Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Sacron WGZałącznik do decyzji MRiRW nr R-30/2016d
z dnia19.01.2016 r. zmieniającej zezwolenia
MRiRW nr R - 5/2014zr z dnia 14.01.2014 r.
Posiadacz zezwolenia:
UPL Europe Ltd., The Centre 1 st Floor, Birchwood Park, Warrington, WA3 6YN, Zjednoczone
Królestwo Wielkiej Brytani i Irlandi Północnej, tel.: +44 (0)1925 81 9999,
fax: +44 (0) 1925 81 7425
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
UPL Polska Sp. z o.o., ul. Na Przełaj 8, 03-092 Warszawa,tel/fax: + 48 22 614 00 45
SACRON WG
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.
Zawartość substancji czynnej:
cymoksanil (związek z grupy iminoacetylomoczników) - 450 g/kg (45%)
Zezwolenie MRiRW nr R -5/2014zr z dnia 14.01.2014 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-30/2016d z dnia 19
+.01.2016 r.

Uwaga
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H361fd - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie
na dziecko w łonie matki.
H373 - Może powodować uszkodzenie narządów (krew, grasica) poprzez długotrwałe lub
powtarzane narażenie drogą pokarmową.
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH208 - Zawiera cymoksanil. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH 401- W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P101- W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102-Chronić przed dziećmi.
P260-Nie wdychać rozpylonej cieczy.
P270- Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P280-Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.
P301+312-W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się
z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
Etykieta środka ochrony roślin Sacron WG, załącznik do decyzji MRiRW
P308+313 -W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę
lekarza.
P391- Zebrać wyciek.
OPIS DZIAŁANIA
SACRON WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej
o działaniu wgłębnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka
przed zarazą ziemniaka. Do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
STOSOWANIE ŚRODKA
ZIEMNIAK
zaraza ziemniaka
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,22 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,22 kg/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Środek stosować wyłącznie w mieszaninie ze środkami ochrony roślin Penncozeb 80 WP lub
Vondozeb 75 WG, zawierającymi substancję czynną mankozeb, w dawkach zalecanych
oraz z uwzględnieniem maksymalnej liczby zabiegów w sezonie wegetacyjnym.
Termin zabiegu:
Pierwszy zabieg wykonywać zgodnie z sygnalizacją lub:
na odmianach wczesnych - w okresie zwierania się roślin w międzyrzędziach,
na odmianach późnych - z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby w danym rejonie na
odmianach wczesnych.
Po wykonaniu pierwszego zabiegu środkiem o działaniu systemicznym lub środkiem Sacron WG
w mieszaninie ze środkiem Penncozeb 80 WP lub Vondozeb 75 WG, następne zabiegi
wykonywać w miarę potrzeby co 7-10 dni.
Większą ilość wody stosować w uprawach zagęszczonych lub o silnie rozwiniętej naci
ziemniaczanej.
UWAGA
W ramach strategi antyodpornościowej zaleca się:
- włączenie do programu ochrony ziemniaka przed zarazą ziemniaka środków zawierających
substancje czynne o różnych mechanizmach działania,
- wybór środków zawierających cymoksanil do maksymalnie połowy przewidzianych w sezonie
zabiegów.
Sporządzanie cieczy roboczej
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać
Etykieta środka ochrony roślin Sacron WG, załącznik do decyzji MRiRW
przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem)
i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu cieczy użytkowej do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło
hydrauliczne ciecz mechaniczne wymieszać.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Opróżnione opakowania po środku przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Zebrać rozsypany produkt.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:
nie dotyczy
Okres prewencji dla pszczół (okres zapobiegający zatruciu): nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Ziemniak – 14 dni
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w
którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
nie dotyczy
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to
możliwe, pokaż etykietę.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające
przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą.
Etykieta środka ochrony roślin Sacron WG, załącznik do decyzji MRiRW
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 0 oC - 30oC z dala od
źródeł ciepła.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr parti - ........
Etykieta środka ochrony roślin Sacron WG, załącznik do decyzji MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody