🔔 Pierwszy miesiąc prenumeraty za jedyne 9 zł
   

Your browser version is not supported. Download the latest browers, or use other.

Zamknij

r e k l a m a

Partner portalu

Ulotka Slapper
Załącznik do pozw MRiRW nr R -40/2016 h.r. z dnia 12.04.2016 r.

Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:
ProEuro Sp. z o.o., ul. Stary Rynek 25/4 65-067 Zielona Góra tel.: +44 77 85374027,
500413689; e-mail:info@proeuro.eu

Podmiot odpowiedzialny za ostateczne pakowanie i etykietowanie:
Grosvenor Chemicals Ltd., Lees Mill Lane, Linthwaite,Huddersfield, West Yorkshire HD7
5QE, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,


SLAPPER


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:
epoksykonazol (substancja z grupy trazoli) – 125 g/l (12,02%)Pozwolenie MRiRW nr R - 40/2016 h.r. z dnia 12.04.2016 r.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
H304 – Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H351 – Podejrzewa się, że powoduje raka.
H360Df – Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Podejrzewa się, że działa
szkodliwie na płodność.
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować
zgodnie z instrukcją użycia.
EUH208 – Zawiera 1,2-benoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji
alergicznej.
EUH066 – Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.
P202 – Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków
bezpieczeństwa.
P261 – Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy.
P271 – Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301 + P310 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się
z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem

1

P331 – NIE wywoływać wymiotów.
P308 + P313 – W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.
P391 – Zebrać wyciek.


OPIS DZIAŁANIA
Slapper jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do
rozcieńczania wodą o działaniu systemicznym, do stosowania zapobiegawczego
i interwencyjnego w ochronie zbóż ozimych i jarych oraz buraka cukrowego przed chorobami
grzybowymi.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima
Mączniak prawdziwy, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza liści, septorioza
plew, fuzarioza kłosów, czerń zbóż.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1 l/ha
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych
objawów chorób; od początku fazy strzelania w źdźbło BBCH 30 do końca fazy kłoszenia
BBCH 59.
STOSOWANIE ŁĄCZNE
Środek Slapper można stosować w mieszaninie ze środkami: Sparta 250 EW lub Riza 250
EW
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: Slapper: 0,75 l/ha + Sparta 250
EW lub Riza 250 EW: 0,5 l/ha
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: Slapper: 0,75 l/ha + Sparta 250 EW lub
Riza 250 EW: 0,5 l/ha
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: 3-4 tygodnie

Jęczmień jary
Rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa liści jęczmienia.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1 l/ha
Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych
objawów chorób; od końca fazy krzewienia BBCH 29 do końca fazy kłoszenia BBCH 59.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: 3-4 tygodnie

Burak cukrowy
Chwościk buraka
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1 l/ha
Termin stosowania: opryskiwać natychmiast po zauważeniu pierwszych objawów chorób.
Zabieg powtórzyć, jeśli wystąpiło ponowne porażenie liści buraków
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

2

Odstęp między zabiegami: 3-4 tygodnie

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ
PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środek stosować w temperaturach powyżej 12°C.
2. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do
zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem)
i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu
środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz
w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika
z cieczą użytkową.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko
skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego
oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,
jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną
degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano
środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji)

Pszenica ozima, jęczmień jary, burak cukrowy – 35 dni.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,
w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy

3

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać
lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy
WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
− w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
− w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą
Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0 oC i nie wyższej niż 30oC, z dala od źródeł
ciepła.
Przechowywać pod zamknięciem
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.


PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę..


Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr partii - .........

4

Użytkowniku zadecyduj o wyrażeniu zgody!

Skrollując treść naszego Serwisu, zamykając okno tego komunikatu (X), klikając na elementy strony poza tym komunikatem bez zmian ustawień w zakresie prywatności, zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR/my) i Zaufanych Partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji w serwisach PWR i w Internecie. Pamiętaj, że wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć.
Dowiedz się więcej lub zdecyduj o zgodzie.

Nasz cel to dostarczanie interesujących Ciebie treści, również przez dopasowane do Twoich zainteresowań reklamy. Twoja zgoda na wykorzystanie plików cookies i podobnych technologii w Twojej przeglądarce umożliwi nam dostosowanie przekazu do Twoich preferencji. Pozwoli ograniczyć ilość prezentowanych reklam Brak zmian ustawień przeglądarki jest Twoją zgodą na zapis plików cookies i podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystanie zapisanych w nich informacji. Ustawienia przeglądarki w zakresie cookies możesz zawsze zmienić
(szczegóły w Polityce Prywatności).

Drogi Użytkowniku!

Przez dalsze Aktywne korzystanie z Serwisu, bez zmian ustawień przeglądarki, oznacza, że zgodziłeś się na przechowywanie w Twojej przeglądarce plików cookies i na przetwarzanie gromadzonych dzięki nim danych osobowych przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. i naszych Zaufanych Partnerów. Dowiedz się więcej lub wycofaj zgody