Weź udział w konkursie i wygraj odpicowanego Ursusa!  
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Sherpa 100 ECZałącznik do decyzji MRiRW nr R – 582/2015d z dnia 15.07.2015 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 114/2014 z dnia 16.07.2014 r.
Posiadacz zezwolenia:
SBM Developpement SAS, 42 Chemin du Moulin Carron – Immeuble Norly 69130 Ecully,
Republika Francuska.
Adres do korespondencji:
SBM Developpement, 160 Route de la Valentine, 13371 Marseille Cedex 11, Republika Francuska.
tel. +33 4 91 24 44 02/87; fax.+33 4 91 24 44 67.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Chemirol Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno,
tel. 52 3188800; fax. 52 318880.
SHERPA 100 EC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
cypermetryna (związek z grupy pyretroidów)-100 g/l (10,76 %)
Inne substancje niebezpieczne, nie będące substancją czynną:
solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory lekkie aromatyczne, niskowrząca benzyna -
niespecyfikowana
Zezwolenie MRiRW nr R - 114/2014 z dnia 16.07.2014 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R - 506/2014d z dnia 29.12.2014 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 582/2015d z dnia 15.07.2015 r.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.
H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H315 - Działa drażniąco na skórę.
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie
z instrukcją użycia.
P301 + P310 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZA-
TRUĆ lub z lekarzem.
P331 - NIE wywoływać wymiotów.
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez
kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P261 - Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy.
P391 – Zebrać wyciek.
OPIS DZIAŁANIA
Etykieta środka ochrony roślin Sherpa 100 EC, załącznik do decyzji MRiRW
Środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, przeznaczony do
zwalczania szkodników gryzących i ssących w rzepaku ozimym, pszenicy ozimej, jabłoni, kapuście
glowiastej białej, sadzonkach sosny zwyczajnej oraz do zabezpieczania surowca drzewnego i
zwalczania szkodników wtórnych. Środek wykazuje działanie kontaktowe i żołądkowe na szkodniki
ssące i gryzące. Na roślinie działa powierzchniowo.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i sadowniczych.
W przypadku stosowania do zabezpieczenia surowca drzewnego i zwalczania szkodników
wtórnych można stosować opryskiwacz ręczny.
STOSOWANIE ŚRODKA
ROŚLINY ROLNICZE
Rzepak ozimy
słodyszek rzepakowy (zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza czterozębnego).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 - 0,3
l/ha
Termin stosowania:
Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją, od początku fazy, gdy
widoczne są nadal zamknięte pojedyncze pąki kwiatowe (główny kwiatostan) do końca fazy, gdy
widoczne są nadal zamknięte pojedyncze pąki kwiatowe (kwiatostany boczne) (BBCH 55-57).
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Pszenica ozima
Skrzypionki
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 - 0,3
l/ha
Termin stosowania:
Opryskiwać od początku wylęgania się larw, od pełni fazy kłoszenia do końca fazy kłoszenia
(BBCH 55-59)
Mszyce
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 - 0,3
l/ha
Termin stosowania:
Opryskiwać po wykłoszeniu, po pojawieniu się pierwszych koloni mszyc, od początku fazy
kwitnienia nie później niż do początku mlecznej dojrzałości ziarna (BBCH 63-73)
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
ROŚLINY SADOWNICZE
Jabłoń
zwójkówki
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Etykieta środka ochrony roślin Sherpa 100 EC, załącznik do decyzji MRiRW
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Termin stosowania:
Stosować przed kwitnieniem na zimujące gąsienice zwojkówek, od początku rozwoju kwiatostanu
do końca fazy różowego pąka (BBCH 51-57)
mszyca jabłoniowa, mszyca jabłoniowo- babkowa
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3
l/ha
Termin stosowania:
Opryskiwać po pojawieniu się pierwszych koloni mszyc, od końca fazy kwitnienia do końca fazy,
gdy owoc osiąga połowę typowej wielkości – mszyca jabłoniowa (BBCH 69-75) lub do końca fazy
początkowego opadania owoców (BBCH 69-73).
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
ROŚLINY WARZYWNE
Kapusta głowiasta biała
gąsienice bielinka kapustnika i rzepnika, piętnówki kapustnicy, tantnisia krzyżowiaczka.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3
l/ha
Termin stosowania:
Opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic, gdy glówka osiąga 50%-60% typowej
wielkosci (BBCH 45-46).
mszyca kapuściana
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3
l/ha
Termin stosowania:
Opryskiwać po pojawieniu się pierwszych koloni mszyc, gdy główka osiąga 20%-30% typowej
wielkości (BBCH 42-43).
Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
LEŚNICTWO
Sadzonki sosny zwyczajnej
szeliniak sosnowiec
Termin stosowania:
Środek stosować do maczania nadziemnych części sadzonek przed wysadzeniem na miejsce
stałe lub opryskiwać uprawy aparaturą naziemną stosując 50-100 l cieczy/ha.
Maksymalne stężenie: 1,25 %
Zalecane stężenie: 0,5-1,25% (500-1250 ml środka w 100 l wody)
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Zabezpieczanie surowca drzewnego i zwalczanie szkodników wtórnych.
Etykieta środka ochrony roślin Sherpa 100 EC, załącznik do decyzji MRiRW
korniki
Maksymalne stężenie: 0,8%
Zalecane stężenie: 0,1- 0,8% (100-800 ml środka w 100 l wody)

Stosować 5 l cieczy użytkowej na 1 m3 drewna.
Środek w wyższych z zalecanych stężeń stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika
Maksymalna liczba zabiegów – 1
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ
ROLNICZĄ

1. Aby zapobiec zjawisku odporności środek stosować maksymalnie 1 raz w sezonie
wegetacyjnym. W przypadku konieczności wykonania powtórnego zabiegu stosować insektycydy
należące do innych grup chemicznych, o innym mechanizmie działania.
2. W przypadku zwalczania szkodników (zwłaszcza ssących) zabieg wykonać dokładnie, aby
wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.
3. W przypadku opryskiwania roślin (np. kapusta) lub szkodników (np. mszyca kapuściana)
pokrytych nalotem woskowym dodać do cieczy użytkowej środek zwilżający.
SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika
opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko ska-
żenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skaże-
nia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli
jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degra-
dację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,
które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem
środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy
użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu..
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.
Niebezpieczne dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować
Etykieta środka ochrony roślin Sherpa 100 EC, załącznik do decyzji MRiRW
na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie używać w miejscach gdzie pszczoły maja pożytek.
Usuwać lub przykrywać ule podczas zabiegu i przez 2 dni po zabiegu. Nie stosować kiedy
występują kwitnące chwasty.
W przypadku upraw rolniczych oraz warzywnych (pszenica ozima, rzepak ozimy, kapusta
głowiasta)
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości
30 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wy-
znaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
W przypadku upraw sadowniczych (jabłoń) oraz upraw leśnych (leśnictwo)
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości
80 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony stawonogów niebędacych celem działania środka konieczne jest wyznaczenie
strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek
mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Rzepak ozimy, pszenica ozima, jabłka -14 dni.
Kapusta - 7 dni.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w któ-
rym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sa-
dzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające
przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub
paszą
Przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i w warunkach suchych.
Unikać bezpośredniego nasłonecznienia.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.
Okres ważności - 2 lata.
Zawartość netto - .............
Nr parti - ............
Data produkcji - ...............
Etykieta środka ochrony roślin Sherpa 100 EC, załącznik do decyzji MRiRW

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody