Dzwonek  Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Saracen 050 SC
Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 563/2016d z dnia 06.12.2016 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 71/2015 z dnia 15.04.2015 r.

Posiadacz zezwolenia:
Cheminova A/S, Thyborønvej 78, DK-7673 Harboøre, Królestwo Danii, tel.: 00 45 969 096
90, fax: 00 45 969 096 091

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
Cheminova Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212 A, 02-486 Warszawa,
tel. 22 571 40 50 , fax: 22 571 40 51SARACEN 050 SC


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
florasulam (substancja z grupy triazolopirymidyn) - 50 g/l (4,81%)

Substancje niebezpieczne niebędące substancją czynną:
1,2-benzoizotiazolin-3-on - 0,02 %


Zezwolenie MRiRW nr R - 71/2015 z dnia 15.04.2015 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R - 35/2016d z dnia 21.01.2016 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 563/2016d z dnia 06.12.2016 r.
Uwaga

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


EUH208 - Zawiera 1,2-benzoizotiazolin-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji
alergicznej.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P391 - Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
SARACEN 050 SC jest to środek chwastobójczy w formie koncentratu stężonej zawiesiny do
rozcieńczania wodą, przeznaczony do wiosennego zwalczania chwastów dwuliściennych
w zbożach ozimych i jarych. Jest to środek chwastobójczy o działaniu układowym.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
Etykieta środka ochrony roślin Saracen 050 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW
1
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Substancja czynna środka - florasulam blokuje działanie enzymu - syntetazy
acetylomleczanowej (ALS), biorącego udziału w biosyntezie aminokwasów, co powoduje
w konsekwencji zahamowanie wzrostu oraz rozwoju chwastów. Substancja czynna
pobierana jest przez liście chwastów, a następnie szybko przemieszana w roślinie.
Efekt działania pojawia się po kilku dniach. Symptomy pojawiają się najpierw na górnych
stożkach wzrostu rośliny, jako nekrozy i chlorozy. Górne liście są zwiędnięte i stopniowo
efekt ten dotyka liście z niższych partii rośliny. Widoczne są także chlorozy lub czerwienienie
liści. Następuje też spowolnienie lub zahamowanie wzrostu. Całkowita zaschniecie liści
następuje po 7-10 dniach w korzystnych warunkach lub do 6-8 tygodni w niekorzystnych.

Spektrum wrażliwości chwastów w zbożach ozimych na środek w dawce 0,1 l/ha:
Chwasty wrażliwe:
gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka
polna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity,
tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, rdest powojowaty (rdestówka powojowata).
Chwasty średnio odporne: chaber bławatek, jasnota purpurowa, przetacznik perski, rdest
ptasi.
Chwasty odporne: dymnica pospolita, fiołek polny, chwasty jednoliścienne.

Spektrum wrażliwości chwastów w zbożach jarych na środek w dawce 0,1 l/ha:
Chwasty wrażliwe:
gwiazdnica pospolita, gorczyca polna, maruna bezwonna, rdest
powojowaty (rdestówka powojowata), żółtlica drobnokwiatowa, przetacznik perski, przytulia
czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe: chaber bławatek, rdest plamisty, poziewnik szorstki.
Chwasty średnio odporne: komosa biała, fiołek polny, jasnota purpurowa.
Chwasty odporne: bodziszek drobny, chwasty jednoliścienne.

Spektrum wrażliwości chwastów w zbożach jarych na środek w dawce 80 ml/ha:
Chwasty wrażliwe:
gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, rdest powojowaty (rdestówka
powojowata), żółtlica drobnokwiatowa, przetacznik perski.
Chwasty średnio wrażliwe: przytulia czepna, chaber bławatek.
Chwasty odporne: fiołek polny, komosa biała, bodziszek drobny, chwasty jednoliścienne.

STOSOWANIE ŚRODKA

PSZENICA OZIMA, JĘCZMIEŃ OZIMY, PSZENŻYTO OZIME, ŻYTO OZIME.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować wczesną wiosną po ruszeniu wegetacji chwastów.
Opryskiwać od fazy 3 liścia do fazy drugiego kolanka zboża (BBCH 13-32).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1


PSZENICA JARA, JĘCZMIEŃ JARY, OWIES

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania:
0,08 - 0,1 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować wczesną wiosną po ruszeniu wegetacji chwastów.
Opryskiwać od fazy 3 liścia do fazy drugiego kolanka zboża (BBCH 13-32).
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Etykieta środka ochrony roślin Saracen 050 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW
2NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin
uprawianych następczo.
W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku
uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki), po wykonaniu uprawy
przedsiewnej na polu tym można uprawiać pszenicę jarą, jęczmień jary, owies i kukurydzę.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
Środka nie stosować:
- na rośliny mokre, chore i uszkodzone,
- w czasie nadmiernej suszy,
- w zbożach z wsiewką roślin bobowatych (motylkowatych),
- w temperaturze powietrza poniżej 4oC i powyżej 25oC,
- po nocnych przymrozkach oraz przed spodziewanymi przymrozkami.

Nie prowadzić zabiegów pielęgnacyjnych gleby 7 dni przed i po zabiegu.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Celem zapobiegania powstawaniu biotypów chwastów odpornych oraz odporności krzyżowej
środek należy stosować na danym polu przemiennie ze środkami chwastobójczymi
zawierającymi substancje czynne o innym mechanizmie działania.

Celem zapobiegania rozwojowi odporności oraz celem uzyskania wysokiej skuteczności
zwalczania chwastów zalecane jest stosowanie łączne (w mieszaninie) środków
chwastobójczych działających na kilka procesów życiowych chwastów (o różnym
mechanizmie działania).

Należy postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony
roślin – stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym
najlepsze zwalczania chwastów. Należy unikać stosowania środka na chwasty w fazie
rozwojowej powyżej BBCH16 (faza 6 liści). Należy również unikać stosowania środka
w dawkach niższych od zalecanych, zwłaszcza w przypadku stosowania w późniejszych
terminach.
Nie należy stosować środka na stanowiskach, gdzie występują biotypy chwastów
o potwierdzonej odporności na substancje czynne z grupy inhibitorów ALS.


SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka Saracen
050 SC do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz
w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy należy
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Etykieta środka ochrony roślin Saracen 050 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW
3

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Uwaga
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości
środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed
użyciem w innych roślinach uprawnych niż zboża. Proponuje się poniży sposób
postępowania:
1. Opróżnić zbiornik całkowicie i opłukać czystą wodą opryskiwacz ze wszelkich
zanieczyszczeń.
2. Wypłukać czystą wodą zbiornik wewnątrz i spłukać przynamniej 1/10 objętości zbiornika
przez przewody i belkę opryskującą. Opróżnić zbiornik całkowicie.
3. Napełnić zbiornik do połowy czystą wodą, dodać jeden ze środków zalecanych do mycia
opryskiwaczy i wymieszać, a następnie przepłukać roztworem przewody i belkę
opryskującą. Uzupełnić zbiornik wodą całkowicie i płukać przez 15 minut z włączonym
mieszadłem, następnie spłukać przez przewody i belkę, i opróżnić zbiornik całkowicie.
W przypadku niecałkowitego opróżnienia zbiornika powtórzyć czynności z pkt 3.
4. Części składowe rozpylacza i filtry rozmontować, wymyć i wypłukać osobno w roztworze
środka do mycia opryskiwaczy.
5. Ponownie wypłukać czystą wodą zbiornik wewnątrz i spłukać przynajmniej 1/10 objętości
zbiornika przez przewody i belkę opryskującą. Opróżnić zbiornik całkowicie.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie
wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony roślin lądowych niebędących celem działania konieczne jest określenie
strefy ochronnej w odległości:
- 75 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub,
- 15 m od terenów nieużytkowanych rolniczo z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o przynajmniej 75%.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
Etykieta środka ochrony roślin Saracen 050 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW
4Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN


WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0 oC - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr partii - .........


Etykieta środka ochrony roślin Saracen 050 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW
5

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody