Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Sharpen 330 EC
1


Załącznik do decyzji MRiRW nr R-325 /2017d
z dnia 04.07.2017 r. zmieniającej zezwolenie
MRiRW nr R-198/2015 z dnia 04.11.2015 r.

Posiadacz zezwolenia: Sharda Polska sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa,
tel.: +22 886 9328, +48 17 240 1307, e-mail: eu.sales@shardaintl.comSHARPEN 330 ECŚrodek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnychZawartość substancji czynnej:
pendimetalina – (związek z grupy dinitroanilin)- 330 g/l (35,71%)

Inne substancje niebezpieczne, nie będące substancją czynną: solwent nafta (ropa naftowa)
węglowodory ciężkie aromatyczne; Frakcja naftowa niespecyfikowana.Zezwolenie MRiRW nr R- 198/2015 z dnia 04.11.2015 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R- 325/2017d z dnia 04.07.2017 r.
Niebezpieczeństwo

H226 – Łatwo palna ciecz i pary.
H304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H319 – Działa drażniąco na oczy.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH066 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
EUH208 - Zawiera pendimetalinę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie
z instrukcją użycia.

P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/ otwartego ognia/gorących powierzchni.
Palenie wzbronione.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.

P301+310 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM
ZATRUĆ lub lekarzem.
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez
kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P403 + P235 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym
miejscu.
Etykieta środka ochrony roślin Sharpen 330 EC


2


Załącznik do decyzji MRiRW nr R-325 /2017d
z dnia 04.07.2017 r. zmieniającej zezwolenie
MRiRW nr R-198/2015 z dnia 04.11.2015 r.


P391 – Zebrać wyciek.


OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, przeznaczony do
zwalczania niektórych rocznych chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w uprawie
jęczmienia ozimego i pszenicy ozimej.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy
polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek wykazuje działanie układowe. Pobierany jest bardzo szybko przez korzenie i części
nadziemne chwastów. Najskuteczniej zwalcza chwasty w fazie wschodów i siewek. Chwasty
jednoliścienne zwalczane są skutecznie jedynie w bardzo wczesnych fazach rozwoju.

Spektrum wrażliwości chwastów na środek w dawce 5,0 l/ha:
Chwasty wrażliwe:
gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, wyczyniec polny, maruna bezwonna,
samosiewy rzepaku, przytulia czepna, przetacznik bluszczykowy, tasznik pospolity, fiołek polny.

Spektrum wrażliwości chwastów na środek w dawce 3,0 l/ha:
Chwasty wrażliwe:
gwiazdnica pospolita, miotła zbożowa, wyczyniec polny, przytulia czepna,
przetacznik bluszczykowy, tasznik pospolity, fiołek polny.
Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, przytulia czepna.


STOSOWANIE ŚRODKA
Jęczmień ozimy, pszenica ozima
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
5,0 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania:
3,0 - 5,0 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować jesienią po siewie przed wschodami zboża (BBCH 00-09).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

UWAGI

1. Środka nie stosować na glebach lekkich, piaszczystych, ubogich w materię organiczną.
2. Środka nie mieszać z wierzchnią warstwa gleby.


NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych
następczo.
W
przypadku
wcześniejszego
zaorania
plantacji
traktowanej
środkiem
Sharpen 330 EC (np. w wyniku wymarznięcia lub uszkodzenia roślin przez choroby czy
szkodniki) na polu tym po wykonaniu orki na głębokość 15 cm i dobrym wymieszaniu gleby (po
upływie minimum 5 miesięcy od zastosowania środka Sharpen 330 EC) można uprawiać:
pszenicę jarą i jęczmień jary.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ
ROLNICZĄ
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
-
znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
-
nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
Etykieta środka ochrony roślin Sharpen 330 EC


3


Załącznik do decyzji MRiRW nr R-325 /2017d
z dnia 04.07.2017 r. zmieniającej zezwolenie
MRiRW nr R-198/2015 z dnia 04.11.2015 r.


Należy postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin:
stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym najlepsze zwalczanie
chwastów (najlepiej przed wschodami chwastów). Należy unikać stosowania środka na chwasty
w fazie rozwojowej powyżej BBCH16 (faza 6 liści), szczególnie w niższej dawce.


SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz
w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.


POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz
skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli
jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.


WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką
informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy – podczas
sporządzania cieczy użytkowej oraz stosowania środka.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza i pokaż opakowanie lub etykietę.


Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy
ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej
Etykieta środka ochrony roślin Sharpen 330 EC


4


Załącznik do decyzji MRiRW nr R-325 /2017d
z dnia 04.07.2017 r. zmieniającej zezwolenie
MRiRW nr R-198/2015 z dnia 04.11.2015 r.

o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%.


Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka, do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka, na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w
którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub
sadzić rośliny uprawiane następczo:
należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN.


WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające
przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą,
− w temperaturze 0oC - 30oC.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/ otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie
wzbronione.
Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.


PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub
lekarzem.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.


Okres ważności - 2 lata
Etykieta środka ochrony roślin Sharpen 330 EC


5


Załącznik do decyzji MRiRW nr R-325 /2017d
z dnia 04.07.2017 r. zmieniającej zezwolenie
MRiRW nr R-198/2015 z dnia 04.11.2015 r.

Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
Etykieta środka ochrony roślin Sharpen 330 EC

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody