Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Select Super 120 EC
Za
Z ł
a ą
ł c
ą zn
z i
n k
i do
d
o de
d c
e yz
y j
z i
i MR
M iRW
R
n
r
n
r R
R - 571/20
2 1
0 6
1 d
6
d z
z dn
d i
n a
i 12.12.2016 r.
zm
z ie
i n
e i
n a
i j
a ąc
ą ej
e ze
z z
e wo
w l
o e
l n
e i
n e
i
e MR
M i
R R
i W
R
n
r
n
r R
R - 75
7 /
5 20
2 1
0 3
1
3 z
z dn
d i
n a
i
a 04
0 .
4 06
0 .
6 20
2 1
0 3
1
3 r
.

Posiadacz zezwolenia:
Arysta LifeS
e c
S ie
i n
e c
n e
e S.
S A.
A S.
S , Ro
R u
o t
u e
e d’Artix, BP 80, 64150 Noguères
e ,
s Re
R p
e u
p b
u l
b ilk
i a
a Fr
F an
a c
n us
u k
s a,
a tel
e .
l :
.
:
+33
3
3 (5
( )
5
) 59
5
9 60
6
0 92
9
2 92
9 ,
2 f
ax
a :
x
: +33
3
3 (5)
5 59
5
9 60
6
0 92
9
2 19
1

Po
P d
o m
d iot
o wpr
p ow
o ad
a z
d aj
a ą
j c
ą y
y śr
ś od
o e
d k
e
k oc
o h
c r
h on
o y
y roś
o l
ś in
n na
n
a ter
e yt
y or
o ium
u
m Rz
R ec
e z
c yp
y o
p s
o p
s o
p l
o itej
e
j
Polskiej:
Arysta LifeScience Po
P l
o s
l k
s a
a Sp
S .
p z
z o.
o o.
o , ul
u .
l Pr
P za
z s
a ny
n s
y ka
a 6b
6 ,
b 01
0 -75
7 6
5
6 War
a sza
z w
a a
w ,
a tel
e .
l : +48
4 22
86
8 6
6
6 41
4
1 80
8 ,
0 f
ax
a :
x +48
4
8 22
2
2 86
8 6
6
6 41
4
1 90
9 ,
0 e-mail: sekretariat@arysta.com

Po

P d
o m
d iot
o
t od
o p
d o
p w
o ied
e z
d i
z al
a n
l y
y za
a ko
k ń
o c
ń o
c w
o e
e pa
p k
a o
k w
o an
a i
n e
e i
et
e yk
y i
k et
e ow
o an
a i
n e
e śr
ś od
o k
d a
k
a oc
o h
c r
h on
o y
n roślin
ZP
Z H
P
H AG
A RO
R MI
M X Ro
R m
o an
a
n Sz
S e
z wc
w zyk
y , ul
u .
l
. Mo
M k
o ra
a 7,
7 32
3 -00
0 5
0
5 Ni
N e
i p
e o
p ł
o o
ł m
o ic
i e,
e tel
e .
l :
: +48
4
8 12
1
2 28
2 1
8
1 10
1
0 08
0 ,
8
,
fax: +48 12 281 14 54.
TAR
A G
R ET
E S.
S A.
A ,
. ul
u .
l Pr
P ze
z m
e ys
y ło
ł wa
w
a 5,
5 Ka
K r
a tos
o zy
z n
y o
n ,
o 84
8 -11
1 0
1
0 Kr
K ok
o ow
o a
w ,
a tel
e .
l :
. +48
4
8 58
5
8 77
7 4
7
4 10
1
0 90
9 ,
0
, fax
a :
x
:
+48 58 676 74 89.
"SU
S M
U I
M N"
N D.
D Cza
z b
a a
b ń
a s
ń ka,
a W

.
. C
z
C a
z b
a a
b ń
a s
ń ki
i i
i W

sp
s ó
p l
ó n
l i
n c
i y
y sp.
p j., ul
u .
l Jag
a od
o o
d w
o a
w
a 4,
4 62
6 -002 Suchy Las,
tel.: +48
4
8 61
6
1 29
2 7
9
7 26
2
6 0
0
0 ,
0
, f
ax
a :
x +48
4
8 61
6
1 29
2 7
9
7 26
2
6 02
0 .
2
Tow
o a
w r
a zy
z s
y two
w
o Ch
C e
h m
e ic
i zn
z e
e DA
D N
A MA
M R
A ,
R ul
u .
l Na
N s
a ie
i n
e na
n
a 1,
1 91
9 -23
2 1
3
1 Łó
Ł d
ó ź
d ,
ź tel
e .
l :
.
: +48
4
8 42
4
2 65
6 0
5
0 95
9
5 50
5 ,
0
,
+48 42 650 66 95.
PA
P K
A O
K N
N Sp
S .
p
. z
z o.
o o.
o ,
. ul
u .
l Za
Z k
a ła
ł d
a o
d w
o a
w
a 7,
7 62
6 -510 Konin, tel./f
/ ax
a :
x +
48
4
8 63
6
3 24
2 0
4
0 01
0
1 1
8
1 .
8
Fr
F eg
e at
a a
a S.
S A.
A ,
. ul
u .
l
. Gr
G un
u w
n a
w l
a d
l z
d k
z a
a 49
4 7
9 ,
7 80
8 -309 Gdańsk-Olilw
i a
w ,
a tel
e .
l :
. +48
4
8 58
5
8 55
5 2
5
2 00
0
0 27
2
7 do
d
o 29
2 ,
9
, fax
a :
x
:
+48 58 552 48 31.
Ag
A rec
e ol
o
l Sp
S .
p z
z o.
o o.
o , Me
M s
e zna
n r
a y
y 2,
2 98
9 -40
4 0
0
0 Wie
i r
e us
u zó
z w
ó ,
w tel
e .
l : +48
4
8 62
6
2 78
7 3
8
3 20
2
0 00
0 ,
0 fax
a :
x +48
4
8 62
6
2 78
7 4
8
4
44 45.

SELE
L CT
T SUPER 120 EC


Śr
Ś od
o e
d k
e
k pr
p zez
e na
n c
a z
c on
o y
n
y do
o st
s os
o o
s w
o an
a i
n a
a pr
p zez
e
z uż
u yt
y ko
k w
o ni
n kó
k w
ó p
r
p of
o es
e j
s o
j n
o a
n l
a n
l yc
y h
c


Za
Z w
a a
w r
a toś
o ć sub
u s
b t
s an
a c
n j
c i
i czy
z nn
n e
n j
e :
kletodym (zw
z i
w ą
i ze
z k
e z
z g
rup
u y
p
y cyk
y lo
l h
o e
h k
e senodionów) - 120 g/l (13,0%)

Inn
n e
n
e sub
u s
b t
s an
a c
n j
c e
e ni
n e
i b
e e
b z
e p
z i
p e
i c
e zn
z e
n
e ni
n e
i b
e ę
b d
ę ą
d c
ą e
e sub
u s
b tan
a c
n j
c ą
ą czy
z n
y n
n ą
n :
ą sol
o w
l e
w n
e t
n nafta (ropa
na
n f
a tow
o a
w )
a , wę
w g
ę lo
l w
o o
w d
o o
d r
o y
y cię
i ż
ę k
ż ie
i
e ar
a om
o at
a yc
y zn
z e
n .
e


Ze
Z z
e w
z ol
o en
e i
n e
e M
Ri
R RW
R nr
n R
- 75
7 /
5 20
2 1
0 3
1
3 z
dn
d i
n a
a 04
0 .
4 06
0 .
6 20
2 1
0 3
1
3 r.
r
zmien
e i
n on
o e
n
e de
d c
e y
c z
y j
z ą
j
ą MRi
R R
i W
R
nr
n
r R
R - 94
9 /
4 20
2 1
0 5
1 d
5
d z
z dn
d i
n a
a 13
1 .
3 02
0 .
2 20
2 1
0 5
1 r.,
decyzją MRi
R RW
R
nr
n
r R
R - 578/2015d z dnia 15.07.2015 r.,
de
d c
e yz
y j
z ą
j
ą MRi
R RW
R
nr R - 470/2016d z dnia 06.10.2016 r.,
or
o az
a de
d c
e y
c z
y j
z ą
j
ą MRi
R RW
R
nr
n
r R
R - 571/2016d z dnia 12.12.20
2 1
0 6
1
6 r.
rNiebezpieczeństwo

Etykieta środ
o k
d a
a oc
o hr
h on
o y
n r

o liln
i
n Se
S l
e e
l c
e t Su
S p
u e
p r
e 12
1 0
2
0 E
C
E ,
C za
z ł
a ą
ł c
ą zn
z i
n k
i do
d
o ze
z zw
z ol
o en
e i
n a
i
a MR
M i
R R
i W
R

1

H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH208 - Zawiera kletodym. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy
postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P261 - Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301 + P310 - W
PRZYPADKU
POŁKNIĘCIA:
Natychmiast
skontaktować
się
z
OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P331 - NIE wywoływać wymiotów.
P391 - Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA
Select Super 120 EC jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej,
stosowanym nalistnie, przeznaczonym do selektywnego zwalczania perzu właściwego,
samosiewów zbóż, chwastnicy jednostronnej, owsa głuchego i innych chwastów
jednoliściennych (po wschodach).
Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna kletodym została zaklasyfikowana do grupy
A.
Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych
opryskiwaczy polowych oraz opryskiwaczy ręcznych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Select Super 120 EC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, pobieranym
bardzo szybko poprzez liście, a następnie przemieszczanym do korzeni i rozłogów chwastów
powodując zahamowanie ich wzrostu i rozwoju. Działanie środka na chwasty objawia się
żółknięciem, a następnie zasychaniem najmłodszych liści. Pierwsze objawy widoczne są po
upływie około 7 dni od opryskiwania. Intensywny wzrost chwastów, ciepła pogoda i wilgotna
gleba przyspieszają działanie środka. Opady deszczu występujące w godzinę po zabiegu nie
mają wpływu na działanie środka. Środek stosuje się nalistnie po wzejściu chwastów.
Roczne chwasty jednoliścienne są najbardziej wrażliwe na działanie środka od fazy 2 liści do
początku fazy krzewienia, a chwasty wieloletnie (np. perz właściwy) w fazie 4-6 liści.

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, owies głuchy, perz właściwy, samosiewy zbóż
Chwasty odporne: rośliny dwuliścienne.

STOSOWANIE ŚRODKA
Środek stosować uwzględniając jednocześnie odpowiednią fazę rozwojową
zwalczanego chwastu oraz odpowiednią fazę rozwojową rośliny uprawnej.

Burak cukrowy

Termin stosowania: środek stosować od wytworzenia przez rośliny buraka pierwszej pary
liści do momentu, gdy rośliny zakryły nie więcej niż 50% międzyrzędzi (BBCH 12-35).

a) Zwalczanie chwastów rocznych np. prosowatych, owsa głuchego, samosiewów zbóż:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.
Środek stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie 2-5 liści właściwych.

b) Zwalczanie perzu:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
Środek stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie 4-6 liści właściwych.
Etykieta środka ochrony roślin Select Super 120 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
2

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Rzepak ozimy

Termin stosowania: środek stosować jesienią, gdy rośliny rzepaku wykształciły co najmniej
pierwszą parę liści (BBCH 12) lub wiosną, nie później niż do początku wybijania w pędy
kwiatowe (BBCH 30).
Uwaga: Środek stosować wyłącznie do zwalczania chwastów jednorocznych i samosiewów
zbóż.
Zwalczanie chwastów rocznych np. prosowatych, owsa głuchego, samosiewów zbóż:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.
Środek stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie 2-5 liści właściwych.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Ziemniak
Termin stosowania: środek stosować po zakończeniu uprawy międzyrzędowej (po
wschodach ziemniaka, gdy rośliny osiągnęły wysokość 13-15 cm), ale przed zakryciem
międzyrzędzi (BBCH 12-33), w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów.

a) Zwalczanie chwastów rocznych np. prosowatych, owsa głuchego, samosiewów zbóż:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.
Środek stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie 2-5 liści właściwych.

b) Zwalczanie perzu:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
Środek stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie 4-6 liści właściwych.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Marchew
Termin stosowania: środek stosować od fazy 2 liści, w odpowiedniej fazie rozwojowej
chwastów jednoliściennych (BBCH 12-19).

a) Zwalczanie chwastów rocznych np. prosowatych, owsa głuchego, samosiewów zbóż:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.
Środek stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie 2-5 liści właściwych.

b) Zwalczanie perzu:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
Środek stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie 4-6 liści właściwych.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Cebula uprawiana z siewu

Etykieta środka ochrony roślin Select Super 120 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
3

Termin stosowania: środek stosować od fazy 1-2 liści właściwych w odpowiedniej fazie
rozwojowej chwastów jednoliściennych (BBCH 11-18).
Plantacje nasienne opryskiwać w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów jednoliściennych.
Uwaga: Nie zbierać szczypioru z plantacji traktowanej środkiem.

a) Zwalczanie chwastów rocznych np. prosowatych, owsa głuchego, samosiewów zbóż:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.
Środek stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie 2-5 liści właściwych.

b) Zwalczanie perzu:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
Środek stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie 4-6 liści właściwych.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Kapusta głowiasta (uprawa z rozsady)
Termin stosowania: środek stosować po przyjęciu się rozsady i po wzejściu chwastów
jednoliściennych (BBCH 14-19).

a) Zwalczanie chwastów rocznych np. prosowatych, owsa głuchego, samosiewów zbóż:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.
Środek stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie 2-5 liści właściwych.

b) Zwalczanie perzu:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
Środek stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie 4-6 liści właściwych.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Truskawka
Termin stosowania: środek stosować w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów, przed
kwitnieniem roślin truskawki (BBCH 12-59) lub po zbiorze owoców (BBCH 91-93).

a) Zwalczanie chwastów rocznych np. prosowatych, owsa głuchego, samosiewów zbóż:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.
Środek stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie 2-5 liści właściwych.

b) Zwalczanie perzu:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
Środek stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie 4-6 liści właściwych.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Na plantacjach nowo założonych, zabieg wykonać po przyjęciu się roślin truskawki.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Etykieta środka ochrony roślin Select Super 120 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
4

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność
środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych
ponosi wyłącznie jego użytkownik

Mięta pieprzowa, melisa lekarska, dziurawiec zwyczajny, kozłek lekarski
Termin stosowania: środek stosować od fazy rozwiniętego pierwszego liścia właściwego do
fazy gdy widocznych jest 9 lub więcej pędów (BBCH 11-29).
a) Zwalczanie chwastów rocznych np. prosowatych, owsa głuchego:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.
Środek stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie 2-5 liści właściwych.
b) Zwalczanie perzu:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Środek stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie 4-6 liści właściwych.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Len zwyczajny uprawiany na nasiona, len zwyczajny uprawiany na włókno, konopie
siewne uprawiane na włókno

Termin stosowania: środek stosować w fazie od drugiego do szóstego liścia właściwego
(BBCH 12-16), w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów jednoliściennych.
a) Zwalczanie chwastów rocznych np. prosowatych, owsa głuchego, samosiewów zbóż:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.
Środek stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie 2-5 liści właściwych.
b) Zwalczanie perzu:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
Środek stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie 4-6 liści właściwych.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Lucerna siewna, koniczyna czerwona, koniczyna biała, koniczyna perska, komonica
zwyczajna

Termin stosowania: środek stosować od fazy rozwiniętego drugiego liścia właściwego do
początku kwitnienia, gdy 10% kwiatów jest otwartych (BBCH 12-61), w odpowiedniej fazie
rozwojowej chwastów jednoliściennych.
a) Zwalczanie chwastów rocznych np. prosowatych, owsa głuchego:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.
Środek stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie 2-5 liści właściwych.
b) Zwalczanie perzu:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
Środek stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie 4-6 liści właściwych.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Gorczyca biała, gorczyca czarna, gorczyca sarepska, rzepak jary, mak lekarski,
słonecznik zwyczajny, lnianka siewna

Etykieta środka ochrony roślin Select Super 120 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
5

Termin stosowania: środek stosować od fazy rozwiniętego drugiego liścia właściwego do
początku wydłużania pędu (BBCH 12-30), w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów
jednoliściennych.
a) Zwalczanie chwastów rocznych np. prosowatych, owsa głuchego, samosiewów zbóż:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.
Środek stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie 2-5 liści właściwych.
b) Zwalczanie perzu:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
Środek stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie 4-6 liści właściwych.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Bobik, fasola zwyczajna uprawiana na suche nasiona, groch siewny uprawiany na
suche nasiona, groch siewny pastewny (peluszka), łubin wąskolistny, łubin biały,
łubin żółty, soczewica jadalna

Termin stosowania: środek stosować od fazy rozwiniętego drugiego liścia właściwego do
połowy kwitnienia, gdy 50% kwiatów jest w pełni otwartych (BBCH 12-65), w odpowiedniej
fazie rozwojowej chwastów jednoliściennych.
Uwaga:
Środek stosować wyłącznie do zwalczania chwastów rocznych.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.
Środek stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie 2-5 liści właściwych.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Soja

Termin stosowania: środek stosować od fazy rozwiniętego drugiego liścia właściwego do
połowy kwitnienia, gdy 50% kwiatów jest w pełni otwartych (BBCH 12-65), w odpowiedniej
fazie rozwojowej chwastów jednoliściennych.

a) Zwalczanie chwastów rocznych np. prosowatych, owsa głuchego, samosiewów zbóż:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.
Środek stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie 2-5 liści właściwych.
b) Zwalczanie perzu:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
Środek stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie 4-6 liści właściwych.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Bób, fasola szparagowa, fasola zwyczajna uprawiana na świeże nasiona, groch siewny
cukrowy uprawiany na strąki, groch siewny uprawiany na zielone nasiona

Termin stosowania: środek stosować od fazy rozwiniętego drugiego liścia właściwego do
fazy, gdy 10% strąków osiągnie typową długość (BBCH 12-71), w odpowiedniej fazie
rozwojowej chwastów jednoliściennych.
Etykieta środka ochrony roślin Select Super 120 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
6

Uwaga:
Środek stosować wyłącznie do zwalczania chwastów rocznych.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.
Środek stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie 2-5 liści właściwych.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Pomidor, oberżyna

Termin stosowania: środek stosować od fazy dwóch liści właściwych do fazy gdy dziewiąty
owoc uzyskał typową wielkość (BBCH 12-79), w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów
jednoliściennych.
a) Zwalczanie chwastów rocznych np. prosowatych, owsa głuchego:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.
Środek stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie 2-5 liści właściwych.
b) Zwalczanie perzu:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
Środek stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie 4-6 liści właściwych.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Burak pastewny, burak ćwikłowy

Termin stosowania: środek stosować w okresie od wytworzenia przez rośliny buraka
pierwszej pary liści do momentu, gdy rośliny zakryły nie więcej niż 50% międzyrzędzi (BBCH
12-35), w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów jednoliściennych.
a) Zwalczanie chwastów rocznych np. prosowatych, owsa głuchego:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.
Środek stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie 2-5 liści właściwych.
b) Zwalczanie perzu:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
Środek stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie 4-6 liści właściwych.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Kapusta brukselska, kapusta czerwona, kapusta włoska

Termin stosowania: środek stosować gdy rośliny są w fazie od czterech do dziewięciu liści
właściwych (BBCH 14-19), w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów jednoliściennych.
a) Zwalczanie chwastów rocznych np. prosowatych, owsa głuchego:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.
Środek stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie 2-5 liści właściwych.
b) Zwalczanie perzu:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
Środek stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie 4-6 liści właściwych.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Etykieta środka ochrony roślin Select Super 120 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
7

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Seler korzeniowy, chrzan pospolity, pietruszka korzeniowa, pasternak, rzodkiewka,
salsefia, brukiew, skorzonera, rzepa

Termin stosowania: środek stosować w fazie od dwóch do dziewięciu liści właściwych
(BBCH 12-19), w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów jednoliściennych.
a) Zwalczanie chwastów rocznych np. prosowatych, owsa głuchego:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.
Środek stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie 2-5 liści właściwych.
b) Zwalczanie perzu:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
Środek stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie 4-6 liści właściwych.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Czosnek, szalotka

Termin stosowania: środek stosować od fazy jednego, dwóch liści właściwych do fazy ośmiu
liści właściwych (BBCH 11-18), w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów jednoliściennych.

a) Zwalczanie chwastów rocznych np. prosowatych, owsa głuchego:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.
Środek stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie 2-5 liści właściwych.
b) Zwalczanie perzu:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
Środek stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie 4-6 liści właściwych.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Szczypiorek, liście kopru ogrodowego, nać pietruszki, liście selera korzeniowego,
liście kopru włoskiego

Termin stosowania: środek stosować w fazie od dwóch do sześciu liści właściwych (BBCH
12-16), w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów jednoliściennych.
a) Zwalczanie chwastów rocznych np. prosowatych, owsa głuchego:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.
Środek stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie 2-5 liści właściwych.
b) Zwalczanie perzu:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Środek stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie 4-6 liści właściwych.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Malina, jeżyna, aronia, borówka wysoka, porzeczka czarna, porzeczka czerwona,
porzeczka biała, agrest, żurawina

Etykieta środka ochrony roślin Select Super 120 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
8

Termin stosowania: środek stosować przed kwitnieniem (BBCH 12-59) lub po zbiorze
owoców (BBCH 91-93), w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów jednoliściennych.
a) Zwalczanie chwastów rocznych np. prosowatych, owsa głuchego:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.
Środek stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie 2-5 liści właściwych.
b) Zwalczanie perzu:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
Środek stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie 4-6 liści właściwych.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Tytoń
Termin stosowania: środek stosować w fazie od drugiego do dziewiątego liścia właściwego
(BBCH 12-19), w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów jednoliściennych.
a) Zwalczanie chwastów rocznych np. prosowatych, owsa głuchego:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.
Środek stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie 2-5 liści właściwych.
b) Zwalczanie perzu:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
Środek stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie 4-6 liści właściwych.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Wierzba energetyczna

Termin stosowania: środek stosować od fazy rozwiniętego drugiego liścia właściwego do
początku opadania liści, (BBCH 12-93), w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów
jednoliściennych.
a) Zwalczanie chwastów rocznych np. prosowatych, owsa głuchego:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.
Środek stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie 2-5 liści właściwych.
b) Zwalczanie perzu:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
Środek stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie 4-6 liści właściwych.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Szkółki roślin ozdobnych (drzewa i krzewy liściaste, drzewa i krzewy iglaste, byliny
dwuliścienne)

Termin stosowania: środek stosować w trakcie całego okresu wegetacji, po pojawieniu się
chwastów jednoliściennych, w odpowiedniej ich fazie rozwojowej.
a) Zwalczanie chwastów rocznych np. prosowatych, owsa głuchego:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.
Środek stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie 2-5 liści właściwych.
Etykieta środka ochrony roślin Select Super 120 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
9

b) Zwalczanie perzu:
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha.
Środek stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie 4-6 liści właściwych.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji roślin nie stwarzając zagrożenia dla roślin
uprawianych następczo.
W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem Select Super 120 EC
(np. w wyniku wymarznięcia lub uszkodzenia roślin przez choroby lub szkodniki) na polu tym
można uprawiać rośliny, w których zaleca się stosować środek, lub inne rośliny dwuliścienne.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Chwasty dwuliścienne można zwalczać chemicznie na co najmniej 7 dni przed
zastosowaniem środka Select Super 120 EC lub co najmniej 7 dni po jego zastosowaniu.
2. Nie wykonywać uprawek mechanicznych na 7 dni przed zastosowaniem i w 7 dni po
zastosowaniu środka Select Super 120 EC.
3. Środka nie stosować:
− podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie
pola, zwłaszcza plantacje roślin jednoliściennych (np. kukurydzy, zbóż),
− podczas długotrwałej suszy,
− jeżeli w ciągu godziny po zabiegu możegą wystąpić opady deszczu.
4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
− znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,
− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Ciecz wymieszać zgodnie z instrukcją obsługi dla danego typu opryskiwacza, lub
mechanicznie.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z
cieczą użytkową. Ciecz użytkową zużyć bezpośrednio po jej sporządzeniu.
Po każdej przerwie, przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz
użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te
same środki ochrony osobistej.
Etykieta środka ochrony roślin Select Super 120 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
10


WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie
wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W przypadku uprawy buraka cukrowego, rzepaku ozimego, ziemniaka, marchwi, cebuli
uprawianej z siewu, kapusty głowiastej, truskawki, mięty pieprzowej, melisy lekarskiej,
dziurawca zwyczajnego, kozłka lekarskiego:
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo

W przypadku uprawy lnu zwyczajnego uprawianego na olej, lnu zwyczajnego uprawianego
na włókno, konopi siewnych uprawianych na włókno, lucerny siewnej, koniczyny czerwonej,
koniczyny białej, koniczyny perskiej, komonicy zwyczajnej, gorczycy białej, gorczycy czarnej,
gorczycy sarepskiej, rzepaku jarego, maku lekarskiego, słonecznika zwyczajnego, lnianki
siewnej, bobiku, fasoli zwyczajnej uprawianej na suche nasiona, grochu siewnego
uprawianego na suche nasiona, grochu siewnego pastewnego (peluszki), łubinu
wąskolistnego, łubinu białego, łubinu żółtego, soczewicy jadalnej, soi, bobu, fasoli
szparagowej, grochu siewnego cukrowego uprawianego na strąki, grochu siewnego
uprawianego na zielone nasiona, fasoli zwyczajnej uprawianej na świeże nasiona, pomidora,
oberżyny, buraka pastewnego, buraka ćwikłowego, kapusty brukselskiej, kapusty czerwonej,
kapusty włoskiej, selera korzeniowego, pietruszki korzeniowej, chrzanu pospolitego,
pasternaku, rzodkiewki, salsefii, brukwi, skorzonery, rzepy, czosnku, szalotki, szczypiorku,
kopru ogrodowego uprawianego na liście, kopru włoskiego uprawianego na liście, maliny,
jeżyny, aronii, borówki wysokiej, porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej, porzeczki białej,
agrestu, żurawiny, tytoniu, wierzby energetycznej, szkółek roślin ozdobnych:
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie od terenów nieużytkowanych rolniczo strefy ochronnej o szerokości:
– 10 m lub
– 5 m w przypadku zastosowania technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej
o 50% lub
– 1 m w przypadku zastosowania technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej
o 90%.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Etykieta środka ochrony roślin Select Super 120 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
11


Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
− Rzepak ozimy, rzepak jary, gorczyca biała, gorczyca czarna, gorczyca sarepska, mak
lekarski, słonecznik zwyczajny, lnianka siewna - 120 dni
− Len zwyczajny uprawiany na olej - 71 dni
− Lucerna siewna, koniczyna czerwona, koniczyna biała, koniczyna perska, komonica
zwyczajna - 61 dni
− Burak cukrowy, burak pastewny, burak ćwikłowy, ziemniak, cebula, czosnek, szalotka, -
56 dni
− Bobik, fasola zwyczajna uprawiana ma suche nasiona, groch siewny pastewny
(peluszka), groch siewny uprawiany na suche nasiona, łubin wąskolistny, łubin biały, łubin
żółty, soja, soczewica jadalna - 55 dni
− Marchew, pietruszka korzeniowa, seler korzeniowy, brukiew, chrzan pospolity, pasternak,
rzepa, rzodkiewka, salsefia, skorzonera - 40 dni
− Truskawka, malina, jeżyna, aronia, borówka wysoka, porzeczka czarna, porzeczka
czerwona, porzeczka biała, agrest, żurawina - 30 dni
− Bób, fasola szparagowa, groch siewny cukrowy uprawiany na strąki, fasola zwyczajna
uprawiana na świeże nasiona, groch siewny uprawiany na zielone nasiona - 29 dni
− Kapusta głowiasta, kapusta czerwona, kapusta włoska, kapusta brukselska, pomidor,
oberżyna, mięta pieprzowa, melisa lekarska, dziurawiec zwyczajny, kozłek lekarski,
szczypiorek, liście kopru ogrodowego, liście kopru włoskiego, nać pietruszki, liście selera
korzeniowego - 28 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
– w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
– w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą, w temperaturze 0°C - 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.
Nie wywoływać wymiotów.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji
- .........
Zawartość netto - .........
Nr partii


- .........
Etykieta środka ochrony roślin Select Super 120 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
12

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody