Dzwonek  Pierwszy miesiąc prenumeraty za 50% ceny Skorzystaj

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Sekator 125 OD

Załącznik do decyzji MRiRW nr R -266/2017d
z dnia 20.06.2017 r. zmieniającej zezwolenie
MRiRW nr R- 1/2015 z dnia 05.01.2015 r.

Posiadacz zezwolenia:

Bayer AG., Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, Republika Federalna Niemiec, tel.:
+49 2173 38 7276, fax: +49 2173 38 3570
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel.: 22 572 35 00,
fax: 22 572 36 03; www.bayercropscience.pl
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony
roślin:

Agropak Sp.J. Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1 d, 43-603 Jaworzno,
tel.:/fax: 32 615 63 30, e-mail: agropak@agropak.pl


SEKATOR 125 OD

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:
jodosulfuron metylosodowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 25 g/l
(2,21%)
amidosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 100 g/l (8,86%)

Inne
substancje
niebezpieczne
nie
będące
substancją
czynną:
Bis(2-
etyloheksylo)sulfobursztynian sodu w rozpuszczalniku aromatycznym.


Zezwolenie MRiRW nr R - 1/2015 z dnia 05.01.2015 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R- 266/2017d z dnia 20.06.2017 r.

Uwaga

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319 - Działa drażniąco na oczy.
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H336 - Może spowodować senność lub zawroty głowy.
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
Etykieta środka ochrony roślin Sekator 125 OD


P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal
płukać.
P333 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć
porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić
lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do swobodnego
oddychania.

OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowany
nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych
w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie ozimym , jęczmieniu jarym i pszenicy jarej.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek jest herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest głównie poprzez liście
chwastów, w mniejszym stopniu przez korzenie i przemieszczany w roślinie, powodując
zahamowanie rozwoju i wzrostu chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty jednoroczne
znajdujące się w fazie 2-3 liści. Efekt chwastobójczy uzyskuje się po upływie 14-18 dni.

Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, gorczyca polna, jasnota purpurowa, komosa biała,
krzywoszyj polny, mak polny, maruna bezwonna, ostrożeń polny, poziewnik szorstki,
przetaczniki, przytulia czepna, rdesty, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity,
tobołki polne.
Chwasty średnio wrażliwe: chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny,
niezapominajka polna.
Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne, chwasty wieloletnie głęboko korzeniące się.

STOSOWANIE ŚRODKA
Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha

Termin stosowania:
Zabieg wykonać wiosną po rozpoczęciu wegetacji roślin do końca fazy krzewienia (BBCH
21-29). Środek można stosować wczesną wiosną, gdy temperatura powietrza jest wyższa
niż 5oC.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Jęczmień jary, pszenica jara
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 - 0,15 l/ha

Termin stosowania:
Zabieg wykonać od fazy 3 liści do końca fazy krzewienia (BBCH 13-29).
Wyższą z zalecanych dawek stosować w warunkach niesprzyjających działaniu herbicydów
tj. suszy, niskiej wilgotności powietrza oraz na chwasty bardziej zaawansowane w rozwoju
i występujące w większym nasileniu.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Etykieta środka ochrony roślin Sekator 125 OD


Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1


Uwaga:
Środek wnika do rośliny w ciągu 2 godzin od zastosowania. Opady deszczu, które wystąpiły
po upływie tego okresu nie wpływają ujemnie na działanie środka.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek szybko rozkłada się w glebie (degradacja mikrobiologiczna) nie stwarzając
zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku konieczności likwidacji opryskiwanej plantacji, po wykonaniu orki można
uprawiać tylko kukurydzę, pszenicę jarą, ziemniaki.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Środka nie stosować:

na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki czy przymrozki,

przed spodziewanym silnym przymrozkiem,

w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych,

podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie
plantacje roślin uprawnych,

przed spodziewanymi silnymi opadami deszczu.
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

znoszenia cieczy użytkowej na sąsiadujące rośliny uprawne,

nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości
środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed
użyciem w innych roślinach niż zalecane.
Etykieta środka ochrony roślin Sekator 125 ODWARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie
wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła w temperaturze 0oC - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

Etykieta środka ochrony roślin Sekator 125 OD


PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.


Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
Etykieta środka ochrony roślin Sekator 125 OD

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody