Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Roundup Ultra 170 SL


Załącznik do decyzji MRiRW nr R-496/2014d z dnia 22.12.2014 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 99/2012 z dnia 24.07.2012 r.
Posiadacz zezwolenia :
Monsanto Europe S.A./N.V., Haven 627, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpia, Królestwo Belgi ,
tel.: +32 3 568 51 23, fax: +32 3 568 50 90.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
Scotts Poland Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101 A, 04-041 Warszawa,
tel.: 22 465 6180, fax. 22 465 6191, e-mail: infopl@scotts.com
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony
roślin:
TARGET S.A., Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa,

tel.: 58 774 10 90, fax: 58 676 74 89, email: info@target.com.pl
R O U N D U P U L T R A 170 SL
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.
Zawartość substancji czynnej:
glifosat w postaci soli izopropyloaminowej (związek z grupy aminofosfonianów) - 170 g/l
(15,67%).

Zezwolenie MRiRW Nr R- 99/2012 z dnia 24.07.2012 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-496/2014d z dnia 22.12.2014 r.
EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia
P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub
etykietę.

OPIS DZIAŁANIA
ROUNDUP ULTRA 170 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do
sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zastosowań
amatorskich w celu zwalczania rocznych i wieloletnich chwastów jednoliściennych
i dwuliściennych na terenach przeznaczonych na założenie ogrodu, działki lub trawnika,
w ogrodach silne zachwaszczonych wieloletnimi chwastami dwuliściennymi przed
rozpoczęciem ich uprawy, na terenach wokół domu i na działce obok fundamentów
budynków, wzdłuż płotów i innych ogrodzeń, wokół drzew i kęp kwiatów, pod żywopłotami
i krzewami, między płytami i kostką chodnikową, na terenie obejścia i dróg dojazdowych, na
cmentarzach wokół grobów.
Środek Roundup Ultra 170 SL przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy
ręcznych.
Etykieta środka ochrony roślin Roundup Ultra 170 SL, załącznik do decyzji MRiRW 1

DZIAŁANIE NA CHWASTY
ROUNDUP ULTRA 170 SL jest herbicydem dolistnym. Pobierany jest przez liście, zielone
pędy i niezdrewniałą korę. Przemieszcza się on w całej roślinie i dociera do części
podziemnych: korzeni, rozłogów, bulw, cebul i kłączy, powodując ich zamieranie. Pierwsze
objawy działania na chwasty (więdnięcie i żółknięcie) są zwykle widoczne po upływie 7 do 14
dni od zastosowania środka. Zamieranie potraktowanych roślin następuje po około 3-4
tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie
przyspieszają działanie środka.
Środek Roundup Ultra 170 SL niszczy chwasty, które wzeszły i mają wystarczająco dużą
powierzchnię liści. Najlepsze efekty jego działania uzyskuje się gdy jest stosowany na
chwasty zielone i znajdujące się w fazie intensywnego wzrostu, dlatego też nie należy ścinać
chwastów przed zabiegiem.
Rośliny perzu są najbardziej wrażliwe na Roundup Ultra 170 SL, gdy osiągnęły wysokość 10-
25 cm i wytworzyły co najmniej 3 w pełni rozwinięte liście.
Dwuliścienne chwasty wieloletnie rozmnażające się przez nasiona i części podziemne są
najbardziej wrażliwe w fazie tuż przed kwitnieniem i w czasie kwitnienia. Chwasty
jednoroczne rozmnażające się przez nasiona są skutecznie niszczone środkiem przez cały
okres wegetacji.
Roundup Ultra 170 SL jest herbicydem nieselektywnym. W przypadku przedostania się
środka na części zielone roślin rosnących w sąsiedztwie następuje ich uszkodzenie, a nawet
całkowite ich zniszczenie. Z tego względu należy opryskiwać chwasty w dzień bezwietrzny
stosując osłony zapobiegające znoszeniu rozpylonej cieczy użytkowej na rośliny uprawne
rosnące w pobliżu.
STOSOWANIE ŚRODKA
1. Tereny przeznaczone na założenie ogrodu, działki, trawnika.
2. Tereny wokół domu i na działce obok fundamentów budynków, wzdłuż płotów
i innych ogrodzeń, między płytami i kostką chodnikową, wokół drzew i kęp
kwiatów, pod żywopłotami i krzewami.
3. Tereny obejść i dróg dojazdowych, cmentarze, miejsca wokół grobów.
4. Ogrody silne zachwaszczone wieloletnimi chwastami dwuliściennymi przed
rozpoczęciem ich uprawy.

UWAGA!
Środka Roundup Ultra 170 SL nie stosować na trawnikach.
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 60 ml/40 m2.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 30 – 60 ml/40 m2.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 1l/40 m2.
Chwasty wrażliwe:
30 ml środka w 1 l wody na 40 m2: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa,
koniczyna polna, krwawnik pospolity, miotła zbożowa, mniszek pospolity, perz właściwy,
przymiotno kanadyjskie, rumianek pospolity, wiechlina roczna.
60 ml środka w 1 l wody na 40 m2: babka lancetowata, bodziszek drobny, bylica
pospolita, ostrożeń polny, pokrzywa zwyczajna.
W trakcie zabiegu starać się dokładnie pokryć zielone części chwastów, nie dopuszczając
jednak do spływania środka z liści. Aby uniknąć znoszenia środka na sąsiednie rośliny
uprawne, używać osłony lub ekrany, najlepiej wykonane z foli . Po zabiegu zużytą folię
składać w taki sposób, aby powierzchnia, na której znajdują się krople środka znalazła się
wewnątrz. Przez kilkanaście godzin po zabiegu unikać chodzenia po opryskiwanym terenie
ze względu na możliwość przenoszenia środka na obuwiu. Po zastosowaniu środka nie
Etykieta środka ochrony roślin Roundup Ultra 170 SL, załącznik do decyzji MRiRW 2

wykonywać żadnych prac uprawowych przez minimum tydzień. Czas ten potrzebny jest do
przemieszczenia się herbicydu do części podziemnych chwastów i całkowitego ich
zniszczenia. Po upływie tego czasu można przystąpić do uprawy gleby, siewu lub sadzenia
roślin.
Zabiegi uprawowe wykonywane przed zastosowaniem środka mogą spowodować pocięcie
podziemnych części chwastów i uniemożliwić dotarcie do nich środka. Może to w efekcie
obniżyć skuteczność działania środka.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na terenie, na którym stosowano środek można uprawiać wszystkie rośliny.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA
1. Środka nie stosować:
− przed wschodami chwastów, na liście, pędy oraz niezdrewniałą korę drzew i krzewów
ze względu na możliwość uszkodzenia roślin,
− na rośliny mokre,
− przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 3 godzin po
opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu),
− w mieszaninach z innymi herbicydami, środkami zwiększającymi przyczepność lub
przeciwpieniącymi,
− podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej.
2. Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne i tereny
sąsiadujące z terenem opryskiwanym.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą,
a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i wymieszać.
Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa
znajduje się w zbiorniku opryskiwacza zwrócić uwagę na pełne odpowietrzenie zbiornika.
Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć!
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:
− po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli
jest to możliwe (nie wcześniej niż 3 godziny po zakończeniu zabiegu) lub
− unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
− unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Bezpośrednio po zabiegu aparaturę dokładnie wymyć.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka
myjącego.
Etykieta środka ochrony roślin Roundup Ultra 170 SL, załącznik do decyzji MRiRW 3

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść i nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
W przypadku zanieczyszczenia oczu i skóry przemyć je natychmiast dużą ilością wody
i zasięgnąć porady lekarza.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Stosować rękawice ochronne.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż mu opakowanie lub
etykietę.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód produktem lub jego opakowaniem.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
7 dni.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą.
Przechowywać w temperaturze 0oC -30oC, z dala od źródeł ciepła.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów.
Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony
roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących
postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.
Etykieta środka ochrony roślin Roundup Ultra 170 SL, załącznik do decyzji MRiRW 4

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności - 2 lat
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr parti - ........
Etykieta środka ochrony roślin Roundup Ultra 170 SL, załącznik do decyzji MRiRW 5

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody