Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Scatto

1
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 112/2016 z dnia 18.04.2016 r.
Posiadacz zezwolenia:
Isagro SpA, Centro Uffici San Siro - Edificio D - ala 3 - Via Caldera, 21 - 20153 Milano, Republika
Włoska, tel.: +39 02 40901.1, fax: +39 02 40901.287, e-mail: isagro@isagro.it - www.isagro.comSCATTOŚrodek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnychZawartość substancji czynnej:
deltametryna (związek z grupy pyretroidów) – 25 g/l (2,77%)Zezwolenie MRiRW nr R- 112/2016 z dnia 18.04.2016 r.


Niebezpieczeństwo

H226 - Łatwopalna ciecz i pary.
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H315 - Działa drażniąco na skórę.
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie
z instrukcją użycia.

P261 - Unikać wdychania par lub rozpylonej cieczy.
P280 - Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P310 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM
ZATRUĆ lub lekarzem
P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P304+P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub
wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji
umożliwiającej swobodne oddychanie.
Etykieta środka ochrony roślin Scatto, załącznik do zezwolenia MRiRW

2
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 112/2016 z dnia 18.04.2016 r.
P305+P351+P338 - PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka
minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P331 - NIE wywoływać wymiotów.
P391 - Zebrać wyciek.


OPIS DZIAŁANIA
Scatto jest to insektycyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu
kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i kłująco-ssących
w uprawie ziemniaka, rzepaku ozimego oraz pszenicy ozimej. Na roślinie działa powierzchniowo.
Środek jest przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych.


STOSOWANIE ŚRODKA

Ziemniak
Larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej.
Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Termin stosowania: Opryskiwać po zauważeniu szkodnika, nie wcześniej niż dwa tygodnie po
wschodach roślin uprawnych tj. od początku fazy wzrostu pędów (zakrywania międzyrzędzi).
Środek w wyższej z zalecanych dawek stosować do zwalczania chrząszczy oraz w przypadku
bujnej naci ziemniaczanej.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Rzepak ozimy
Chowacz brukwiaczek
Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Termin stosowania: Opryskiwać wczesną wiosną od początku fazy rozwoju pędów bocznych do
fazy widocznego 3 międzywęźla (BBCH 20-33).
Liczba zabiegów: 1

Chowacz czterozębny
Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Termin stosowania: Opryskiwać wiosną od początku formowania rozety do końca fazy wydłużania
się pędu (BBCH 30-39).
Liczba zabiegów: 1

Słodyszek rzepakowy
Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Termin stosowania: Opryskiwać wiosną po wystąpieniu szkodnika, na początku fazy pąkowania
(BBCH 50-52).
Liczba zabiegów: 1

Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym w uprawie rzepaku ozimego: 1
Zalecana ilość wody: 300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Etykieta środka ochrony roślin Scatto, załącznik do zezwolenia MRiRW

3
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 112/2016 z dnia 18.04.2016 r.

Pszenica ozima
Mszyce
Maksymalna /zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha
Termin stosowania: Opryskiwać wiosną lub latem po wystąpieniu szkodnika, od fazy pełni
kłoszenia zboża do fazy pełnej dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 55-75).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ
ROLNICZĄ

1. W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów niż zalecane dla środka Scatto,
stosować zalecane środki owadobójcze zawierające substancje czynne z innych grup
chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.
2. Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20ºC. W temperaturze wyższej zabiegi
wykonywać pod koniec dnia.
3. W przypadku zwalczania szkodników (zwłaszcza kłująco-ssących) zabieg wykonać dokładnie,
aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.


SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z
włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać
do zbiornika wody z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w
zbiorniku mechanicznie wymieszać.


POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz
skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest
to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same
środki ochrony osobistej.


WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,
które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.
Etykieta środka ochrony roślin Scatto, załącznik do zezwolenia MRiRW

4
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 112/2016 z dnia 18.04.2016 r.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież roboczą w trakcie
przygotowywania cieczy użytkowej.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą w trakcie wykonywania zabiegu.
Dokładnie umyć ręce po użyciu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Niebezpieczne dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na
rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie używać w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek. Nie
stosować kiedy występują kwitnące chwasty.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości
5 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:

5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub

1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo z równoczesnym zastosowaniem technik
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 90%.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek
mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Dla ludzi – 6 godzin.
Dla zwierząt – nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka, do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji).
ziemniak - 7 dni,
rzepak ozimy - 56 dni,
pszenica ozima – 30 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę, do dnia w
którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz).
Zielonych części roślin potraktowanych środkiem nie przeznaczać na paszę.


WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające
przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą,

w dobrze wentylowanym miejscu, w temperaturze 0oC - 30oC.
Etykieta środka ochrony roślin Scatto, załącznik do zezwolenia MRiRW

5
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 112/2016 z dnia 18.04.2016 r.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.


PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na
świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne
oddychanie.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
NIE wywoływać wymiotów.


Okres ważności - 2 lata
Data produkcji
Zawartość netto -
Nr partii -
Etykieta środka ochrony roślin Scatto, załącznik do zezwolenia MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody