Dzwonek  Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Scalar 200 EC
Załącznik do decyzji MRiRW nr R-180/2
/ 0
2 1
0 7
1 d
7
d z

z d
n
d i
n a
i
a 04.05.2017 r.
zm
z i
m e
i n
e i
n a
i j
a ą
j c
ą e
c j
e
j z
ezwolenie MRiRW nr R -58/20
2 1
0 3
1 z dnia 12.04.2013 r.Posiadacz zezwolenia:
HELM AG, Nordkanalstrasse 28
2 ,
8 D-20097 Hamburg, Re
R p
e u
p b
u l
b ilk
i a
a Fe
F d
e e
d r
e a
r l
a n
l a
n
a Ni
N e
i m
e ie
i c
e
Tel.: +49 (0) 40 / 2375-0, fax: +49
4 (0) 40 /2375-1845

Podmiot wprowadzający śr
ś od
o e
d k
e ochrony roślin na terytorium Rzeczyp
y o
p s
o p
s o
p l
o it
i ej
e Polskiej:
HELM POLSKA Sp. z o.o., ul. Do
D maniewska 42, 02-672 Warszawa.
Tel.: +48 22 6543500, fax: + 48
4 22 6548310Scalar 200 EC

Śr
Ś od
o e
d k
e
k pr
p zez
e na
n c
a z
c on
o y
n
y do
o st
s os
o o
s w
o an
a i
n a
a pr
p zez
e
z uż
u yt
y ko
k w
o ni
n kó
k w
ó p
r
p of
o es
e j
s o
j n
o a
n l
a n
l yc
y h
cZawartość substancji czynnej:
Fluroksypyr (związek z gr
g up
u y
p
y po
p c
o ho
h d
o n
d ych kwasów pirydynokarboksylow
o y
w ch) - 200 g/l (20,43 %).Zezwol
o en
e i
n e MRiRW nr R -58/2013 z dnia 12
1 .
2 0
. 4
0 .
4 2
. 0
2 1
0 3
1
3 r
.
r
Zm
Z i
m e
i n
e i
n o
i n
o e
n
e d
e
d c
e y
c z
y j
z ą
j
ą M
R
M i
R R
i W
R
W n
r
n R-731/2
/ 0
2 1
0 5
1 d
5
d z

z d
n
d i
n a
i
a 3
1
3 .
1 0
. 8
0 .
8 2
. 0
2 1
0 5
1
5 r
.
r
Or
O a
r z
a
z d
e
d c
e y
c z
y j
z ą
j
ą M
R
M i
R R
i W
R
W n
r
n
r R
- 180 /2017d z dnia 04.05.20
2 1
0 7
1
7 r
.
r
Uwaga


H317 – Mo
M ż
o e
ż
e po
p wo
w d
o o
d wa
w ć rea
e k
a cj
c ę
ę al
a e
l r
e g
r ic
i zn
z ą
n
ą sk
s ór
ó y
r .
y
H319 - Dz
D i
z a
i ł
a a
ł
a dr
d aż
a n
ż i
n ą
i c
ą o
o na
n
a oc
o zy
z .
y
H411 - Dz
D i
z a
i ł
a a
ł
a tok
o syc
y zn
z i
n e
i na
n
a or
o g
r an
a i
n z
i m
z y
y wo
w d
o n
d e
n ,
e po
p w
o o
w d
o u
d j
u ąc
ą dł
d u
ł g
u ot
o r
t wa
w ł
a e
ł
e skut
u k
t i.
i

EUH 401 - W cel
e u
l
u un
u i
n k
i ni
n ę
i c
ę ia
i
a za
z g
a roż
o e
ż ń
e
ń dl
d a
l
a zdr
d ow
o i
w a
i lu
l d
u zi
z
i i
i środ
o o
d wi
w s
i ka,
a na
n l
a e
l ż
e y
y po
p s
o tęp
ę o
p wa
w ć
a
zgodnie z instrukcją użycia.

P280 - St
S os
o ow
o a
w ć
a ręk
ę aw
a i
w c
i e
e oc
o hr
h on
o n
n e
n /
e od
o z
d i
z e
i ż
e
ż oc
o hr
h on
o n
n ą
n /
ą oc
o hr
h on
o ę
n
ę oc
o zu
z /oc
o hr
h o
r n
o ę
n
ę twa
w r
a zy
z .
y
P302 + P352 - W P
R
P Z
R Y
Z P
Y A
P D
A K
D U
K
U KO
K NT
N AK
A T
K U
U ZE
Z
E S
K
S Ó
K RĄ
R :
Ą um
u yć
y du
d ż
u ą
ż
ą ilio
l ś
o cią
i
ą wo
w d
o y/
y myd
y ł
d e
ł m
e .
P305 + P351 + P338 - W PR
P Z
R Y
Z P
Y A
P D
A K
D U
K DO
D ST
S AN
A I
N A
I
A SI
S Ę
Ę DO
D OCZ
C U
Z :
U O
str
t oż
o n
ż i
n e
i
e pł
p u
ł k
u ać
a wo
w d
o ą
d
ą pr
p ze
z z
z
kilik
l a
a m
in
i u
n t
u .
. W

yj
y ąć
ą
ć soc
o ze
z w
e k
w i
i kon
o t
n ak
a tow
o e
w ,
e jeż
e e
ż l
e il
i są
ą i
i moż
o n
ż a
n
a j
e
e ła
ł t
a wo
w
o us
u un
u ą
n ć
ą .
ć Na
N d
a a
d l
a płukać.
P391 - Zebrać wyciek.Etyk
y i
k et
e a
a ś
ro
r d
o k
d a
a oc
o hr
h o
r n
o y
n
y ro
r ś
o lin Scalar 200 EC


OPIS DZIAŁANIA
Scalar 200 EC jest herbicydem stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów
dwuliściennych w uprawie pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego. Zgodnie z klasyfikacją HRAC
substancja czynna fluroksypyr zaliczana jest do grupy O.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy
polowych.


DZIAŁANIE NA CHWASTY
Scalar 200 EC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, pobieranym jest poprzez
liście chwastów, a następnie przemieszczanym do korzeni roślin powodując ich zamieranie.
Najskuteczniej zwalcza chwasty w fazie rozety, a przytulię czepną w każdej fazie jej rozwoju.
Pierwsze objawy działania środka na chwasty są widoczne po upływie 2-3 dni. Zamieranie
chwastów następuje po 5-7 dniach.
a) Stosowanie środka pojedynczo:
Chwasty wrażliwe: bniec biały, chaber bławatek, dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita,
jasnota purpurowa, maruna bezwonna, przetacznik trójlistkowy, przytulia
czepna, tasznik pospolity,
Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski,
rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tobołki polne.
Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne.

b) Stosowanie środka Scalar 200 EC w mieszaninie ze środkiem HELM – Tribi 75 WG:
Chwasty wrażliwe: bniec biały, chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica
pospolita, jasnota purpurowa, przetacznik perski, przetacznik trójlistkowy,
przytulia czepna, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity,
tobołki polne.
Chwasty średniowrażliwe: przetacznik bluszczykowy.

c) Stosowanie środka Scalar 200 EC w mieszaninie ze środkiem Chwastox Extra 300 SL:
Chwasty wrażliwe
: bniec biały, chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica
pospolita, jasnota purpurowa, przetacznik perski, przetacznik trójlistkowy,
przytulia czepna, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity,
tobołki polne.
Chwasty średniowrażliwe: przetacznik bluszczykowy.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima, jęczmień ozimy.


Termin stosowania:
środek stosować wiosną, po ruszeniu wegetacji do początku fazy liścia flagowego zbóż
(do BBCH 37).
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

W celu uzyskania szerszego spektrum zwalczanych chwastów dwuliściennych, środek Scalar
200 EC można stosować w mieszaninie zbiornikowej z preparatami HELM – Tribi 75 WG lub
Chwastox Extra 300 SL.
Scalar 200 EC 0,5 l/ha + HELM – Tribi 75 WG 0,015 kg/ha
lub
Scalar 200 EC 0,7 l/ha + Chwastox Extra 300 SL 1,5 l/ha

Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Etykieta środka ochrony roślin Scalar 200 EC


Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Uwaga
W trakcie wykonywania zabiegu i w okresie 5 dni po zabiegu dobowa temperatura minimalna
nie powinna być niższa niż 8ºC.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla roślin uprawianych
następczo.
W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia
roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki), po zachowaniu minimum 5 tygodniowej przerwy i
wykonaniu uprawy przedsiewnej na polu tym można uprawiać wszystkie gatunki zbóż jarych i
kukurydzę.
Podczas stosowania środka Scalar 200 EC w mieszaninie z innymi herbicydami należy
przestrzegać zaleceń następstwa roślin dla środków wchodzących w skład mieszaniny.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ
ROLNICZĄ
1. W celu niedopuszczenia do powstania odporności chwastów, środek stosować przemiennie z
herbicydami z innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.
2. Środka nie stosować:
– w zbożach z wsiewką roślin bobowatych,
– na rośliny słabe lub uszkodzone przez przymrozki, choroby czy szkodniki,
– w temperaturze poniżej 12oC i powyżej 25oC,
– podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny
uprawne.
3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość do
zabiegu. Przed wlaniem środka do zbiornika opryskiwacza należy opakowanie silnie
wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo
wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. W przypadku
stosowania preparatu w mieszaninach z innymi środkami, należy ściśle przestrzegać zaleceń
dotyczących sporządzania cieczy użytkowej tych środków.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w pracy opryskiwacza, przed
przystąpieniem do opryskiwania włączyć mieszadło i dokładnie wymieszać ciecz w zbiorniku
opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz
skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli
jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Etykieta środka ochrony roślin Scalar 200 EC


Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.


WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej
oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Zanieczyszczoną odzież natychmiast zdjąć i dokładnie wyprać przed ponownym użyciem.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w
pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z
gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości
1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Dla zwierząt – 7 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające
przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą,
− w temperaturze 0 oC - 30oC, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu,
− w szczelnie zamkniętym pojemniku.
Nie dopuścić do przemarznięcia środka.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Etykieta środka ochrony roślin Scalar 200 EC


Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - .........


Etykieta środka ochrony roślin Scalar 200 EC

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody