Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Rubric XL 300 SC
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 238/2016 z dnia 21.12.2016 r.

Posiadacz zezwolenia:
CHEMINOVA A/S, Thyborønvej 78, DK-7673 Harboøre, Królestwo Danii

adres do korespondencji:
CHEMINOVA A/S, P.O. BOX 9, DK-7620 Lemvig, Królestwo Danii,
tel.: 00 45 969 096 90, fax: 00 45 969 096 091

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
CHEMINOVA Polska Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 212 A, 02-486 Warszawa,
tel.: +48 22 571 40 50 , fax: +48 22 571 40 51


Rubric XL ® 300 SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnych:
azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) - 200 g/l (18,52 %)
epoksykonazol (związek z grupy triazoli) - 100 g/l (9,26 %)

Inne substancje stwarzające zagrożenie niebędące substancją czynną:

- 1,2-benzoizotiazolin-3-on
- glikol propylenowy


Zezwolenie MRiRW nr R- 238/2016 z dnia 21.12.2016 r.Niebezpieczeństwo


H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka.
H360Df - Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Podejrzewa się, że działa szkodliwie
na płodność.
H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie
z instrukcją użycia.

P201 - Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
1
Etykieta środka ochrony roślin Rubric XL ® 300 SC – załącznik do zezwolenia MRiRW

P280 - Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P308 + P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę
lekarza.
P301 + P312 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM
ZATRUĆ lub lekarzem.
P391 - Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Rubric XL ® 300 SC jest fungicydem, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania
wodą, o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie
pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego, jęczmienia ozimego i jęczmienia jarego przed
chorobami grzybowymi.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy
polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima
mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, rdza żółta, rdza brunatna
pszenicy

Pszenżyto ozime
mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza liści, rdza żółta

Żyto ozime
rdza brunatna żyta

Jęczmień jary, jęczmień ozimy
mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza
jęczmienia, ramularioza (Ramularia collo-cygni)

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych
objawów chorób w następujących terminach:
– pszenica ozima, pszenżyto ozime: od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy
kwitnienia (BBCH 30-69),
– jęczmień jary, jeczmień ozimy, żyto ozime: od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy
kłoszenia (BBCH 30-59).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Uwaga
Środek może wykazywać średni poziom skuteczności w ochronie pszenicy ozimej
i pszenżyta ozimego przed septoriozą, jęczmienia jarego i ozimego przed rynchosporiozą
zbóż oraz jęczmienia jarego przed ramulariozą.

2
Etykieta środka ochrony roślin Rubric XL ® 300 SC – załącznik do zezwolenia MRiRW

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ
ROLNICZĄ

1. Środka nie stosować:
− na rośliny mokre, chore i uszkodzone,
− w czasie nadmiernej suszy,
− po nocnych przymrozkach oraz przed spodziewanymi przymrozkami.
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych, przy czym szczególną
ostrożność zachować w przypadku sąsiadujących upraw roślin dwuliściennych,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
3. Środek zawiera dwie substancje czynne o różnym mechanizmie działania: epoksykonazol,
należący do grupy inhibitorów syntezy steroli - SBI (wg FRAC Grupa 3) i azoksystrobinę,
należącą do grupy fungicydów strobilurynowych – inhibitorów oddychania - QoI (wg FRAC
Grupa 11). W ramach strategii odpornościowej zaleca się stosowanie środka głównie
zapobiegawczo i tylko w zalecanej dawce.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Przed przystąpieniem do sporządzania
cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika
opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania
przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową
i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka Rubric XL ® 300 SC do zbiornika
opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie
wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz
skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli
jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same
środki ochrony osobistej.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Ze względu na możliwe uszkodzenia roślin niezbożowych przez resztki substancji czynnych środka
pozostawione w opryskiwaczu zaleca się następujacy sposób mycia opryskiwacza:
– natychmiast po zabiegu opróżnić całkowicie zbiornik i usunąć czystą wodą resztki cieczy
użytkowej z zewnętrznych powierzchni opryskiwacza,
– napełnić zbiornik czystą wodą, przepłukać układ opryskiwacza wodą w ilości co najmniej 1/10
objętości zbiornika, następnie zbiornik całkowicie opróżnić,
– napełnić zbiornik czystą wodą do połowy objętości, zamieszać i ponownie przepłukać układ
opryskiwacza, dopełnić wodą do pełnej objętości i płukać zbiornik przez co najmniej 15 minut z
włączonym mieszadłem, ponownie przepłukać układ, następnie zbiornik całkowicie opróżnić,
3
Etykieta środka ochrony roślin Rubric XL ® 300 SC – załącznik do zezwolenia MRiRW

– powyższą czynność powtórzyć w przypadku niecałkowitego opróżnienia zbiornika,
– części składowe rozpylaczy, filtry i sita rozmontować, wymyć i wypłukać osobno w czystej
wodzie,
– ponownie napełnić zbiornik czystą wodą i przepłukać układ opryskiwacza wodą w ilości co
najmniej 1/10 objętości zbiornika, następnie zbiornik całkowicie opróżnić.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,
które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek oraz pracowników:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed
oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie
przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Stosować rękawice ochronne podczas zbioru oraz kontaktu z roślinami potraktowanymi środkiem.
Po stosowaniu środka umyć dokładnie ręce.
Unikać zanieczyszczenia skóry.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej
o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające
przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą,
− w temperaturze 5-30°C, w suchych miejscach.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
4
Etykieta środka ochrony roślin Rubric XL ® 300 SC – załącznik do zezwolenia MRiRW

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.


PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.


Okres ważności - 2 lata.
Data produkcji -
Zawartość netto -
Nr partii -


5
Etykieta środka ochrony roślin Rubric XL ® 300 SC – załącznik do zezwolenia MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody