Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Rubikon 67,8 WGZał do pozw. MRiRW Nr R- 26/2016 h.r. z dnia 14.03. 2016 r.
Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:
MADEZ Firma Usługowo-Handlowa Mariusz Rudnicki ul. Myśliborska 5a, 74-250 Lipiany
RUBIKON 67,8 WG
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnych:
metalaksyl - M
(związek z grupy fenyloamidów) – 3,8% (38,8 g/kg),
mankozeb (związek z grupy ditiokarbaminianów) – 64% (640 g/kg).
Pozwolenie MRiRW nr R – 26/2016 h.r. z dnia 14.03.2016 r.
Uwaga
H 317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H 361d – Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.
H 410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P 201 – Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P 280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P 302+P 352 – W przypadku dostania się na skórę umyć dużą ilością wody z mydłem.
P 308 + P 313 – W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę
lekarza.
Zebrać wyciek.
OPIS DZIAŁANIA
RUBIKON 67,8 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny
wodnej o działaniu układowym i kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego w okresie
intensywnego wzrostu roślin, przeznaczony do ochrony przed chorobami grzybowymi ziemniaka,
winorośli, tytoniu, uprawianych w gruncie: pomidora, cebuli, brokuła, kalafiora, sałaty, roślin
ozdobnych oraz uprawianych pod osłonami: ogórka i roślin ozdobnych.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych, sadowniczych
i ręcznych.
STOSOWANIE ŚRODKA
2
1. Ziemniak
alternarioza
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Zapobiegawczy zabieg przeciwko alternariozie zaleca się wykonać tylko na plantacjach odmian
wrażliwych na alternariozę, w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby na dolnych
liściach, od fazy rozwiniętego 5 liścia na pędzie głównym do końca fazy dojrzewania (BBCH 15-
90).
zaraza ziemniaka
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha.
Większą ilość wody stosować w przypadku silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Opryskiwanie wykonać zgodnie z sygnalizacją lub na odmianach wczesnych w okresie zwierania
się roślin w rzędach, a na odmianach późnych po wystąpieniu pierwszych objawów zarazy na
odmianach wczesnych, od fazy rozwiniętego 5 liścia na pędzie głównym do końca fazy
dojrzewania (BBCH 15 - 90).
W wyjątkowych przypadkach silnego zagrożenia zarazą ziemniaka, zabieg środkiem Rubikon
67,8 WG można powtórzyć po 10 dniach od pierwszego opryskiwania.
Odstęp między zabiegami: co 10 – 14 dni.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym
: 2.
Uwaga:
Dalsze zabiegi wykonywać używając środków kontaktowych po 7 - 10 dniach od ostatniego
stosowania środka Rubikon 67,8 WG, pamiętając o przemiennym ich stosowaniu.
2. Pomidor uprawiany w gruncie
zaraza ziemniaka, alternarioza
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,25 kg/ha.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 – 10 dni.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Zalecana ilość wody: 600 - 800 l/ha.
Ilość wody dostosować do wielkości roślin.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Zabiegi wykonywać zgodnie z sygnalizacją, od fazy rozwiniętego 5 liścia właściwego na pędzie
głównym do fazy pełnej dojrzałości owoców (BBCH 15 - 89). Środek stosować przemiennie
z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
3. Cebula uprawiana w gruncie
mączniak rzekomy
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów: 3.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 – 10 dni.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Zabiegi wykonać zgodnie z sygnalizacją, od fazy wyraźnie widocznego drugiego liścia na pędzie
głównym do końca fazy rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 12-49).
Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.
Etykieta Rubikon 67,8 WG
3
STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH
I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH
Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność
środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych
ponosi wyłącznie jego użytkownik
1. Ogórek uprawiany pod osłonami
mączniak rzekomy
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów: 3.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 - 10 dni.
Zalecana ilość wody: 600 - 800 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Zabiegi wykonać z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy 5 liścia do końca
fazy dojrzewania owoców ogórka.
2. Brokuł uprawiany w gruncie
bielik krzyżowych /rdza biała krzyżowych
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów: 3.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 - 21 dni.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Zabiegi wykonać z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy 3 liścia do końca
fazy ciasno zamkniętej główki o typowej wielkości i kształcie.
3. Kalafior uprawiany w gruncie
bielik krzyżowych /rdza biała krzyżowych
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów: 3.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 - 21 dni.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Zabiegi wykonać z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy 3 liścia do końca
fazy ciasno zamkniętej główki o typowej wielkości i kształcie.
4. Sałata uprawiana w gruncie
mączniak rzekomy
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 – 14 dni.
Zalecana ilość wody: 300 - 800 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Zabiegi wykonać zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy
3 liścia do końca fazy osiągnięcia typowej masy liści.
5. Winorośl
mączniak rzekomy
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 kg/ha.
Etykieta Rubikon 67,8 WG
4
Maksymalna liczba zabiegów: 3.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 – 14 dni.
Zalecana ilość wody: 700 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Zabiegi wykonać zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy
wyraźnie widocznych kwiatostanów do końca fazy kwitnienia.
6. Tytoń
mączniak rzekomy
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 dni.
Zalecana ilość wody: 400 - 500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Zabiegi wykonać zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, nie
wcześniej niż po wysadzeniu rozsady (tj. od fazy 5 – 6 liści). Drugi zabieg wykonać po ok. 10
dniach (faza 9-12 liści).
7. Rośliny ozdobne uprawiane w gruncie i pod osłonami
mączniak rzekomy, fytoftoroza (liści i łodyg)
Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,25% (0,25 kg środka
w 100 l wody).
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,25% (0,25 kg środka w 100 l wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 100 l/1000 m2.
Maksymalna liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni.
Zabiegi wykonać zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od
czerwca do września.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ
ROLNICZĄ

1. Ś
rodek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych .
2. Warunkiem skuteczności zabiegu jest dokładne pokrycie roślin cieczą użytkową.
3. Nie stosować środka w czasie opadu deszczu lub przed spodziewanym deszczem.
4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać
przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i
uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz
w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Etykieta Rubikon 67,8 WG
5
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz
skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli
jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest określenie strefy ochronnej w poniżej
podanej odległości od zbiorników i cieków wodnych dla:
− 3 metrów – ziemniak, pomidor, ogórek,
− 5 metrów – cebula, sałata, kalafior, brokuł, tytoń, rośliny ozdobne,
− 10 metrów – winorośl.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych w przypadku
stosowania opryskiwaczy sadowniczych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych w przypadku
stosowania opryskiwaczy polowych.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
− ogórek
- 3 dni,
− pomidor, ziemniak
- 7 dni,
− cebula, brokuł, kalafior, sałata
- 28 dni,
− winorośl
- 56 dni,
− tytoń
- nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w
którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
nie dotyczy.
Etykieta Rubikon 67,8 WG
6
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
nie dotyczy.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające
przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą,
− w temperaturze 0 oC - 30oC, z dala od źródeł ciepła.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności - 3 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr parti - .........
Etykieta Rubikon 67,8 WG

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody