Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Saherb 180 SCZałącznik do decyzji MRiRW nr R - 804/2015d z dnia 30.09.2015 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R – 31/2011 z dnia 18.04.2011 r.
Posiadacz zezwolenia: UPL Europe Ltd., The Centre, Birchwood Park, Warrington,
Cheshire, WA3 6YN, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
tel.: +44 (0)1925 81 9999, fax: +44 (0) 1925 81 7425.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
UPL Polska Sp. z o.o., ul. Na Przełaj 8, 03-092 Warszawa, Rzeczpospolita Polska,
tel./fax: 22 614 00 45.
SAHERB 180 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnych:
fenmedifam - związek z grupy fenylokarbaminianów – 60 g/l (5,87%)
desmedifam - związek z grupy fenylokarbaminianów – 60 g/l (5,87%)
etofumesat - związek z grupy pochodnych benzofuranu – 60 g/l (5,87%)
Zezwolenie MRiRW nr R - 31/2011 z dnia 18.04.2011 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 309/2012d z dnia 22.11.2012 r.,
zmienione decyzją MRiRW nr R - 59/2013 z dnia 04.03.2013 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 804/2015d z dnia 30.09.2015 r.
UWAGA
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P280 – Stosować odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P337+P313 - W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P391 – Zebrać wyciek.
OPIS DZIAŁANIA
SAHERB 180 SC jest środkiem chwastobójczym w formie stężonej zawiesiny do
rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego
zwalczania chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i truskawce.
Środek Saherb 180 SC stosuje się przy użyciu opryskiwacza polowego.
Etykieta środka Saherb 180 SC, załącznik do decyzji MRiRW
Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 804/2015d z dnia 30.09.2015 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R – 31/2011 z dnia 18.04.2011 r.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek Saherb 180 SC pobierany jest przez liście i korzenie chwastów. Dzięki
działaniu etofumesatu poprzez glebę środek ogranicza zachwaszczenie wtórne.
Najskuteczniej działa na chwasty znajdujące we wczesnych fazach rozwojowych
(w fazie liścieni).
Chwasty wrażliwe: fiołek polny, tasznik pospolity, tobołki polne, przetacznik perski,
przytulia czepna, gwiazdnica pospolita.
Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, rdest powojowaty.
Chwasty średnio odporne: samosiewy rzepaku.
STOSOWANIE ŚRODKA
Burak cukrowy
Niezależnie od fazy rozwojowej buraka; chwasty w fazie liścieni
Pierwszy zabieg - burak w fazie 2 liści właściwych
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Drugi zabieg
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Trzeci zabieg
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów: 3
Odstęp pomiędzy zabiegami: 5 – 10 dni
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach małoobszarowych
Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin
stosowanego w uprawach małoobszarowych
p
onosi wyłącznie jego użytkownik .
Truskawka
Plantacje nowo sadzone
Środek stosować po osiągnięciu przez chwasty fazy liścieni (przeciętnie 7-10 dni po
uprawieniu gleby i posadzeniu truskawek) metodą dawek dzielonych, w formie trzech
zabiegów:
Pierwszy zabieg
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Drugi zabieg
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Trzeci zabieg
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów: 3
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 – 14 dni w zależności od tempa rozwoju chwastów
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Na plantacjach owocujących w roku sadzenia (uprawa sterowana), środek stosować
przed kwitnieniem truskawek lub po zbiorze owoców
Etykieta środka Saherb 180 SC, załącznik do decyzji MRiRW
Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 804/2015d z dnia 30.09.2015 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R – 31/2011 z dnia 18.04.2011 r.
Plantacje owocujące (przynajmniej jednoroczne)

Środek stosować po osiągnięciu przez chwasty fazy liścieni, metodą dawek
dzielonych, w formie trzech zabiegów:
Pierwszy zabieg
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Drugi zabieg
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Trzeci zabieg
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów: 3
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 – 14 dni w zależności od tempa rozwoju chwastów
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Środek stosować przed kwitnieniem truskawek lub po zbiorze owoców

Środek stosować, gdy chwasty są w fazie 2 liści właściwych, metodą dawek
dzielonych, w formie dwóch zabiegów.
Pierwszy zabieg
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Drugi zabieg
Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 – 14 dni w zależności od tempa rozwoju chwastów
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Środek stosować przed kwitnieniem truskawek lub po zbiorze owoców
Uwaga
Podczas opryskiwania truskawek odmian innych niż ‘Senga Sengana’, szczególnie
truskawek deserowych, zwrócić uwagę na reakcję roślin po pierwszym zabiegu.
W przypadku wystąpienia uszkodzeń, ograniczyć liczbę zabiegów wykonywanych na
intensywnie rosnące rośliny, z dużą liczbą młodych liści.
Następstwo roślin
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji, nie stwarzając zagrożenia
dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji buraka cukrowego lub truskawki (w
wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) na polu tym po
wykonaniu orki można uprawiać tylko buraki lub truskawki.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Środka nie stosować:
− na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez szkodniki,
− na rośliny mokre,
− w temperaturze powietrza (mierzonej przy gruncie) poniżej 12oC i powyżej
20oC, w okresie upałów w południe i dużego nasłonecznienia,
− w okresie spodziewanych przymrozków,
− w większej ilości wody niż 300 l/ha,
− podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na
sąsiednie rośliny uprawne.
Etykieta środka Saherb 180 SC, załącznik do decyzji MRiRW
Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 804/2015d z dnia 30.09.2015 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R – 31/2011 z dnia 18.04.2011 r.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i
uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną
jej ilość.
Sporządzając ciecz użytkową środka należy najpierw do zbiornika opryskiwacza
(napełnionego 50-100 l wody) wlać (dokładnie mieszając) odmierzoną ilość środka.
Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą
do potrzebnej ilości, ciągle dokładnie mieszając.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem, bezpośrednio po sporządzeniu cieczy
użytkowej środka. Nie należy pozostawiać cieczy użytkowej środka w zbiorniku
opryskiwacza bez mieszania przez dłuższy czas np. przez noc.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający
ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów
Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono
zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających
biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy
użytkowej.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie
zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej
i które zwróciły się o taką informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed
oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze)
w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
Etykieta środka Saherb 180 SC, załącznik do decyzji MRiRW
Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 804/2015d z dnia 30.09.2015 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R – 31/2011 z dnia 18.04.2011 r.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka
konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów
nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym
zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta
(okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni
roślin
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej
(okres karencji):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę
do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji
dla pasz):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można
siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA
OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,
napojami lub paszą,
− w temperaturze 0 oC - 30oC z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin
do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania
odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin
będących środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub
etykietę.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
Etykieta środka Saherb 180 SC, załącznik do decyzji MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody