Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Sakarb 30 WGZal. do pozw. MRiRWnrR-30/2013 h.r.z dnia 4.07.2013 r.
Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:
GENERIKS Sp. z o.o., Sp. K., ul. Wolborska 6B, 97-300 Piotrków Trybunalski tel.: 44 733 93
33, fax: 44 733 93 33.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i
środowiska
S A K A R B 30 WG
Środek ochrony roślin przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
indoksakarb (związek z grupy oksadiazyn) - 300 g/kg (30%)
Pozwolenie MRiRW nr R - 30/2013h.r z dnia 4.07.2013r.
Zawiera indoksakarb. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Działa szkodliwie po potknięciu.
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne
zmiany w środowisku wodnym.
Działa bardzo toksycznie na pszczoły w dawce powyżej 0,167 kg środka /ha.
I OPIS DZIAŁANIA
Środek owadobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu
kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania jaj oraz larw szkodliwych owadów
zjadających liście w roślinach sadowniczych, warzywnych i rolniczych. Na roślinie środek działa
powierzchniowo. Środek działa na komórki nerwowe owada, co prowadzi do paraliżu, a
następnie do śmierci szkodnika w czasie 24-60 godzin od pobrania środka wraz z pokarmem.
Szkodnik przestaje żerować po 2-8 godzinach od zabiegu. Środek przeznaczony do stosowania
przy użyciu opryskiwaczy polowych oraz sadowniczych.
II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
ROŚLINY SADOWNICZE Jabłoń
Owocówka jabłkóweczka
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania - 0,2 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,17 - 0,2 kg/ha
Termin stosowania: Opryskiwać w okresie intensywnego lotu motyli i składnia jaj (na kilka dni
przed rozpoczęciem wylęgu gąsienic) od początku fazy rozwoju owoców (BBCH 71) do fazy
BBCH 77 tj. fazy, gdy owoc osiąga 70% typowej wielkości.
Zwójki liściowe
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,17 kg/ha
Termin stosowania: Opryskiwać latem w okresie wylęgania się gąsienic od początku fazy
rozwoju owoców (BBCH 71) do fazy BBCH 77 tj. fazy, gdy owoc osiąga 70% typowej wielkości.
Zalecana ilość wody: 500 - 900 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym 3.
Odstęp między zabiegami 10 dni.
ROŚLINY WARZYWNE
Kapusta głowiasta biała
Bielinek kapustnik
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania - 0,12 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,1 - 0,12 kg/ha
Termin stosowania: Opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic od początku fazy
kwitnienia (BBCH 61) do końca fazy dojrzewania owoców i nasion (BBCH 89).
Bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,1 kg/ha.
Termin stosowania: Opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic.
Zalecana ilość wody: 500 - 600 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym 3.
Odstęp między zabiegami: 10 dni.
ROŚLINY ROLNICZE
Kukurydza
Omacnica prosowianka,
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania - 0,15 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,125- 0,15 kg/ha
Zalecany jest dodatek adiuwanta Trend 90 EC w ilości 0,1% (100 ml na 100 I). Termin
stosowania: Opryskiwać od początku masowego wylotu motyli do momentu wylęgu pierwszych
larw nie wcześniej niż od fazy czwartego kolanka (BBCH 34) i nie później niż do fazy pełnej
dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 77). Wyższą dawkę stosować w przypadku dużej
liczebności szkodnika lub starszych roślin kukurydzy.
Zastosowanie środka zapewnia średni poziom zwalczania szkodnika.
Zalecana ilość wody: 300 - 400 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym 2
Odstęp między zabiegami 10 dni
Zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania-0,15 kg/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,125 - 0,15 kg/ha
Zalecany jest dodatek adiuwanta Trend 90 EC w ilości 0,1% (100 ml na 100 I).
Termin stosowania: Opryskiwać od fazy kwitnienia (początek pylenia) (BBCH 63) do początku
fazy dojrzałości woskowej (BBCH 83).
Zalecana ilość wody: 200 - 400 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym 1
UWAGI
Wyższe z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodników, na szkodniki
w starszych fazach rozwojowych oraz w późniejszych fazach rozwojowych roślin (kukurydza).
Środek Sakarb 30 WG nie powinien być stosowany częściej lub 3 razy w okresie wegetacji
danej rośliny uprawnej, przemiennie z insektycydami o odmiennym mechanizmie działania, w
odstępach nie krótszych niż 10 dni.
Środek stosować nie później niż do 30 minut przed przewidywanymi opadami deszczu. Ul
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą {z
włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny
wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić
wodą do potrzebnej ilości. Włączyć mieszadło minimum 10 minut przed zabiegiem, w celu
dokładnego rozpuszczenia preparatu.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz
mechanicznie wymieszać. W przypadku tego typu opryskiwaczy, najpierw rozpuścić preparat w
niewielkiej ilości wody i następnie wlać do zbiornika opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA
KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ
WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji).
Nie dotyczy
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu).
Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY
UPRAWNEJ (okres karencji).
Jabłoń - 7 dni
Kapusta głowiasta biała - 3 dni
Kukurydza -14 dni
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE
NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI
(okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy
5. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W
KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO

Nie dotyczy
6. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub
etykietę.
7. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody. Nie zanieczyszczać
wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód
powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i
dróg.
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
W przypadku upraw roślin sadowniczych w celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w
czasie kwitnienia. Nie używać w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek. Nie stosować, kiedy
występują kwitnące chwasty.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym traktowania ich jako surowce wtórne.
V PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta
w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk-(58) 682 04 04
Rzeszów
(17)866 44 09
Kraków-(12) 411 99 99
-Sosnowic (32)266 11 45
Lublin- (81) 740 26 76
Warszawa (22)619 08 97
Łódź- (42)657 99 00
Wrocław
(71) 343 30 08
Poznań - (61)847 69 46
-Tarnów -
(14)631 54 09
VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie
zamknięty. Przechowywać z dala od źródeł
ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze
wentylowanym miejscu.
Nie dopuścić do przemarznięcia środka.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -.......

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody