Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Sarbeet Duo 160 ECZałącznik do decyzji MRiRW nr R - 429/2015d z dnia 27.05.2015 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-33/2012 z dnia 30.01.2012 r.
Posiadacz zezwolenia:
Bayer SAS, 16, Rue Jean-Marie Leclair CP106, 69266 Lyon, Republika Francuska, tel: +33
472 85 49 5, fax: +33 472 85 49 36
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony
roślin:
CIECH Sarzyna S. A.; ul. Chemików 1, 37 - 310 Nowa Sarzyna, Rzeczpospolita Polska, tel.:
(17) 24 07 111, fax: (17) 24 07 122, e - mail: sarzyna@ciechgroup.com
SARBEET DUO 160 EC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnych:
fenmedifam (związek z grupy fenylokarbaminianów) - 80 g/l (8,08 %)
desmedifam
(związek z grupy fenylokarbaminianów) - 80 g/l (8,08%)
Inne substancje niebezpieczne, niebędące substancją czynną: węglowodory, C10-C13,
aromatyczne <1 %, naftalen
Zezwolenie MRiRW nr R - 33/2012 z dnia 30.01.2012 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R -429/2015d z dnia 27.05.2015 r.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H315 - Działa drażniąco na skórę.
H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
P301 + P310 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się
z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P331 - NIE wywoływać wymiotów.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.
P333 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P261 - Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P391 - Zebrać wyciek.
Etykieta Sarbeet Duo 160 EC, załącznik do decyzji MRiRW
1
Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 429/2015d z dnia 27.05.2015 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-33/2012 z dnia 30.01.2012 r.
OPIS DZIAŁANIA
Sarbeet Duo 160 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania
emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania
jednorocznych chwastów dwuliściennych, głównie szarłatu szorstkiego w buraku cukrowym.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest poprzez liście chwastów. Najskuteczniej zwalcza chwasty od fazy
liścieni do fazy 2-4 liści.
Chwasty wrażliwe: gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, szarłat szorstki,
tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny
Chwasty średnioodporne: przytulia czepna.
Chwasty odporne: chwastnica jednostronna,
STOSOWANIE ŚRODKA
Burak cukrowy
Pierwszy zabieg:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Drugi zabieg:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
Trzeci zabieg:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 3.
Odstęp pomiędzy zabiegami:
7 – 10 dni
Termin stosowania: środek stosować od fazy rozwojowej buraka - liścienie do początku fazy
zakrywania rzędów; chwasty od fazy liścieni do fazy 2-4 liści.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku konieczności zaorania plantacji traktowanej środkiem w wyniku uszkodzenia
roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki po wykonaniu uprawy przedsiewnej można
uprawiać tylko buraki.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Niekorzystny dla wegetacji buraków przebieg pogody po opryskiwaniu może spowodować
przejściowe zahamowanie wzrostu lub rozjaśnienie liści buraków.
2. Przedsiewne lub powschodowe traktowanie buraków innymi herbicydami nie wyklucza
zastosowania środka Sarbeet Duo 160 EC.
3. Sarbeet Duo 160 EC stosowany w zabiegach systemowych zwalczania chwastów nie
zawsze zapobiega zachwaszczeniu wtórnemu zwłaszcza wówczas, gdy chwasty ponownie
kiełkują w drugiej połowie lata.
4. Przeciwwskazania
Środka nie stosować:
a)
na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez szkodniki
b)
na rośliny mokre,
Etykieta Sarbeet Duo 160 EC, załącznik do decyzji MRiRW
2
Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 429/2015d z dnia 27.05.2015 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-33/2012 z dnia 30.01.2012 r.
c)
w temperaturze powietrza (mierzonej przy gruncie) poniżej 12° C i powyżej
25° C,
d)
w okresie spodziewanych przymrozków,
e)
w ilości wody większej niż 300 l/ha,
f)
z dodatkiem środków zwiększających przyczepność,
g)
podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na
sąsiednie rośliny uprawne.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
-
znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
-
nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
W celu wyeliminowania przypadkowych zanieczyszczeń innymi środkami ochrony roślin
opryskiwacz wymyć 10 % roztworem sody lub węgla aktywnego.
Sporządzając ciecz użytkową środka do zbiornika opryskiwacza (napełnionego małą ilością
wody) najpierw w l a ć o d m i e r z o n ą i l o ś ć ś r o d k a , a następnie uzupełnić wodą
do potrzebnej ilości, dokładnie mieszając. Wąż doprowadzający wodę do zbiornika
wprowadzić do samego dna zbiornika.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Najlepiej opryskiwać suche rośliny podczas wilgotnej i ciepłej pogody, na co najmniej
6 godzin przed spodziewanym deszczem - zawsze z włączonym mieszadłem.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania
cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin lądowych konieczne jest zastosowanie 5 m strefy ochronnej
z jednoczesnym użyciem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej o 50 % od
Etykieta Sarbeet Duo 160 EC, załącznik do decyzji MRiRW
3
Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 429/2015d z dnia 27.05.2015 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-33/2012 z dnia 30.01.2012 r.
terenów nieużytkowanych rolniczo lub zastosowanie strefy ochronnej w odległości 10 m od
terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w temperaturze 0 oC - 30oC, z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności - 2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -.......
Nr parti -
Etykieta Sarbeet Duo 160 EC, załącznik do decyzji MRiRW
4

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody