0 l/ha: bylica pospolita, wyka ptasia.

Chwasty odporne np:
skrzyp polny.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pola uprawne

Uwaga!
Dawkę środka dobrać do wrażliwości dominujących w danej uprawie gatunków chwastów.

A. Wiosną po siewie, a przed wschodami rośliny uprawnej w celu zwalczenia
wschodzących chwastów.

Kukurydza

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-2,0 l/ha.

Termin stosowania:
Opryskiwać po siewie kukurydzy na wschodzące chwasty, ale nie później niż 3 dni przed
wschodami kukurydzy.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l

Uwagi:
1. Nie stosować na glebach bardzo lekkich i piaszczystych.
2. Nasiona kukurydzy wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.
3. Niższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania siewek wschodzących chwastów
jednoliściennych i dwuliściennych.

Ziemniak

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-2,0 l/ha.
Termin stosowania:
Etykieta środka ochrony roślin Roundup TransEnergy 450 SL, załącznik do decyzji MRiRW
Załącznik do decyzji MRiRW nr R-10/2017d z dnia 09.01.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-32/2014 z dnia 4 marca 2014 r.
Opryskiwać po posadzeniu ziemniaków i jednokrotnym obredleniu na wschodzące chwasty,
ale nie później niż 3 dni przed wschodami ziemniaków.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym
: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l wody

Środek stosować na glebach średnio zwięzłych. Po zabiegu nie wykonywać żadnych
uprawek mechanicznych.

Cebula, marchew, pietruszka, por (z siewu)

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5-1,5 l/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować po wschodach chwastów, ale nie później niż na 2-3 dni przed wschodami
rośliny uprawnej.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l wody

Uwagi!
1. Nie stosować na glebach bardzo lekkich, piaszczystych.
2. Nasiona marchwi, cebuli, pietruszki i pora wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.

B. Wiosną przed wschodami rośliny uprawnej w uproszczonej technologii, tj. jesienią
siew roślin ściółkujących (mulcz), wiosną siew bezpośredni i następnie zabieg w celu
zwalczania wschodzących chwastów.

Burak cukrowy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0-2,0 l/ha.
Termin stosowania:
Środek stosować po wschodach chwastów, ale nie później niż na 3 dni przed wschodami
buraka cukrowego.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l wody

Uwagi!
1. Nie stosować na glebach bardzo lekkich i piaszczystych;
2. Nasiona buraków cukrowych wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm;
3. Zalecane dawki odnoszą się do zwalczania siewek wschodzących chwastów
jednoliściennych i dwuliściennych.

C. Pola uprawne przed zbiorem zbóż i rzepaku ozimego

- Zwalczanie perzu oraz innych chwastów uniemożliwiających zbiór, desykacja
Uwaga:
Dopuszcza się zastosowanie na plantacji lub jej części w sytuacji wystąpienia dużego
nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór lub gdy stan uprawy lub warunki
pogodowe uniemożliwiają osiągnięcie w sposób naturalny jednoczesnej fazy
dojrzałości uprawy do zbioru.

Etykieta środka ochrony roślin Roundup TransEnergy 450 SL, załącznik do decyzji MRiRW
Załącznik do decyzji MRiRW nr R-10/2017d z dnia 09.01.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-32/2014 z dnia 4 marca 2014 r.

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, jęczmień jary, rzepak ozimy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,2 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 - 3,2 l/ha.
Uwaga:
Niższą z zalecanych dawek stosować tylko w przypadku wykonywania desykacji.
Termin stosowania:
- zwalczanie perzu oraz innych chwastów uniemożliwiających zbiór:
Zabieg w zbożach wykonać na 10-14 dni, a w rzepaku ozimym na 7 dni przed
przewidywanym zbiorem. W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i
znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.
- desykacja: W przypadku zbóż środek stosować w fazie dojrzałości woskowej, gdy
wilgotność ziarna wynosi 20-30%, a w przypadku rzepaku ozimego środek stosować gdy
wilgotność nasion (mierzona wilgotnościomierzem) wynosi około 30%.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.

Uwagi:
W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub
późnym popołudniem.
Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu
opryskiwacza.
Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako
paszy lub podściółki dla zwierząt.

Przeciwskazania
Środka nie stosować:

w zbożach z wsiewkami roślin bobowatych,

w zbożach przeznaczonych na materiał siewny,

na plantacjach nasiennych rzepaku ozimego.

D. Ścierniska - po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych
w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów.
Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone, intensywnie rosnące
chwasty.
Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie wykonywać żadnych
zabiegów uprawowych.
W momencie opryskiwania perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co
najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć
co najmniej 5 cm wysokości a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście
właściwe.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0-5,0 l/ha.


Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

E. Tereny nieużytkowane rolniczo (place magazynowe, tereny przemysłowe, pobocza
dróg, drogi, ścieżki dla pieszych, chodniki, bruk, jak również inne stałe konstrukcje o
twardych lub półprzepuszczalnych powierzchniach, na których ma miejsce
niepożądany silny wzrost chwastów i konieczne jest ich całkowite wyeliminowanie,

Etykieta środka ochrony roślin Roundup TransEnergy 450 SL, załącznik do decyzji MRiRW
Załącznik do decyzji MRiRW nr R-10/2017d z dnia 09.01.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-32/2014 z dnia 4 marca 2014 r.
torowiska tramwajowe) z wyłączeniem: parków i ogrodów publicznych, terenów
sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki
zdrowotnej.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0-5,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych przez cały okres
wegetacji.
Dawki i terminy stosowania dostosować do występujących gatunków chwastów. Stosować
przy użyciu dowolnych opryskiwaczy polowych lub ręcznych. W przypadku stosowania
opryskiwaczy plecakowych stosować ciecz użytkową w dawce 0,16 l środka na 10 litrów
wody.

F. Likwidacja ugorów i odłogów
.
Środek nadaje się do stosowania na ugorach i odłogach w celu ich utrzymania i w przypadku
przywracania tych obszarów do użytkowania rolniczego.
Termin zabiegów:
wiosną – w okresie intensywnego wzrostu roślin do fazy ich zakwitania.
jesienią – w przypadku konieczności wykonania jesiennych prac uprawowych i siewów, na
intensywnie rosnące chwasty poza okresem ich kwitnienia.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0- 5,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200-300 l wody

Uwaga !
W jesiennym terminie zabiegu stosować wyższe z zalecanych dawki środka Roundup
TransEnergy 450 SL.


NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na polu, na którym stosowano Roundup TransEnergy 450 SL można uprawiać wszystkie
rośliny. Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć po 2 dniach, gdy na polu
zwalczano chwasty roczne i po 5 dniach, gdy zwalczano chwasty wieloletnie. W przypadku,
gdy na polu zwalczano jednocześnie chwasty roczne i wieloletnie zabiegi uprawowe
wykonać po 5 dniach.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środka nie stosować:
− przed wschodami chwastów,
− na rośliny mokre,
− przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 1 godziny po
opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu),
− podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej.
Etykieta środka ochrony roślin Roundup TransEnergy 450 SL, załącznik do decyzji MRiRW
Załącznik do decyzji MRiRW nr R-10/2017d z dnia 09.01.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-32/2014 z dnia 4 marca 2014 r.
2. Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na tereny sąsiadujące z terenem
opryskiwanym.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą,
z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a
popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową, a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej
ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło
hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

Mieszaniny środków sporządzać bezpośrednio przed zabiegiem.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Zalecane ciśnienie robocze: 2-3 atmosfery.
W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza zwrócić uwagę
na pełne odpowietrzenie zbiornika.
Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe (nie wcześniej niż 6 godzin po wykonaniu zabiegu) lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Bezpośrednio po zabiegu aparaturę dokładnie wymyć.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka
myjącego.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu i twarzy zabezpieczającą
przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej
oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych w przypadku stosowania opryskiwaczy polowych
konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków
wodnych.
Etykieta środka ochrony roślin Roundup TransEnergy 450 SL, załącznik do decyzji MRiRW
Załącznik do decyzji MRiRW nr R-10/2017d z dnia 09.01.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-32/2014 z dnia 4 marca 2014 r.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Zaleca się stosować środek poza okresem występowania kwitnących chwastów lub
mechaniczne ich usuwanie przed zabiegiem.
W czasie kwitnienia roślin uprawnych zaleca się stosowanie środka poza okresami
aktywności pszczół.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Kukurydza, ziemniak, cebula, marchew, pietruszka, por (z siewu), burak cukrowy - nie
dotyczy.
Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, jęczmień jary - 10 dni.
Rzepak ozimy - 7 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
2 - 5 dni.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą.
Przechowywać w temperaturze 0oC - 30oC z dala od źródeł ciepła.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony
roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących
postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub
etykietę.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się
pod opiekę lekarza.

Etykieta środka ochrony roślin Roundup TransEnergy 450 SL, załącznik do decyzji MRiRW
Załącznik do decyzji MRiRW nr R-10/2017d z dnia 09.01.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-32/2014 z dnia 4 marca 2014 r.
Okres ważności – 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Etykieta środka ochrony roślin Roundup TransEnergy 450 SL, załącznik do decyzji MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody