Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Sarfun Duo 515 FS
1

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R -86/2017 z dnia 16.05.2017 r.

Posiadacz zezwolenia
:
CIECH Sarzyna S.A., ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna,
tel.: +48 17 24 07 111, fax: +48 17 24 07 122, e-mail: sarzyna@ciechgroup.com, www.ciechgroup.com


Sarfun Duo 515 FS


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnych:
tebukonazol (substancja z grupy triazoli) – 15 g/l (1,26%)
tiuram (związek z grupy ditiokarbaminianów) – 500 g/l (42,05%)

Inne substancje stwarzające zagrożenie nie będące substancją czynną: 1,2-benzoizotiazolin-3(2H)-on

Zezwolenie MRiRW nr R-86/2017 z dnia 16.05.2017 r.Uwaga
H315
Działa drażniąco na skórę.
H317
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319
Działa drażniąco na oczy.
H373
Może spowodować uszkodzenie narządów (wątroba) w następstwie

długotrwałego lub powtarzanego narażenia.
H410
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe
skutki.
EUH401
W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy
postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P260
Nie wdychać par cieczy.
P280
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę

twarzy.
P305+P351+P338
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą

przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo

usunąć. Nadal płukać.
P337+P313
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć

porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P391
Zebrać wyciek.OPIS DZIAŁANIA
Sarfun Duo 515 FS jest fungicydem w formie płynnego koncentratu zawiesinowego o działaniu
powierzchniowym i układowym przeznaczonym do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych
do zapraw ciekłych i zawiesinowych


etykieta środka ochrony roślin Sarfun Duo 515 FS
2

STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima
zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy, głownia pyląca pszenicy.
Maksymalna dawka: 200 ml środka/100 kg ziarna z dodatkiem 800 ml wody
Zalecana dawka: 150 – 200 ml środka/100 kg ziarna z dodatkiem 800 ml wody
Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym - 1

Pszenica jara
zgorzel siewek, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy, głownia pyląca pszenicy.
Maksymalna /zalecana dawka: 200 ml środka/100 kg ziarna z dodatkiem 800 ml wody
Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym - 1

Jęczmień jary
zgorzel siewek, głownia pyląca jęczmienia, głownia zwarta jęczmienia.
Maksymalna /zalecana dawka: 200 ml środka/100 kg ziarna z dodatkiem 800 ml wody
Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym - 1


ŚRODKI

OSTROŻNOŚCI,
OKRESY
KARENCJI
I
SZCZEGÓLNE
WARUNKI
STOSOWANIA
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Nie dotyczy

Maksymalna norma wysiewu ziarna zaprawionego środkiem Sarfun Duo 515 FS wynosi 200 kg
na 1 ha.
Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny.
Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem.
W ramach strategii przeciwdziałania odporności sprawców chorób rekomenduje się stosowanie środka
tylko w zalecanych dawkach.
Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem.
Zaprawiony materiał może być użyty wyłącznie do siewu. Nie wolno przeznaczać go na cele
konsumpcyjne ani na paszę.
Nie zaprawiać materiału siewnego o wilgotności powyżej 16% ani uprzednio traktowanego inną
zaprawą.
Zaprawiony materiał siewny przechowywać w suchym i dobrze wietrzonym magazynie.
Jeżeli zachodzi konieczność przechowywania materiału siewnego do następnego sezonu zbadać przed
siewem zdolność kiełkowania.

TECHNIKA ZAPRAWIANIA I SPORZĄDZANIE ZAWIESINY DO ZAPRAWIANIA
Ściśle przestrzegać właściwego dawkowania środka. Zawartość opakowania przed użyciem
wstrząsnąć. Zaprawiać w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych zgodnie z
instrukcją obsługi danej zaprawiarki. Zaprawiać bez przerw w pracy zaprawiarki, aby uniknąć
zasychania zaprawy. Przed rozpoczęciem zaprawiania zaprawiarkę poddać kalibracji. Zawiesinę do
zaprawiania sporządzić w zbiorniku zaprawiarki lub w oddzielnym naczyniu. Najpierw wlać
odmierzoną ilość wody, po czym dodać odpowiednią ilość zaprawy dokładnie mieszając. Opróżnione
opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika zaprawiarki z cieczą
użytkową. Zbiornik zaprawiarki uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Gotowa zaprawa może być
użyta w czasie 24 godzin od momentu jej sporządzenia. Zaprawiać z włączonym mieszadłem.
Zaprawiony materiał siewny powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem. Po pracy
zaprawiarkę dokładnie oczyścić

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI ZAWIESINY I MYCIE APARATURY

etykieta środka ochrony roślin Sarfun Duo 515 FS
3

Z resztkami zawiesiny oraz z wodą użytą do mycia zaprawiarki należy postępować w sposób
ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa
wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:
− zużyć do sporządzenia zawiesiny podczas kolejnego zaprawiania lub
− unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację
substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
− unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami zawiesiny, stosując te same środki
ochrony osobistej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ
OSÓB POSTRONNYCH

Środek działa toksycznie na osoby pozostające pod wpływem alkoholu. Na dobę przed, w trakcie
i na dobę po zaprawianiu nie wolno spożywać alkoholu pod jakąkolwiek postacią.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną zabezpieczającą przed
oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie
wykonywania zabiegu.
Stosować rękawice ochronne i odzież roboczą podczas załadunku i siewu zaprawionych nasion.
Dokładnie umyć ręce po użyciu.
Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą
wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie dotyczy

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony ptaków i wolno żyjących ssaków:
– zaprawione ziarna muszą być całkowicie przykryte glebą,
– upewnić się, że zaprawione ziarna są również całkowicie przykryte na końcach rzędów,
– zebrać przypadkowo rozsypane ziarno.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w oryginalnych opakowaniach,
− w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz
dostęp osób trzecich,
− w temperaturze 0 oC - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
etykieta środka ochrony roślin Sarfun Duo 515 FS
4

środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
W przypadku dostania się na skórę: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę
lekarza.Okres ważności - 2 lata
Data produkcji -
Zawartość netto -
Nr partii -

etykieta środka ochrony roślin Sarfun Duo 515 FS

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody