Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Score 250 EC1

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-65/2017d z dnia 03.02.2017 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW n: R-100/2014 z dnia 01.07.2014 r.

Posiadacz zezwolenia:
Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, tel.: 22 326 06 01, fax:
22 326 06 99.

Podmioty odpowiedzialne za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony
roślin:
Agrecol Sp. z o.o., Mesznary 2, 98-400 Wieruszów, tel.: 48 62 783 20 00, fax: 62 784 44 45,
e-mail: agrecol@agrecol.pl
Agropak Sp.j., Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1d, 43-603 Jaworzno, tel.: 32 615 69 18,
fax: 32 615 63 30, e-mail: agropak@agropak.pl
„Sumin” D.Czabańska, W.Czabański i Wspólnicy Sp. j., Świerkówki 15a, 64-605 Wargowo,
tel.: 61 29 72 600, fax: 61 29 72 602, e-mail: sumin@sumin.com.pl

Target S.A., Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa, tel.: 58 774 10 90, fax: 58 676
74 89, e-mail: info@target.com.plSCORE 250 EC


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych


Zawartość substancji czynnej:
difenokonazol
(związek z grupy triazoli) - 250 g/l (23,58%).

Inne substancje stwarzające zagrożenie nie będące substancją czynną:
Solwent nafta, węglowodory ciężkie aromatyczne.


Zezwolenie MRiRW nr: R-100/2014 z dnia 01.07.2014 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R-370/2014d z dnia 10.10.2014 r.,
decyzją MRiRW n: R-323/2015d z dnia 08.05.2015 r.
oraz decyzją MRiRW nr R- 65/2017d z dnia 03.02.2017 r.
Uwaga


H304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H319 – Działa drażniąco na oczy.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH066 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
Etykieta środka ochrony roślin Score 250 EC, załącznik do zezwolenia MRiRWEUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P310 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM
ZATRUĆ lub lekarzem.
P331 – NIE wywoływać wymiotów.
P305+P351+338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P337+P313 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P391 – Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu
systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jabłoni,
gruszy, wiśni i czereśni przed chorobami grzybowymi.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy sadowniczych i opryskiwaczy ręcznych.


STOSOWANIE ŚRODKA
Jabłoń
Parch jabłoni
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.

Środek stosować zapobiegawczo co 10 dni lub interwencyjnie do 120 godzin po infekcji.

Termin stosowania:
Zabiegi wykonywać od początku fazy różowego pąka kwiatowego do końca fazy, gdy owoce
osiągają połowę typowej wielkości (BBCH 57-75).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Wiśnia
Brunatna zgnilizna drzew pestkowych
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.

Termin stosowania:
Środek stosować na początku lub w pełni kwitnienia (BBCH 60-65).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.


Etykieta środka ochrony roślin Score 250 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH
I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność
środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych
ponosi wyłącznie jego użytkownik

Grusza
Parch gruszy
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.

Środek stosować zapobiegawczo co 10 dni lub interwencyjnie do 120 godzin po infekcji.

Termin stosowania:
zabiegi wykonywać od początku fazy białego pąka kwiatowego do końca fazy, gdy owoce
osiągają połowę typowej wielkości (BBCH 57-75).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Czereśnia
Brunatna zgnilizna drzew pestkowych
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.

Termin stosowania:
Środek stosować na początku lub w pełni kwitnienia (BBCH 60-65).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środek stosować w temperaturze powietrza powyżej 12oC.
2. Celem zapobiegania zjawisku odporności, środek stosować przemiennie z fungicydami
należącymi do innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne,
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Etykieta środka ochrony roślin Score 250 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW

W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.


POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa Wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe, lub,

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież roboczą w trakcie
przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczół.
Dla zastosowań wczesnych w uprawie jabłoni, gruszy, wiśni, czereśni:
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 25 metrów od zbiorników i cieków wodnych.
Dla zastosowań późnych w uprawie jabłoni, gruszy, wiśni i czereśni:
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 15 metrów od zbiorników i cieków wodnych.
W uprawie jabłoni, gruszy, wiśni, czereśni
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Jabłoń, grusza - 28 dni.
Wiśnia, czereśnia - 14 dni.

Etykieta środka ochrony roślin Score 250 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać
lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą,
− w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, w temperaturze 00C - 300C,
− w szczelnie zamkniętym pojemniku.
Chronić przed wilgocią.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem. Nie
wywoływać wymiotów.
W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się
pod opiekę lekarza

Okres ważności – 2 lata.
Data produkcji - ................................................................................................................................
Zawartość netto - ..............................................................................................................................
Nr partii - ..........................................................................................................................................

Etykieta środka ochrony roślin Score 250 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody